rozmiar czcionki: A | A | A

W dniu 25 października 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę Nr 6053/VI/22 w sprawie przyjęcia „Strategii Energetycznej Dolnego Śląska – kierunków wsparcia sektora energetycznego”. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) udostępnia się do publicznej wiadomości niniejszą Strategię wraz z wymaganą dokumentacją, wymienioną w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.

„Strategia energetyczna Dolnego Śląska – kierunki wsparcia sektora energetycznego” jest dokumentem wykonawczym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Wskazuje kierunki rozwoju energetyki w regionie, uwzględniając aktualne wyzwania związane ze zmianami klimatu i konieczne do przeprowadzenia działania związane z transformacją energetyczną, zgodnie z Polityką Energetyczną Polski oraz kierunkami polityki energetycznej zdefiniowanymi na poziomie Unii Europejskiej. Dokument został opracowany w celu zapewnienia większej spójności i synergii pomiędzy działaniami realizowanymi przez samorząd województwa, w ramach posiadanych kompetencji i możliwości zarządczych, w zakresie wsparcia sektora energetycznego. Prace nad Strategią realizowane były przez Instytut Rozwoju Terytorialnego i Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Pliki do pobrania:

1.    Uchwała ZWD nr 6053/VI/22 z dnia 25 października 2022 r.

2.    Strategia Energetyczna Dolnego Śląska - wersja do pobrania

3.    Pisemne podsumowanie dot. przeprowadzenia procedury SOOŚ dla SE - wraz z załącznikami