rozmiar czcionki: A | A | A

Do podstawowych obowiązków każdego doktoranta uczestniczącego w projekcie należy:


1) Złożenie osobiście lub drogą pocztową (przy czym liczy się data wpływu) następujących sprawozdań z realizacji pracy doktorskiej oraz raportów dotyczących zrealizowania zakresu porozumienia o współpracy z przedsiębiorcą:
a) okresowych – nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili zakończenia 5 i 11 miesiąca obowiązywania umowy stypendialnej,
b) końcowego – nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia udziału w projekcie.


2) Osiągnięcie następujących rezultatów:
a) opublikowanie co najmniej 2 artykułów w czasopismach naukowych lub artykułów przyjętych do druku (po recenzji)  - przy czym, artykuły pisane we współautorstwie liczone są jako odpowiednie części ułamkowe artykułu,
b) uczestnictwo w co najmniej 1 konferencji lub seminarium naukowym w kraju lub za granicą z wystąpieniem,
c) uczestnictwo w co najmniej 3 konferencjach lub seminariach naukowych w kraju lub za granicą z materiałami, posterami lub plakatami,
d) udział w co najmniej 2 szkoleniach, stażach w kraju lub za granicą bądź innej formach podnoszenia kwalifikacji,
e) zrealizowanie zakresu co najmniej 1 porozumienia o współpracy z przedsiębiorcą,
f) udział w konferencji inaugurującej lub podsumowującej projekt.

Osiągnięcie rezultatów określonych wyżej należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami, przy czym wszelkie kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem. Dokumenty potwierdzające należy dołączyć do sprawozdania z realizacji pracy doktorskiej za okres, w którym nastąpiło osiągnięcie lub wzrost osiągnięcia wskaźnika.


3) Oznakowanie wyników badań poprzez zastosowanie odpowiednich logotypów i sformułowań zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


4) Przechowywanie
przez okres 5 lat, liczonych od roku zakończenia realizacji projektu, wszystkich dokumentów związanych z otrzymywaniem stypendium.


5) Niezwłocznego poinformowania o zmianie wykazanych we wniosku lub umowie danych osobowych, zmianie zakres lub tematu pracy doktorskiej, długotrwałym wyjeździe zagranicznym o nienaukowym charakterze itd.


Całość obowiązków doktorantów (również te niewymienione powyżej) znajduje się w Regulaminie przyznawania stypendium oraz w Umowie Stypendialnej.