rozmiar czcionki: A | A | A

Najczęściej zadawane pytania:

 


Czy jeśli nie prowadzę działalności, ale posiadam udziały w innowacyjnej spółce, to czy mogę z nią podpisać porozumienie?

Doktorant może podpisać porozumienie o współpracy z przedsiębiorcą jedynie w przypadku, gdy nie zasiada w żadnych organach spółki [w rozumieniu ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.)]. Za organy spółki uznaje się:

- Zarząd,
- Radę Nadzorczą lub Komisję Rewizyjną,
- Zgromadzenie Wspólników.

*   *   *   *   *

Czy jeśli mam otwarty przewód, uczestniczę w programie doktorskim, ale nie jestem studentem stacjonarnych studiów doktoranckich, to czy mogę ubiegać się o stypendium?

Zgodnie z § 3 Regulaminu przyznawania stypendium:

"Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są doktoranci (w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 nr 164, poz. 1365 ze zm.) (...)".

Według art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym za doktoranta uznaje się uczestnika studiów doktoranckich.

Wobec powyższego, jedynie uczestnicy studiów doktoranckich mogą ubiegać się o stypendium i nie ma znaczenia, czy studia prowadzone są w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Natomiast osoby, które mają otwarty przewód doktorski ale ukończyły już studia doktoranckie, nie są uprawnione do ubiegania się o stypendium.

*   *   *   *   *

Na jaki okres powinno być wydane zaświadczenie o statusie uczestnika studiów doktoranckich?

Zaświadczenie powinno określać planowany okres ukończenia studiów doktoranckich i potwierdzać, że doktorant realizuje studia na danym Wydziale.

Od okresu przewidywanej realizacji studiów uzależniony jest okres, na jaki zostanie przyznane stypendium w ramach projektu. Stypendium może zostać przyznane na okres maksymalnie 18 miesięcy liczonych od października 2010 r. (w przypadku II edycji - od października 2011 r.). Jeżeli stypendium zostanie przyznane na okres krótszy niż maksymalny, a nastąpi przedłużenia programowego czasu realizacji studiów, można ubiegać się o przedłużenie pobierania stypendium przedstawiając nowe zaświadczenie.

*   *   *   *   *

Na jaki okres należy podpisać porozumienie o współpracy z przedsiębiorcą?

Podobnie jak w przypadku zaświadczenia o statusie uczestnika studiów doktoranckich, od okresu na jaki zostanie podpisane porozumienie, uzależniony jest okres, na jaki zostanie przyznane stypendium (I edycja - maksymalnie 18 miesięcy liczonych od października 2010 r., II edycja - maksymalnie 18 miesięcy liczonych od października 2010).

Okres ważności porozumienia można oczywiście przedłużyć poprzez podpisanie stosownego aneksu i tym samym starać się o przedłużenie okresu pobierania stypendium (jeśli wcześniej zostało przyznane na okres krótszy niż 18 miesięcy i posiada się jednocześnie stosowne zaświadczenie o pozostawaniu uczestnikiem studiów doktoranckich).

W przypadku, gdy doktorant podpisze kilka porozumień, do ustalenia okresu, na jaki przyznane zostanie stypendium, wlicza się całkowity okres obowiązywania wszystkich porozumień np. przy przedstawieniu porozumień, z których jedno obowiązuje w okresie X 2010 r. - I 2011 r., a drugie w okresie XII 2010 - V 2011 r. stypendium zostanie przyznane na okres od X 2010 r. do V 2011 r. Ważnym jest natomiast, żeby w żadnym okresie pobierania stypendium nie pozostawać bez podpisanego minimum jednego porozumienia, gdyż wypłata stypendium zostanie wstrzymana.

Mając na uwadze podany wyżej powód, korzystniej i bezpieczniej jest podpisać kilka porozumień. Można również w przypadku zagrożenia zerwania nawiązanego już porozumienia, starać się przed planowanym terminem zerwania, podpisać nowe porozumienie z innym uprawnionym do tego przedsiębiorcą i przedstawić je, aby uniknąć zaprzestania wypłaty stypendium.

Należy jednak mieć na uwadze, że każde nowo podpisane porozumienie lub podpisany aneks porozumienia będzie podlegał weryfikacji przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego Komisji Stypendialnej.

*   *   *   *   *

Czy we wniosku, wypełniając punkt dotyczący prognozowanych wskaźników, należy konkretnie wskazywać z nazwy publikacje, konferencje itp.?

Maksymalny okres uczestnictwa w projekcie wynosi aż 18 miesięcy i trudno o podanie konkretnych informacji dotyczących planowanych osiągnięć w tak długim okresie.

Wypełniając pkt. 7 w części 3 wniosku stypendialnego, należy przede wszystkim zadeklarować w jakiej ilości dany wskaźnik zostanie osiągnięty i w jakim okresie np. konferencja zagraniczna (styczeń 2010 - maj 2010). Jeżeli  jednak znane są już bardziej szczegółowe informacje dotyczące danego wskaźnika np. nazwa konferencji, miejsce, temat prezentacji itp. to należy je również uwzględnić. 

Bardziej konkretne opisy, dotyczące szczegółów osiągnięcia danych wskaźników w czasie uczestnictwa w projekcie, będzie należało zawrzeć podczas wypełniania sprawozdań okresowych oraz sprawozdania końcowego.

*   *   *   *   *

Czy opisując w porozumieniu o współpracy etapy realizacji zadań konieczne jest dzielenie zadań na 3 etapy?

Przy wypełnianiu porozumienia o współpracy z przedsiębiorcą oraz części 3 wniosku stypendialnego nie należy się sugerować liczbą punktatorów, wykropkowań, ilością wpisanych etapów, zadań, celów lub miejsca pozostawionego na część opisową. Należy pamiętać, że dokumenty te są wzorami (szablonami) i wspomniane miejsca są przeznaczonych do edycji np. można zastosować podział zadań na 4 etapy (zamiast 3 ujętych we wzorze) lub wpisać 5 celów szczegółowych (zamiast 3 ujętych we wzorze).

*   *   *   *   *

Czy dokumentem potwierdzającym doświadczenie zawodowe, może być potwierdzenie odbycia studiów doktoranckich?

Niestety, zgodnie z Regulaminem wyłaniania Recenzentów do oceny merytorycznej wniosków stypendialnych w projekcie  "Przedsiębiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój regionu", dokument potwierdzający odbycie studiów doktoranckich nie może zostać uznany za dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe. Takimi dokumentami są jedynie świadectwa pracy (wykonywanej w zakresie dziedzin i dyscyplin wymienionych w pkt. II Formularza kwestionariusza osobowego dla kandydatów na recenzentów) lub zaświadczenie z uczelni o zatrudnieniu.

*   *   *   *   *

Czy w projekcie "Przedsiębiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój regionu" ważne będzie porozumienie o współpracy z firmą, która współpracuje również z innym doktorantem?

Firma może podpisać porozumienie z każdym doktorantem, który o to zawnioskuje. Nie ma więc przeciwwskazań do podpisania porozumienia z firmą, która już współpracuje z innym doktorantem.

*   *   *   *   *

Czy można podpisać porozumienie o współpracy z przwdsiębiorcą, który nie posiada siedziby na Dolnym Śląsku?

Zgodnie z § 3 Regulaminu przyznawania stypendium doktoranci ubiegający się o stypendium muszą mieć podpisane porozumienie z przedsiębiorcą z województwa dolnośląskiego. Należy jednak zauważyć, że możliwe jest również podpisanie porozumienia z przedsiębiorcą prowadzącym na terenie województwa dolnośląskiego działalność gospodarczą w formie prawnej oddziału, jednak tylko w sytuacji jeśli prowadzona przez oddział działalność cechuje się wyodrębnieniem i samodzielnością organizacyjną.

*   *   *   *   *

Czy ograniczenia liczby znaków w niektórych punktach części 3 wniosku stypendialnego odnosi się do znaków zliczanych z uwzględnieniem spacjami czy bez spacji?

Ograniczenie znaków nie odnosi się do spacji, czyli podczas sprawdzanie ilości znaków spacja nie będzie brana pod uwagę.

*   *   *   *   *

Czy wniosek lub porozumienie powinno być zaparafowane/ podpisane/ oznaczone pieczątką na każdej stronie przez promotora/ przedsiębiorcę/ uczelnię?

Porozumienie oraz wniosek powinny być podpisane i dodatkowo oznaczone pieczątką jedynie w miejscach do tego oznaczonych. Nie ma wymogu, aby każda strona tych dokumentów była parafowana lub w inny sposób uwierzytelniana przez promotora, przedsiębiorcę lub uczelnię, jeżeli jednak wymienione wyżej dokumenty zostaną w ten sposób oznaczone, to nie będzie to uznawane za błąd.

*   *   *   *   *

Co zrobić w przypadku, gdy promotor nie posiada pieczątki?

Jeżeli promotor nie posiada własnej pieczątki, powinien po wypełnieniu Załącznika nr 1 do wniosku stypendialnego, podpisać się pod nim w sposób czytelny. Można dodatkowo uwierzytelnić podpis promotora pieczątką Uczelni/ Instytutu/ Wydziału/ Katedry.

*   *   *   *   *

Czy wniosek stypendialny musi być wypełniony na komputerze?

Wniosek stypendialny może zostać wypełniony po wydrukowaniu ręcznie, należy jednak pamiętać, aby przed wydrukowaniem pozostawić sobie wystarczająco dużo miejsca na uzupełnienie punktów opisowych. Wypełniony w ten sposób wniosek musi zostać następnie zeskanowany i umieszczony w formacie PDF na płycie (konieczność dostarczenia wniosku w wersji elektronicznej oraz papierowej).

*   *   *   *   *

Co zrobić w przypadku nieposiadania zameldowania na pobyt stały na terenie województwa dolnośląskiego?

Zgodnie z § 3 pkt. 3 Regulaminu przyznawania stypendium doktoranci ubiegający się o stypendium muszą posiadać zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie Dolnego Śląska. Wobec powyższego, doktoranci, którzy nie posiadają zameldowania na pobyt stały muszą wraz z wnioskiem stypendialnym przedstawić kopie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy na terenie Dolnego Śląska.