rozmiar czcionki: A | A | A


W celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium, złożonych w ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój regionu”, zostaną wyłonieni Recenzenci.

Zadaniem Recenzenta jest dokonanie oceny części 3 wniosku oraz załącznika nr 3 do wniosku (Porozumienie o współpracy) poprzez wypełnienie części A lub części B Karty oceny merytorycznej. Oceniane są takie zagadnienia, jak:
- dotychczasowy dorobek naukowy doktoranta,
- stopień zaangażowania przewodu doktorskiego,
- możliwość praktycznego zastosowania oraz  wdrożenia wyników badań na terenie województwa dolnośląskiego,
- poziom innowacyjności pracy doktorskiej w skali kraju i świata,
- zakres nawiązanej współpracy z przedsiębiorcą i jej użyteczność dla prowadzonych badań.
Należy zaznaczyć, że dane osobowe doktoranta oraz stron podpisanego porozumienia zostają utajnione.


Recenzentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 750, 00 zł brutto za każdą wykonaną ocenę merytoryczną na podstawie podpisanej umowy o dzieło. Nabór recenzentów odbywa się w oparciu o zapisy Regulaminu wyłaniania recenzentów do oceny merytorycznej wniosków stypendialnych.

O wpis na listę Recenzentów może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora w zakresu jednej z dziedzin:
- projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych,
- technologie informacyjne,
- nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia,
- odnawialne i alternatywne źródła energii;
2) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie dziedzin o których mowa w pkt 1;
3) posiada wiedzę z zakresu Dolnośląskiej Strategii Innowacji;
4) korzysta z pełni z praw publicznych;
5) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
6) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nie jest pracownikiem zespołu projektowego Beneficjenta Systemowego.


Kandydaci na Recenzentów powinni złożyć następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz kwestionariusza osobowego (załącznik nr 1);
2) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych (załącznik nr 2);
3) podpisane oświadczenie kandydata o spełnieniu kryteriów określonych w ust.1 pkt. 3 - 7 (załącznik nr 1);
4) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata z ostatnich 5 lat, a w przypadku pracowników uczelni wyższych i instytutów naukowych – zaświadczenie o miejscu pracy;
5) oświadczenie do celów podatkowych (załącznik nr 3).

Komplet dokumentów należy złożyć do pok. 1016 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu 50-412 w okresie:
- I edycja - od 14 czerwca do 09 lipca 2010 r.
- II edycja - od 01 kwietnia do 31 maja 2011 r. (przy czym recenzenci do I edycji automatycznie biorą udział w II edycji).

Dokumenty mogą zostać złożone osobiście (pn. - pt. w godz. 8:00 - 15:00lub drogą pocztową (liczy się data wpływu wniosku). Kandydaci spełniający wszystkie kryteria formalne zostaną zamieszczeni na liście recenzentów.


Recenzenci zostają przydzieleni do oceny konkretnego wniosku na podstawie swojej specjalizacji. Karta oceny merytorycznej oraz właściwa część wniosku podlegająca ocenie zostaje przekazana pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Recenzenta. Recenzent jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przesłanych dokumentów oraz odesłania e-maila z informacją potwierdzającą. Brak e-maila zwrotnego w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia w którym przesłano dokumenty, oznacza, że Recenzent zrzeka się dokonania oceny. W przypadku pozytywnej odpowiedzi nastąpi podpisanie umowy o dzieło. W ciągu dwóch dni roboczych liczonych od dnia otrzymania 2 oryginałów umowy Recenzent zobowiązany jest do zwrotu 1 podpisanego egzemplarza.

Oceny wniosku należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. W trakcie tego okresu Recenzent zobowiązany jest uzgodnić z pracownikiem Wydziału Rozwoju Gospodarczego sposób dostarczenia podpisanej i wypełnionej Karty oceny merytorycznej. Dokument ten jest weryfikowany pod względem prawidłowości wypełnienia. W przypadku braków, omyłek lub niejasności Kartę oceny merytorycznej zwraca się z prośbą o uzupełnienie lub skorygowanie.
Każdy z Recenzentów dokonuje własnej oceny wniosku. Recenzent nie może kontaktować się z innym Recenzentem dokonującym oceny tego samego wniosku bezpośrednio przed, jak i w trakcie dokonywania oceny wniosku.


WSZYSTKIE DOKUMENTY KONIECZNE DO ZŁOŻENIA PRZEZ KANDYDATÓW NA RECENZENTÓW ZAMIESZCZONE SĄ W ZAKŁADCE "DOKUMENTY DO POBRANIA"!