rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt skierowany jest do doktorantów [w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 ze zm.)], którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) Mają otwarte przewody doktorskie w uczelniach wyższych lub instytutach naukowych mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, które uprawnione są do nadania stopnia naukowego doktora;

2) Posiadają obywatelstwo Unii Europejskiej;

3) W chwili składania wniosku, posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie województwa dolnośląskiego;

4)  Realizują prace doktorskie z dyscyplin uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa dolnośląskiego (szczegółowy wykaz w Załączniku do Regulaminu Przyznawania Stypendium) w ramach następujących dziedzin:
-projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych,
-technologie informacyjne,
-nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia,
-odnawialne i alternatywne źródła energii;

5) Nie otrzymują aktualnie stypendium na realizację swojej pracy doktorskiej w  ramach innego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

6) Prowadzą innowacyjne badania naukowe, których rezultaty mogą zostać  w sposób praktyczny zastosowane i wdrożone na terenie województwa dolnośląskiego;

7) W chwili składania wniosku przedstawią zaświadczenia o statusie uczestnika studiów doktoranckich przez co najmniej następne 6 miesięcy;

8) Mają podpisane co najmniej 1 porozumienie o współpracy z przedsiębiorcą z województwa dolnośląskiego, którego minimalny zakres został określony we wzorze. Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w formie:
- spółki jawnej,
- spółki partnerskiej,
- spółki komandytowej,
- spółki komandytowo-akcyjnej,
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółki akcyjnej,
- spółdzielni,
- przedsiębiorstwa państwowego.

9) Nie prowadzą działalności gospodarczej  lub prowadzą działalność gospodarczą, której zakres nie jest związany z działaniami objętymi wsparciem w ramach realizowanej pracy badawczej.