rozmiar czcionki: A | A | A

Publikacje:

> Publikacja podsumowująca realizację projektu


Regulaminy:

>
Regulamin przyznawania stypendium

> Regulamin Komisji Stypendialnej

> Regulamin wyłaniania recenzentów do oceny merytorycznej wniosków stypendialnych


Dokumenty konieczne do złożenia przez doktorantów:

> 1) Wniosek stypendialny - część 1 i 2 - Dane ogólne i Karta osobowa;

> 2) Wniosek stypendialny - część 3 - Zakres pracy badawczej;

> 3) Załącznik nr 1 - Opinia promotora;

> 4) Załącznik nr 3 - Porozumienie o współpracy;

> 5) Załącznik nr 2 i 4 - Oświadczenia uczestnika projektu;

> 6) Ankieta ewaluacyjna ex-ante.

> 7) Oświadczenia w sprawie pobierania świadczeń stypendialnych.

Oprócz powyżej zamieszczonych dokumentów doktoranci muszą złożyć również zaświadczenie z macierzystej uczelni wyższej lub instytutu naukowego o statusie uczestnika studiów doktoranckich przez co najmniej następne 6 miesięcy.

W przypadku, gdy doktorant nie posiada zameldowanie na pobyt stały na terenie Województwa Dolnośląskiego, musi dodatkowo przedstawić kopie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy na terenie Dolnego Śląska.

Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej oraz elektronicznej (płyta CD).


Dokumenty konieczne do złożenia przez kandydatów na recenzentów:

> 1) Kwestionariusz osobowy kandydatów na recenzentów;

> 2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów na recenzentów;

> 3) Oświadczenie do celów podatkowych kandydatów na recenzentów.

Oprócz powyżej zamieszczonych dokumentów kandydaci na recenzentów muszą złożyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata z ostatnich 5 lat, a w przypadku pracowników uczelni wyższych i instytutów naukowych – zaświadczenie o miejscu pracy;


Wzory dokumentów:

> Karta oceny formalnej i merytorycznej

> Umowa o dzieło dla recenzentów

> Karta weryfikacji dokumentów kandydata ubiegającego się o wpis na listę recenzentów

> Raport dotyczący zrealizowania zakresu porozumienia o współpracy z przedsiębiorcą

> Sprawozdanie z realizacji pracy doktorskiej

> Ankieta ewaluacyjna mid-term (składana w połowie okresu pobierania stypendium)

> Ankieta ewaluacyjna ex-post (składana wraz ze sprawozdaniem końcowym, za wyjątkiem uczestników III edycji - do końca grudnia 2012 r.)


Oznaczanie publikacji, plakatów itp.

> Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (w szczególności strony 18-23)

> Logotyp PO KL czarno-biały

> Logotyp PO KL w kolorze

> Flaga UE czarno-biała oraz w kolorze

W przypadku oznaczania publikacji, plakatów itp. po angielsku należy użyć angielskojęzycznych logotypów oraz informacji o współfinansowaniu: "........................... is co-financed by the European Union as part of the European Social Fund" (w miejsce kropek należ wpisać czego informacja o współfinansowaniu dotyczy).

Przykłady oznaczeń:

> Zastosowanie logotypów czarno-białych

> Zastosowanie logotypów w kolorze