rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt TRANS³Net współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Central Europe.


Partnerzy projektu:

Lider projektu - Technische Universität Dresden

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wydział Gospodarki

- Politechnika Wrocławska

- Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego

- Technologie - und Gründerzentrum Bautzen GmbH

- Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

- Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

- Okresní hospodářská komora Děčín

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


Okres realizacji projektu: 01.07.2016r. – 30.06.2019 r.

Wartość projektu: 1 821 923,69 €

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (EFRR) - 1 501 322,94 €

O projekcie TRANS³Net

Pogranicze polsko – niemiecko – czeskie charakteryzuje się niskim stopniem współpracy międzynarodowej pomiędzy  nauką a przemysłem. Najważniejszym celem projektu TRANS³Net w obszarze przygranicznym, będzie stworzenie warunków dla zbudowania sprawnie działającego  systemu innowacji. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez utworzenie systemu opartego na  samowystarczalności i silnych więziach pomiędzy działającymi promotorami transferu technologii a lokalnymi przedstawicielami środowiska naukowego, sfery gospodarczej i władzy publicznej. Poprzez zaangażowanie wszystkich kluczowych graczy, istotnych z punktu widzenia transferu wiedzy
i technologii, projekt pozwoli przezwyciężyć wieloaspektowe przeszkody dotyczące międzynarodowej współpracy pomiędzy nauką a przemysłem.

Ustanowienie wspólnego rozumienia procesu transferu technologii, jak również przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji w obszarze transferu technologii, dostarczy wiedzę na temat specyfiki występujących rozwiązań prawnych oraz instytucji działających w sektorach innowacyjnych. Powstanie powiązań opartych na zaufaniu pomiędzy tymi instytucjami będzie w trakcie projektu wspierane poprzez organizację kameralnych spotkań sieciujących.  Oprócz strategii stanowiącej punkt wyjścia dla utworzenia sieci ponadnarodowej, rozwijany będzie model trwałej sieci współpracy pomiędzy partnerami z wszystkich trzech krajów.


Mapa promotorów transferu technologii

Obecnie promotorzy  transferu technologii w obszarze pogranicza polsko – czesko - niemieckiego działają w odosobnieniu. Nie istnieje narzędzie dające pełną informację o działających promotorach transferu technologii w regionie pogranicza i zapewniające łatwy dostęp do potrzebnych kompetencji i usług. Na podstawie opracowanego modelu referencyjnego jest możliwe określenie, które
z podmiotów powinny zostać zaangażowane, jakie zadania powinny zostać podjęte, jakie kompetencje są niezbędne do skutecznej realizacji projektu. Opracowane zostaną narzędzia służące do identyfikacji promotorów transferu technologii w regionie przygranicznym.
Po przeprowadzeniu systematycznych badań w oparciu o specjalny kwestionariusz (narzędzie do identyfikacji promotorów transferu technologii), rozpocznie się przetwarzanie zebranych danych na temat aktywnych promotorów transferu technologii w regionach pogranicza. Przedstawiony zostanie ich profil:  dane kontaktowe, doświadczenie i umiejętności, zakres działalności. Informacje te zostaną umieszczone na specjalnej platformie internetowej. Po raz pierwszy, dzięki temu narzędziu informatycznemu, promotorzy będą widoczni dla interesantów działających na  obszarze Dolnego Śląska, Saksonii i Kraju Usteckiego, oraz uzyskają wsparcie dla swojej sieci współpracy i dodatkową możliwość  rozwinięcia własnej działalności.

Kwestionariusz opiera się na Raporcie zawierającym opis Krajowych Systemów Transferu Wiedzy i Technologii, który służy jako model referencyjny dla wszystkich partnerów projektu TRANS³Net.


Wydarzenia:

W trakcie projektu odbywać się będzie wiele wydarzeń związanych z projektem:

◦TRANS³Net.show

◦TRANS³Net.dialogue

◦TRANS³Net.visit

◦TRANS³Net.training.

TRANS³Net.show:

kameralne wydarzenie, z udziałem wybranych promotorów transferu technologii, przedstawiające rezultaty badań naukowych i wdrożeń będące wstępem do potencjalnej współpracy i osiągnięcia zaufanych relacji pomiędzy nauką a przemysłem.

TRANS³Net.dialogue:

Wydarzenie, z udziałem wszystkich uczestników systemu innowacji w obszarze pogranicza, którego celem  jest omówienie wyzwań politycznych i prawnych dotyczących transferu technologii.

TRANS³Net.visit:

Seria wizyt studyjnych przedstawicieli MŚP oraz instytucji badawczych prowadzonych w celu poznania metod pracy i zainicjowania ewentualnej współpracy w przyszłości.

TRANS³Net.training:

ponadnarodowe szkolenia umożliwiające promotorom transferu technologii realne uczestnictwo w międzynarodowej współpracy pomiędzy nauką a sferą biznesu w obszarze pogranicza. Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem wypracowanych w trakcie realizacji projektu TRANS³Net narzędzi, takich jak mapa promotorów transferu technologii czy internetowa platforma innowacji.

Dodatkowo odbywać się będą liczne spotkania partnerskie w celu właściwej koordynacji działań podejmowanych w ramach projektu TRANS³Net.