rozmiar czcionki: A | A | A

PKB- Produkt Krajowy Brutto


PKB - Produkt Krajowy Brutto

Województwo dolnośląskie zaliczane jest do liderów gospodarczych w Polsce. Według danych GUS za 2016 rok udział województwa dolnośląskiego w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto gospodarki narodowej wynosi 8,4%. Dolny Śląsk zajmuje czwarte miejsce, biorąc pod uwagę udział województw w tworzeniu polskiego PKB. Pierwsze miejsce zajmuje województwo mazowieckie, drugie – śląskie, natomiast trzecie miejsce należy do Wielkopolski (źródło: Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w latach 2014-2016, GUS).

Produkt Krajowy Brutto Polski za 2016 rok wynosi 1 861 112 mln zł, a PKB Dolnego Śląska – 155 816 mln zł (źródło: Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w latach 2014-2016, GUS).

UDZIAŁ REGIONÓW I WOJEWÓDZTW W TWORZENIU PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO W 2016 ROKU (źródło: PRODUKT KRAJOWY BRUTTO – RACHUNKI REGIONALNE W LATACH 2014-2016, GUS)


PKB per capita

Najaktualniejsze dostępne dane GUS pokazują, że poziom PKB na jednego mieszkańca w województwie dolnośląskim przewyższa średnią krajową.

Nasz region w tej kategorii plasuje się na drugim miejscu (po województwie mazowieckim).

Wartość PKB na jednego mieszkańca w Polsce wyniosła  48 432 zł, natomiast w województwie dolnośląskim – 53 659 zł.

Tym samym wartość ta przewyższa przeciętną wartość dla kraju o 10,8% (źródło: Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w latach 2014-2016, GUS).

 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA (źródło: PRODUKT KRAJOWY BRUTTO – RACHUNKI REGIONALNE W LATACH 2014-2016, GUS)

Wartość dodana brutto wg rodzajów działalności

Wartość dodana brutto dla województwa dolnośląskiego w roku 2016 wyniosła 167 639 mln zł. Udział w wytwarzaniu tej wartości wg rodzajów działalności rozkłada się następująco:handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja – 24,4%;1.    przemysł – 34,1%;2.    budownictwo – 6,8%;3.    rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 1,4%4.    działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości – 8,4%;5.    pozostałe usługi – 24,8%.

W przypadku województwa dolnośląskiego najważniejszym czynnikiem przy generowaniu wartości dodanej brutto jest przemysł. Dolny Śląsk zajmuje czwarte miejsce wśród województw pod względem udziału tego rodzaju działalności w tworzeniu PKB (po województwie mazowieckim – 35,7%, lubuskim – 35,5% i śląskim – 35,3%) (źródło: Rocznik statystyczny województw 2018, GUS).


STRUKTURA WARTOŚCI DODANEJ BRUTTO WG. RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM (źródło: ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2018, GUS)


PKB per capita wg podregionów

W pierwszej dziesiątce w klasyfikacji PKB według podregionów znajdują się dwa podregiony należące do Dolnego Śląska: miasto Wrocław oraz podregion Legnicko-głogowski (źródło: Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w latach 2014-2016, GUS).


1.    M. st. Warszawa – 141 941 zł;

2.    M. Poznań – 96 138 zł;

3.    M. Kraków – 80 353 zł;

4.    M. Wrocław 79 838 zł;

5.    Płocki – 76 459 zł;

6.    Trójmiejski – 70 306 zł;

7.    Warszawski zachodni – 69 618 zł;

8.    Legnicko-głogowski – 65 830 zł;

9.    Katowicki – 63 660 zł;

10.    Tyski – 61 308 zł.