rozmiar czcionki: A | A | A

Atrakcyjność inwestycyjna Dolnego Śląska


Województwo dolnośląskie jest jednym z trzech regionów najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie, poza Mazowszem i Śląskiem, co potwierdza uzyskana przez nie najwyższa klasa A dla gospodarki narodowej oraz dla przemysłu, handlu i napraw w oparciu o specjalnie przygotowane wskaźniki dla poszczególnych sekcji gospodarki narodowej (Raport SGH dla PAIiIZ, XII 2015).

Dolny Śląsk zajmuje trzecie miejsce w Polsce pod względem nagromadzonego kapitału podstawowego w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego (8,3% jego wartości we wszystkich województwach). Województwo dolnośląskie wyróżnia się także wzrostem konkurencyjności na rynku bezpośrednich inwestycji zagranicznych: w latach 2003-2013 udział w rynku liczony wartością kapitału zagranicznego w ww. spółkach wzrósł z 5,3% do 8,6%.

Duży wpływ na poziom rozwoju gospodarczego województwa dolnośląskiego mają jego mieszkańcy. W 2014 roku 8,65% wszystkich migrujących Polaków osiedliło się na Dolnym Śląsku, a 9,5% obcokrajowców przybyłych do Polski wybrało województwo dolnośląskie na miejsce swojego pobytu (Rocznik Demograficzny 2015, GUS, 7.X.15r.). Podkreślić należy, że Dolny Śląsk, jako jeden z pięciu regionów w Polsce notuje dodatnie saldo migracji.


Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonują 4 specjalne strefy ekonomiczne z 14 działających w Polsce: Kamiennogórska, Legnicka, Tarnobrzeska i Wałbrzyska. Przedsiębiorstwa działające w ramach SSE w gminach dolnośląskich poniosły do końca 2014 r. nakłady inwestycyjne
na łączną kwotę blisko 27,2 mld zł i jest to 27% wszystkich nakładów inwestycyjnych poniesionych w SSE w Polsce. W tym samym okresie przedsiębiorstwa strefowe utworzyły lub utrzymały 58,9 tys. miejsc pracy w regionie, co stanowi 20% wszystkich miejsc pracy utworzonych w strefach.

O atrakcyjności regionu świadczy rozwój instytucji otoczenia biznesu, które wspierają przedsiębiorczość, rozwiązania proinwestycyjne, komercjalizację badań naukowych i innowacyjność przedsiębiorstw. Na Dolnym Śląsku działają m.in. izby gospodarcze, stowarzyszenia, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra transferu technologii, ośrodki doradztwa, instytucje finansowe oraz agencje rozwoju.

Kontakty do ww. instytucji znajdują się w zakładce „Przydatne linki"

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dokłada wszelkich starań, aby inwestorzy na Dolnym Śląsku otrzymywali wsparcie w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności oraz zapewnia kompleksową obsługę okołoinwestycyjną.

Współpracę z inwestorami prowadzi powołana w tym celu Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. – DAWG, w ramach której działa m.in. Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.