rozmiar czcionki: A | A | A

Innowacyjność

„Zdolność i chęć podmiotów gospodarki do ciągłego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce gospodarczej wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów, wynalazków, doskonalenia oraz rozwoju wykorzystywanych technologii produkcji materialnej i niematerialnej, wprowadzanie nowych metod i technik w organizacji i zarządzaniu, doskonalenie i rozwijanie infrastruktury oraz zasobów wiedzy.”


Na podstawie przeprowadzonych przez PARP badań innowacyjności regionów pt. „Regionalne Systemy Innowacji w Polsce” województwo dolnośląskie należy do regionów o wysokim poziomie innowacyjności, zajmując  3 miejsce w kraju (po mazowieckim i śląskim).
Według danych GUS na Dolnym Śląsku wśród przedsiębiorstw w sektorze usług, innowacyjne przedsiębiorstwa stanowią 9,56% i plasuje to region na 11. miejscu w kraju (średnia dla kraju wynosi 11,57%).

Przedsiębiorstwo innowacyjne to takie, które wprowadziło w danym roku przynajmniej 1 innowację produktową bądź procesową. Niska pozycja województwa dolnośląskiego w tym zestawieniu, pomimo dość wysokich w skali kraju nakładów, może świadczyć o niskiej efektywności wykorzystania środków przeznaczonych na działalność innowacyjną. 7,8% przedsiębiorstw z sektora usług wprowadziło przede wszystkim innowacje dotyczące nowych lub istotnie ulepszonych procesów.

Wśród przedsiębiorstw przemysłowych na Dolnym Śląsku 15,04% można uznać za innowacyjne, co w 2011 r. uplasowało region na 12. miejscu w kraju. Poczynione przez przedsiębiorstwa przemysłowe inwestycje w innowacje związane są również w większości z wprowadzaniem nowych bądź istotnie ulepszonych procesów. Głównym odbiorcą innowacji jest przede wszystkim przemysł. Wśród branż, w których w 2011 r. podmioty na Dolnym Śląsku poniosły największe nakłady na innowacje, wyróżnić można: produkcję komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (141,4 mln zł), produkcję pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (133,640 mln zł), produkcję wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (114,5 mln zł). Inwestycje o charakterze innowacyjnym stanowią zarówno w usługach, jaki w przemyśle, w pierwszej kolejności nakłady na wszelkiego rodzaju środki trwałe, a w drugiej na działalność badawczo-rozwojową.