rozmiar czcionki: A | A | A

Kraje europejskie, w tym Polska, które chcą skorzystać ze środków FST w swoich regionach
węglowych są zobowiązane do przygotowania Terytorialnych Planów Sprawiedliwej
Transformacji (TPST). Są one opracowywane na poziomie subregionalnym (NUTS-3), dla obszarów objętych FST.
Dokumenty te zawierają m.in:
●  opis procesu transformacji i wskazanie terytoriów w obrębie państwa członkowskiego, które będą najbardziej dotknięte jej negatywnymi skutkami
● opis spodziewanego procesu transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla
klimatu, zgodnie z celami krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu oraz innych
istniejących dokumentów;
● harmonogram zaprzestania lub ograniczenia wydobycia węgla kamiennego
i brunatnego lub wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach węglowych;
● diagnozę skutków gospodarczych, społecznych i terytorialnych przejścia na gospodarkę
neutralną dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050;
● potrzeby i cele w zakresie rozwoju do 2030 r. służącego osiągnięciu neutralności
klimatycznej gospodarki Unii do roku 2050;
● rodzaje planowanych działań i operacji;
● opis procesu partycypacji społecznej, monitoringu i ewaluacji.