rozmiar czcionki: A | A | A


W dniu 18 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4811/VI/22w sprawie ogłoszenia naboru na listę projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarach objętych Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji.


Do pobrania:

uchwała nr 4811/VI/22 ZWD z dnia 18.01.2022

załącznik 1 zasady naboru

załącznik 2 formularz wniosku


Lista indykatywna projektów stanowić będzie załącznik do Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji dla subregionu wałbrzyskiego oraz powiatu zgorzeleckiego, będących częścią programu regionalnego.

Termin naboru: 24.01.2022 – 28.02.2022

Sposób zgłaszania projektów: poprzez formularz fiszki zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały, przesłany w formie elektronicznej i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (plik pdf) oraz w formie edytowalnej na adres: fst@dolnyslask.pl .


Szanowni Państwo,
W załączniku 2 formularz wniosku instrukcji do wypełniania formularza wkradła się omyłka pisarska w zakresie daty zakończenia realizacji projektu. Właściwą datą jest ta ujęta w załączniku 1 zasady naboru: " rozpoczęcie projektu nie później niż w grudniu 2023 roku, zakończenie realizacji – nie później niż w czerwcu".
Projekty zgłoszone przed identyfikacją tej omyłki, które zawierają błędną datę zakończenia projektu zostaną poproszone na etapie identyfikacji o korektę.