rozmiar czcionki: A | A | A

Ewaluacja ex-ante projetu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

08.01.2021 11:37

Badanie ewaluacyjne miało na celu dokonanie kompleksowej oceny logiki interwencji projektu aktualizowanej Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 pozwalając na sformułowanie uwag i rekomendacji służących podniesieniu jakości merytorycznej oraz formalnej dokumentu, jego spójności, trafności oraz skuteczności.

Badanie zostało wykonane przez zewnętrzny podmiot badawczy: ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z Kutna.


Oprócz uwag i rekomendacji, które wpłynęły na poprawę  jakości dokumentu, przeprowadzona analiza wykazała, iż dokument jest poprawnie skonstruowany, a jego poszczególne elementy są ze sobą logicznie powiązane. Dokonana analiza adekwatności celów DSI 2030 względem zidentyfikowanych problemów i wyzwań społeczno-gospodarczych, pozwala na stwierdzenie, iż opracowanie zaprezentowało kierunki interwencji, które odpowiadają na kluczowe wyzwania rozwojowe w zakresie kształtowania potencjału innowacyjnego Dolnego Śląska. Pomiędzy poszczególnymi elementami DSI 2030 występuje ciąg logicznych powiązań, na skutek których kolejne elementy strategii wynikają z elementów poprzedzających w układzie przyczynowo-skutkowym. Kolejne elementy strategii wynikają z założeń i specyfiki elementów poprzedzających.Zapraszamy do zapoznania się z Raportem:


Raport z ewaluacji ex-ante projektu DSI 2030

Raport z ewaluacji w wersji z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych