rozmiar czcionki: A | A | A

KONKURS RPO WD 2014-2020 NA DOTACJE DLA MIKROPRZEDSIEBIORSTW - RZEMIEŚLNIKÓW

1.    Konkurs ogłoszony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 1.5 schemat 1.5 A- Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

2.    W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne realizowane przez rzemieślników w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Projekty muszą dotyczyć wdrożenia innowacji produktowej i procesowej MŚP rozumianej jako unowocześnienie bądź  zmianę rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub też sposobu świadczenia usług. Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej rzemieślnika. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa – rzemieślnicy z województwa dolnośląskiego. Wyróżnikiem działalności rzemieślniczej jest konieczność posiadania przez rzemieślnika formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych.

3.    Beneficjent: mikroprzedsiębiorcy - rzemieślnicy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są jednocześnie rzemieślnikami - zgodnie z USTAWĄ o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r.

4.    Termin składania wniosków:  - 05.10.2017r.- 07.12.2017r.

5.    Realizacja projektu w okresie 18 m-cy.

6.    Ogłoszenie naboru 4 września 2017 r.

7.    Pula na konkurs 2 mln zł.

8.    Minimalna wartość projektu to 10 000 zł, maksymalna wartość projektu to 50.000 zł.

9.    Poziom dofinansowania to 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.


W konkursie złożono 98 wniosków na kwotę 4,1 mln zł. Aktualnie trwa ocena wniosków.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie: www.dip.dolnyslask.pl