rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie członków Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

28.11.2023 07:51

23 listopada 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach odbyło się spotkanie członków Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.


Grupa Robocza ds. FST została powołana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego (Uchwała z dnia 6 października 2020 r. nr 2755/VI/20 z późniejszymi zmianami), aby zapewnić zainteresowanym podmiotom udział w tworzeniu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Dolnośląskiego Subregion Wałbrzyski. Członkami Grupy są przedstawiciele: JST, uczelni, instytutów badawczych, IOB, przedsiębiorców, związków zawodowych, NGO, radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Wszystkie te podmioty są zainteresowane wdrażaniem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarze subregionu wałbrzyskiego.


Spotkanie zostało zorganizowane w związku ze zgłoszoną potrzebą ze strony członków Grupy, w szczególności samorządów lokalnych. Posiedzeniu przewodniczył wicemarszałek Grzegorz Macko. Zostało ono poświęcone terenom pokopalnianym należącym do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK) oraz możliwym sposobom ich rewitalizacji z wykorzystaniem środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Rozmowy dotyczyły możliwości przekazania gminom przez SRK terenów wykorzystywanych wcześniej przez spółki górnicze na cele społecznie użyteczne. Spółka omówiła status zarządzanych przez siebie terenów zlokalizowanych w subregionie wałbrzyskim. W trakcie dyskusji rozważano możliwości współpracy, jednocześnie wskazując na problemy związane zarówno z samym procesem przenoszenia własności, jak i dalszym zagospodarowywaniem tych terenów przez samorządy. Spotkanie zaowocowało nawiązaniem kontaktów pomiędzy przedstawicielami gmin z subregionu wałbrzyskiego i Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., co w przyszłości może przełożyć się na lepszą współpracę.