rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie otwartego naboru na Partnera do projektu pn. „Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw”

13.12.2023 10:47

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw”.

11.12.2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę nr 7908/VI/23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru na Partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw” dla instytucji otoczenia biznesu, w tym organizacji pozarządowych, których zakres działania, wpisuje się w Działanie 1.4.B Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.


W wyniku przeprowadzonego naboru złożona została jedna oferta - Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław.


Oferta została oceniona przez Komisję Konkursową, uzyskując pozytywną ocenę formalną i 38,4 pkt. w ramach oceny merytoryczno-formalnej (średnia arytmetyczna sumy punktów poszczególnych członków Komisji) na 45 punktów możliwych do zdobycia. W związku z powyższym, Komisja Konkursowa zarekomendowała Zarządowi Województwa wybór Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z Wrocławia jako Partnera do wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia.


Wybrany Partner wniesie zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe, co zwiększy efektywność oraz sprawność realizowanych w ramach ww. projektu działań.