rozmiar czcionki: A | A | A

Pakiet pomocowy Banku Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorców.

20.05.2020 07:31

Tarcza antykryzysowa.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które z powodu pandemii COVID-19 znalazły się  w trudnej sytuacji, mogą już korzystać z następujących rozwiązań systemowych:

 

1.       1. SYSTEMY GWARANCYJNE

a)    Gwarancje de minimis udzielane z Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (stan na dzień 13.05.2020)

Nowe warunki:

•    zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu
•    rezygnacja z prowizji za gwarancję
•    wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego
•    przeznaczenie kredytu: finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej

Kto może skorzystać?

  • mikro, małe i średnie firmy

Kto udziela?

  • banki kredytujące współpracujące z BGK

Etap wdrażania: wdrożone

Aktualne informacje:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de- minimis/


b)    Gwarancje dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (stan na dzień 13.05.2020)

 Wprowadzone rozwiązania:

•    zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł)
•    kwota kredytu objętego gwarancją do 250 mln zł
•    okres gwarancji do 27 miesięcy i nie dłużej niż okres kredytu + 3 miesiące
•    przeznaczenie kredytu zapewnienie płynności finansowej
•    do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i liniikredytowych
•    z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w US, ZUS/KRUS ani w banku kredytującym (w przypadku zadłużenia w banku w kwocie powyżej 3 tys. zł)

Kto może skorzystać?

  • średnie i duże firmy

Kto udziela?

  • banki kredytujące współpracujące z BGK

Etap wdrażania: wdrożone, dostępne już w części banków kredytujących

Aktualne informacje i lista banków kredytujących

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/

 

c)    Gwarancje Biznesmax (stan na dzień 13.05.2020)

Nowe warunki:

•    możliwość obejmowania gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis , kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie
•    brak konieczności związku kredytu odnawialnego z realizowaną lub zakończoną inwestycją
•    rezygnacja z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego (w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis
•    możliwość skorzystania z gwarancji obejmującej odnawialny kredyt obrotowy także przez firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania
•    wydłużenie do końca 2021r. okresu obowiązywania 5 proc. stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu
•    objęcie systemem dopłat do odsetek również kredytów odnawialnych

Kto może skorzystać?

  • mikro, małe i średnie firmy

Kto udziela?

  • banki kredytujące współpracujące z BGK

Etap wdrażania: wdrożone, dostępne już w części banków kredytujących

Aktualne informacje i lista banków kredytujących:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/

 2.    SYSTEM DOPŁAT

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (stan na dzień 13.05.2020)

Planowane rozwiązania:
▪dopłaty do oprocentowania
▪rodzaj kredytu kredyt obrotowy
▪okres objęcia kredytu dopłatami: zakładamy max. 12 miesięcy

Kto może skorzystać?
▪przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii COVID 19

Kto będzie udzielał?
▪banki kredytujące współpracujące z BGK

Etap wdrażania: w trakcie przygotowania

Aktualne informacje:
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/system-doplat/

3.    WSPARCIE Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY EUROPEJSKICH

a)    Pożyczki unijne-środki UE z krajowych i regionalnych programów operacyjnych (stan na dzień 13.05.2020)

Nowe warunki:
▪dodatkowa , co najmniej 6 miesięczna karencji w spłacie kapitału
▪4 miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań
▪obniżenie oprocentowania pożyczek
▪brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID 19 oraz nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy

Kto może skorzystać?
▪mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Kto udziela?
▪Pośrednicy finansowi

Etap wdrażania: wdrożone

Aktualne informacje i lista pośredników finansowych :

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/pozyczki-unijne/

https://pozyczkiunijne.bgk.pl

b)    Kredyt na innowacje technologiczne środki UE-Program Inteligentny Rozwój (stan na dzień: 13.05.2020)

Nowe warunki:
(warunki naboru ruszającego 1.06.2020)
▪zniesienie wymogu innowacyjności w skali krajowej
▪zniesienie limitu dofinansowania wynoszącego 6 mln zł
▪rezygnacja z konieczności posiadania wkładu własnego
▪szerszy katalog wydatków kwalifikowanych
▪obecny nabór skrócony do 31 maja
▪nowy nabór: dokumentacja opublikowana zostanie 18 maja br., nabór wniosków ruszy 1 czerwca

Kto może skorzystać?
▪mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa

Kto udziela?
▪banki kredytujące współpracujące z BGK
Etap wdrażania: w trakcie przygotowania

Aktualne informacje: www.bgk.pl/innowacje-technologiczne

c)    Pożyczki płynnościowe z POIR (stan na dzień: 13.05.2020)

Wprowadzone rozwiązania:
▪okres spłaty pożyczki do 6 lat
▪oprocentowanie 0%
▪karencja w spłacie do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
▪kwota pożyczki do 15 mln zł
▪wakacje kredytowe wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki
▪brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę
▪pula środków: 550 mln zł

Kto może skorzystać?
▪mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa
Kto udziela?
▪Instytucje Finansujące współpracujące z BGK

Etap wdrażania: wdrożone

Aktualne informacje i lista Instytucji Finansujących: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-poir/

d)    Pożyczki płynnościowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (stan na dzień: 13.05.2020)

Wprowadzone rozwiązania:
▪maksymalna wartość pożyczki to 25% wartości rocznego obrotu, ale nie więcej niż 100 tys. zł
▪oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku
▪okres spłaty do 48 miesięcy
▪karencja w spłacie nawet do 12 miesięcy (w tym czasie pożyczkobiorca spłaca wyłącznie odsetki, przy czym może tego dokonywać w okresach kwartalnych, a
nie miesięcznych
▪w uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może nastąpić w ratach kwartalnych (np. w sytuacji prowadzenia sezonowej działalności gospodarczej
▪łatwe zabezpieczenie np. weksel in blanco
▪brak prowizji i opłat
▪przeznaczenie: cele płynnościowe, finansowanie bieżącej działalności.

Kto może skorzystać?
▪Podmioty Ekonomii Społecznej

Kto udziela?
▪Instytucje Finansujące współpracujące z BGK

Etap wdrażania: wdrożone w części województw, wkrótce będzie dostępne w kolejnych

Aktualne informacje: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe- pes/

e)    Pozostałe rozwiązania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej(PES) (stan na dzień 13.05.2020)

Nowe warunki:
▪wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy
▪wydłużenie okresu spłaty do 12 miesięcy
▪karencja w spłacie kapitału dodatkowo do 6 miesięcy
▪wakacje kredytowe zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo odsetkowych do 6 miesięcy
▪obniżenie oprocentowania na okres do 12 miesięcy

Kto może skorzystać?
▪Podmioty ekonomii społecznej

Kto udziela?
▪Pośrednicy finansowi

Etap wdrażania:wdrożone

Aktualne informacje i lista pośredników finansowych:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/program-dla-podmiotow-sektora-ekonomii- spolecznej-pes/

4.    WSPARCIE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW KRAJOWYCH

a)    Program Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie (stan na dzień: 13.05.2020)

Nowe warunki:
▪zawieszenie spłaty kapitału do 6 miesięcy
▪wydłużenie karencji o maksymalnie 6 miesięcy (jeśli pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo odsetkowych
▪obniżenie oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku (na okres do 12 miesięcy
▪wydłużenie okresu spłaty o dodatkowe 12 miesięcy
▪nienaliczanie kar umownych wynikających z założeń programu w przypadku, gdy przedsiębiorca będzie zmuszony do zamknięcia firmy lub likwidacji miejsca pracy
▪możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy
▪możliwość wydłużenia terminu rozliczenia pożyczki oraz zawieszenia terminu na korzystanie z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa

Kto może skorzystać?
▪Firmy, które skorzystały z pożyczki z Programu „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie”.

Kto udziela?
▪Pośrednicy finansowi

Etap wdrażania: wdrożone

Aktualne informacje : https://www.bgk.pl/pakietpomocy/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/

b)    Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka (stan na dzień: 13.05.2020)

Nowe warunki:
▪możliwość przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek lub 6 miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo odsetkowych
▪możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy
▪brak wymaganego wkładu własnego
▪pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy

Kto może skorzystać?
▪Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Kto udziela?
▪Pośrednicy finansowi

Etap wdrażania: wdrożone

Aktualne informacje
https ://www.bgk.pl/pakietpomocy/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/