rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór projektów - Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

30.07.2020 08:50

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w celu przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na poszczególne kierunki wsparcia pod kątem przygotowania Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji w ramach programowania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ogłasza nabór wstępnych propozycji projektów.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w celu przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na poszczególne kierunki wsparcia pod kątem przygotowania Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji w ramach programowania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ogłasza nabór wstępnych propozycji projektów


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wstępnych propozycji projektów w celu przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na dofinansowanie projektów w ramach planowanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) dla Beneficjentów z subregionu wałbrzyskiego oraz powiatu zgorzeleckiego. Zgłaszane propozycje projektów mają charakter informacyjny i posłużą jako materiał pomocniczy przy programowaniu FST oraz podczas tworzenia Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa dolnośląskiego. Celem przedmiotowego naboru nie będzie wybór konkretnych projektów do dofinansowania.


Należy podkreślić, że w chwili obecnej nie zostało jeszcze ostatecznie określone, jakie kierunki wsparcia będą dedykowane w ramach FST, na jakim poziomie zarządzany będzie Fundusz, a także jaki będzie poziom alokacji i dofinansowania. Zebrane w ramach tej analizy dane będą jednak cenne przy pracach nad Regionalnym Planem Sprawiedliwej Transformacji i negocjacjach ze stroną rządową.

Wymagania:

1. Projekty wpisują się w rodzaje działań zgodne z aktualną listą przedstawioną w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji z 14.01.2020 r.:
a) inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące do dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej;
b) inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;
c) inwestycje w działania badawcze i innowacyjne oraz wspieranie transferu zaawansowanych technologii;
d) inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych (w tym dekarbonizacja transportu);
e) inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową;
f) inwestycje w regenerację, dekontaminację i renaturalizację terenów oraz projekty zmieniające ich przeznaczenie;
g) inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym w tym poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz recykling;
h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników;
i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy;
j) aktywne włączanie osób poszukujących pracy;
k) inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż MŚP ;
l) inwestycje w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

2. Siedziba lub stały oddział/przedstawicielstwo Wnioskodawcy muszą być zlokalizowane w następujących powiatach: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, ząbkowicki lub zgorzelecki.

3. Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 55% kosztów kwalifikowalnych (zgodnie z projektami dokumentów KE na perspektywę finansową 2021-2027, które odnoszą się m.in. do Dolnego Śląska). Wkład własny Beneficjenta (pokryty ze środków własnych Wnioskodawcy lub innych źródeł finansowania) wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania propozycji projektów:
od 24 lipca 2020 r. od godziny 08.00
do 30 września 2020 r. do godziny 15.00

Forma składania wstępnej propozycji projektu:
Wnioskodawca składa wstępną propozycję projektu wyłącznie w formie fiszki zgłoszeniowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres FST@dolnyslask.pl (propozycji projektów nie należy składać w formie papierowej).
 
Sposób i miejsce udostępnienia informacji o  naborze wstępnych propozycji projektów:
Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w niniejszym ogłoszeniu, które jest dostępne wraz z fiszką oraz instrukcją jej wypełniania na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka (w zakładce Fundusz Sprawiedliwej Transformacji).

ZAŁĄCZNIKI:


1. Fiszka zgłoszeniowa projektu - FST