rozmiar czcionki: A | A | A

Ostatnie wolne miejsca w Dolnośląskiej Akademii Kadr!

31.05.2010 11:32

Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej informuje, że zostały ostatnie wolne miejsca w II cyklu szkoleniowym w ramach projektu Dolnośląska Akademia Kadr.

Jeżeli chcesz podnieść Swoją wiedzę i kompetencje, a tym samym wzmocnić potencjał Swojego regionu - nie zwlekaj, zgłoś Swoją kandydaturę!

 

Projekt skierowany jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego (urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich), zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju regionalnego i obsługę instrumentów wspierających rozwój regionalny oraz wdrażanie i obsługę funduszy zewnętrznych (w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, inwestycje, współpracę z zagranicą).


W ramach projektu przewidziany jest roczny cykl szkoleniowy (od września 2010 r. do czerwca 2011 r.)
 obejmujący:
- 140 godzin kursu języka angielskiego w formie czterech 5-dniowych zjazdów szkoleniowych
- 70 godzin szkoleń tematycznych (5 zjazdów po 2 dni) z zakresu:
· pracy z arkuszem kalkulacyjnym
· zarządzania projektem unijnym
· zarządzania czasem
· Public Relations
· Autoprezentacji
· protokołu dyplomatycznego
· zamówień publicznych.

 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w ośrodkach zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska.

 
Poprzez udział w cyklu szkoleniowym uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności przydatne przy tworzeniu i realizacji międzynarodowych projektów unijnych w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 

WARUNKI:
Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w cyklu szkoleniowym muszą jednocześnie spełnić wszystkie poniżej wymienione warunki formalne:
· być pracownikami jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa dolnośląskiego (gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie),
· być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przez minimum 6 m-cy,
· zgłaszać z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji,
· posiadać zgodę przełożonego na udział w projekcie,
 deklarować znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym.

 

Uwaga: W ramach projektu nie przewiduje się szkolenia pracowników związków JST lub pracowników jednostek oraz zakładów budżetowych, dla których organem założycielskim są JST.

 

Udział w cyklu szkoleniowym jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, fachową kadrę szkoleniową, wyżywienie oraz noclegi. Organizator nie zapewnia dojazdu na miejsce szkolenia.

 

Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:
· ocena formalna otrzymanych zgłoszeń,
· ocena zasadności udziału w projekcie na podstawie Ankiety rekrutacyjnej,
· test rekrutacyjny, którego celem będzie określenie poziomu znajomości języka angielskiego,
· selekcja kandydatów i podział na grup

 

Zgłoszenia:
Kandydaci do udziału w cyklu szkoleniowym obowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy DAK (wzór do pobrania)
2. Ankieta rekrutacyjna DAK (wzór do pobrania)
3. Zgoda kierownika jednostki na udział w szkoleniach DAK (wzór do pobrania)
4. Zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór do pobrania)
5. Kserokopia dowodu osobistego (obie strony) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Kandydata;
6. Kserokopia dokumentu określającego zakres czynności potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Kandydata.


Nabór potrwa do momentu wyczerpania miejsc.

 

Dokumenty należy dostarczyć drogą pocztową na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7
z dopiskiem „Rekrutacja DAK”

 

lub osobiście do:

 

Sekretariatu Wydziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej
53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, pok. 316
w zamkniętej kopercie z napisem „Rekrutacja DAK”

 

Warunki rekrutacji oraz uczestnictwa w cyklu szkoleniowym określa Regulamin.  (do pobrania)

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:


dak@dolnyslask.pl
tel. (0-71) 770 4164, 770 4162, 770 4161.