rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2021-2027

ZASIĘG TERYTORIALNY:

Po stronie polskiej:

- 9 powiatów podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim: bolesławiecki, jaworski, kamiennogórski, karkonoski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski oraz m. Jelenia Góra;
- powiat żarski w województwie lubuskim;

Po stronie niemieckiej:

dwa powiaty (Landkreise) Wolnego Państwa Saksonia:
- powiat Görlitz,
- powiat Bautzen.


Budżet: 60,27 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Dofinansowanie (refundacja): dla polskich i niemieckich partnerów – do 80% kosztów kwalifikowalnych

Partnerstwo: w projektach musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i co najmniej jeden partner z Saksonii

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla; jednostki administracji publicznej; stowarzyszenia; organizacje pozarządowe; inne podmioty o charakterze niekomercyjnym, które posiadają osobowość prawną.    


Zakres tematyczny:

Priorytet 1 – Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu

wsparcie z EFRR: 11,8 mln EUR

cel: wspieranie przystosowania się do zmian klimatu, zapobieganie zagrożeniom i zwiększanie odporności na klęski żywiołowe

wspierane działania:

- analizy i strategie w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu oraz wypracowanie wspólnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu;

- współpraca służb ratowniczych w zakresie ostrzegania, monitorowania i reagowania w sytuacjach kryzysowych;

- szkolenia, wymiana doświadczeń, wspólne ćwiczenia w zakresie transgranicznych akcji / działań ratunkowych;

- zidentyfikowanie głównych przeszkód w zakresie transgranicznego zarządzania kryzysowego i określenie sposobów rozwiązania tych problemów.

 

Priorytet 2 – Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę

•       edukacja

wsparcie z EFRR: 11,3 mln EUR (w tym Fundusz Małych Projektów - 5,6 mln EUR)

cel: pogłębienie i rozszerzenie współpracy transgranicznej podmiotów z obszaru wsparcia w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie

wspierane działania:

- współpraca między placówkami edukacyjnymi i naukowymi przy tworzeniu programów rozwoju edukacji;

- wzmacnianie relacji pomiędzy edukacją, nauką i biznesem;

- kształcenie i doskonalenie zawodowe;

- współpraca na rzecz transgranicznego rozwoju wykwalifikowanych pracowników:  monitorowanie zapotrzebowania na zawody deficytowe i nadwyżkowe; usuwanie przeszkód w mobilności pracowników na transgranicznym rynku pracy;

- wykorzystanie technologii cyfrowych na rzecz edukacji i rynku pracy;

- działania na rzecz kształcenia i uczenia się przez całe życie;

- wspieranie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i postaw proinnowacyjnych oraz zielonej gospodarki;

- podnoszenie poziomu wiedzy szczególnie w zakresie poszanowania środowiska naturalnego (ekologii).


•      turystyka i dziedzictwo kulturowe

wsparcie z EFRR: 21,9 mln EUR

cel: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych

wspierane działania:

- promowanie obszaru wsparcia jako terenu atrakcyjnego turystycznie;

- rozwój i promocja turystyki całorocznej;

- przygotowanie i rozwój wspólnych strategii oraz zintegrowanych ofert turystycznych;

- sieciowanie podmiotów turystycznych;

- przygotowanie i rozwój infrastruktury na potrzeby aktywnej turystyki np. systemy ścieżek rowerowych, dydaktycznych, szlaków turystycznych;

- inwestycje zachowawcze i odtworzeniowe w zakresie dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) oraz naturalnego o znaczeniu transgranicznym w tym m. in. opracowywanie i wykorzystywanie modeli cyfrowych i aplikacji medialnych (rekonstrukcje cyfrowe, portale informacyjne, aplikacje wirtualnej rzeczywistości);

- współpraca przy opracowaniu analiz, strategii i rozwiązań pilotażowych oraz w celu wymiany wiedzy w zakresie ochrony wspólnego dziedzictwa naturalnego i kultury obszaru wsparcia oraz tworzenia wspólnych ofert kulturalnych.


Priorytet 3 – Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji  

wsparcie z EFRR: 11,3 mln EUR                                                              

cel: zintensyfikowanie współpracy między podmiotami i społecznościami lokalnymi m.in. w sferze aktywności kulturowej, społecznej i obywatelskiej oraz promowanie rozwoju wzajemnego zaufania i przełamywania negatywnych postaw i stereotypów wśród mieszkańców obszaru wsparcia.

wspierane działania:

- wspieranie współpracy w zakresie ochrony zdrowia: wzmocnienie zdolności instytucjonalnych do współpracy; promowanie współpracy prawnej i administracyjnej;

- tworzenie i poprawa warunków dla współpracy transgranicznej przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw;

- współpraca w zakresie środowiska oraz niskoemisyjnej gospodarki: wymiana dobrych praktyk, promocja współpracy; podnoszenie świadomości i promocja proekologicznych zachowań mieszkańców pogranicza;

- transgraniczna współpraca w zakresie transportu publicznego – rozwijanie, promocja, koordynacja;

- współpraca w zakresie aspektów transgranicznych w planowaniu przestrzennym / rozwoju regionalnym;

- współpraca w zakresie bezpieczeństwa publicznego;

- zwiększenie współpracy i zaufania, upowszechnianie wiedzy nt. kraju sąsiada, przezwyciężanie istniejących barier, w tym językowych i wzmacnianie wielojęzyczności w przestrzeni publicznej;

- wspólne strategie, rozwiązania i plany działania na rzecz współpracy mieszkańców i instytucji;

- rozwiązania dotyczące zmniejszania przeszkód prawnych / administracyjnych w wymiarze transgranicznym.


Fundusz Małych Projektów (FMP): w ramach Priorytetu 3 realizowany będzie również FMP, wdrażany przez Euroregion Nysa z siedzibą w Jeleniej Górze.                                                       

 

Instytucja Zarządzająca (IZ): Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Polska

Instytucja Krajowa (IK): Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Niemcy

Wspólny Sekretariat PL-SN 2021-2027:

ul. Św. Mikołaja 81, p. 4
50-126 Wrocław
tel. 71 7580 980
fax 71 7580 916
e-mail: kontakt@plsn.eu


LINKI

strona Programu: plsn.eu

ewt.gov.pl