rozmiar czcionki: A | A | A

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – POZNAJ EFEKTY PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ DOLNOŚLĄSKICH PARTNERÓW W RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA.

23.09.2020 15:03

Dzięki wspólnym polsko-czeskim projektom od ponad 15 lat zmieniamy pogranicze i życie jego mieszkańców. Rozwijamy turystykę, infrastrukturę drogową i edukację, poprawiamy bezpieczeństwo, wspieramy rozwój współpracy instytucji i społeczności oraz wiele innych obszarów.

Na szczególną uwagę w Programie zasługują projekty turystyczne. To właśnie na ich realizację przeznaczono znaczną część dostępnej alokacji. Nabory ogłaszane na zadania związane z rozwojem turystyki cieszą się największym zainteresowaniem dolnośląskich wnioskodawców, którzy odnoszą liczne sukcesy i są liderem w procesie aplikowania o środki. Realizowane projekty infrastrukturalne i promocyjne w istotnym stopniu wpływają na wzrost atrakcyjności istniejącej oferty spędzania wolnego czasu przez turystów odwiedzających region.


Na Dolnym Śląsku realizowane są m.in. polsko-czeskie projekty w zakresie:


- modernizacji lokalnych i regionalnych połączeń drogowych w celu poprawy dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych po obu stronach granicy,

- wykorzystania technologii mobilnych do wspólnej prezentacji i promocji atrakcji przyrodniczych i kulturowych pogranicza polsko-czeskiego,

- tworzenia punktów informacji turystycznej,

- wprowadzania polsko-czeskiego oznakowania tras turystycznych,

- budowy i modernizacji ścieżek rowerowych (w tym ścieżek typu singletrack) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

- budowy i rekonstrukcji wież widokowych, parkingów i małej architektury turystycznej,

- tworzenia ścieżek edukacyjnych i tematycznych,

- tworzenia wspólnych produktów turystycznych dla pogranicza polsko-czeskiego,

- promocji wspólnej oferty turystycznej na pograniczu polsko-czeskim,

- turystyki uzdrowiskowej w oparciu o potencjał wód mineralnych,

- turystyki aktywnej (narciarstwa biegowego, kolarstwa górskiego i turystyki pieszej górskiej),

- poszerzania oferty turystycznej poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych (np. militarnych atrakcji turystycznych okresu II wojny światowej) i przyrodniczych (np. zasobów geologicznych, bogactwa fauny i flory),

- promocji atrakcji turystycznych poprzez wykorzystanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego (np. tradycyjne rzemiosło).

 

Dzięki zrealizowanym projektom zwiększeniu ulega ruch turystyczny, przekładając się na wzrost gospodarczy i poprawę zatrudnienia. Podniesienie atrakcyjności i dostępności obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego prowadzi do wzrostu liczby turystów odwiedzających region i osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. W konsekwencji przekłada się to na poprawę kondycji branży turystycznej i sektorów z nią powiązanych, wpływając korzystnie na rozwój i konkurencyjność regionu. Ważnym elementem osiągnięcia założonych rezultatów jest również poprawa dostępności transportowej atrakcji turystycznych w postaci modernizacji infrastruktury drogowej o zasięgu regionalnym.


Wartością dodaną projektów transgranicznych jest także większa efektywność realizowanych działań oraz wzajemne poznawanie się i poszerzenie horyzontów.

 

W obecnej perspektywie szczególnie owocnie układa się współpraca Województwa Dolnośląskiego z Krajami: Kralovohradeckim, Pardubickim i Libereckim. Zaowocowało to w ostatnim czasie wspólną inicjatywą w postaci kampanii promocyjnej dotyczącej efektów projektów transgranicznych związanych z tworzeniem i rozwijaniem oferty turystycznej zrealizowanych w ramach Programu Interreg V-A. Informacja o realizowanej kampanii dostępna jest W TYM MIEJSCU.


Na potrzeby kampanii wykonany został m. in. dwujęzyczny spot promocyjny odnoszący się do wybranych projektów realizowanych we współpracy partnerów z obszaru województwa dolnośląskiego oraz trzech krajów czeskich.

 


ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA SPOTU


Przykłady dobrych praktyk są również prezentowane na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: www.ewt.dolnyslask.pl oraz stronie Programu: www.cz-pl.eu.


Wybrane projekty turystyczne z całego obszaru wsparcia Programu można zobaczyć na stronie: www.odkryjnieznane.pl.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.