rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA 2014 - 2020


ZASIĘG TERYTORIALNY:

Po stronie polskiej:

6 podregionów: bielski i rybnicki (województwo śląskie), jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie), nyski i opolski (województwo opolskie). Do obszaru wsparcia po stronie polskiej należy ponadto powiat strzeliński (podregion wrocławski w województwie dolnośląskim) i powiat pszczyński (podregion tyski w województwie śląskim).

Po stronie czeskiej:
5 krajów: liberecki, kraloweradecki, pardubicki, ołomuniecki i morawskośląski.

Zakres tematyczny/Osie priorytetowe:
OP 1 Wspólne zarządzanie ryzykiem – 12,22 mln EUR
OP 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia  – 135,73 mln EUR
OP 3 Edukacja i kwalifikacje – 10,18 mln EUR
OP 4 Współpraca instytucji i społeczności – 54,52 mln EUR

Budżet: 226 221 710 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dofinansowanie (refundacja): 85 % całkowitych kwalifikowalnych wydatków projektu. Czescy partnerzy mogą również wnioskować o współfinansowanie ze środków z budżetu państwa w wysokości max. 5 %.
Minimalna wysokość dofinansowania z EFRR musi być wyższa niż 40 000 EUR w osi priorytetowej 1, 3 i 4 oraz 60 000 w osi priorytetowej 2. Projekty znajdujące się pod tą granicą mogą zostać przedłożone w ramach Funduszu Mikroprojektów.

Beneficjenci:
Partner wiodący lub partner projektu muszą należeć do jednej z niżej wymienionych kategorii instytucji, tj. być:
a) instytucją państwową (rządową), regionalną lub lokalną (samorządową) lub stowarzyszeniem takich instytucji, lub
b) instytucją ustanowioną zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nieposiadającą charakteru przemysłowego lub handlowego oraz posiadającą osobowość prawną oraz finansowaną w głównej części przez państwo, instytucje regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym lub których zarząd podlega nadzorowi przez te organy lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, z której więcej niż połowa członków jest wyznaczana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym, lub
c) organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną.

W przypadku instytucji mieszczących się w kategorii a) dopuszczalne są podmioty:
- posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;
- nieposiadające osobowości prawnej:
•    którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany projekt;
•    w imieniu których jednostka nadrzędna będzie wnioskowała o dofinansowanie (wraz z określeniem, który podmiot będzie realizował projekt).

Partnerstwo: W ramach Programu realizowane są wspólne projekty, w których występuje co najmniej jeden partner z każdej strony granicy.

Współpraca transgraniczna: Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania z Programu musi spełnić minimalnie trzy ze czterech kryteriów współpracy:
•    wspólne przygotowanie;
•    wspólna realizacja;
•    wspólny personel;
•    wspólne finansowanie;
spełnione muszą być minimalnie 3 kryteria: zawsze pierwsze dwa kryteria + jedno z kryteriów dotyczące personelu lub finansowania.

Wpływ transgraniczny:
•    projekt musi mieć pozytywny wpływ po obu stronach granicy;
•    korzyść z działań realizowanych po jednej stronie granicy powinni mieć również mieszkańcy po drugiej stronie granicy;
•    konieczne jest logiczne powiązanie działań po obu stronach granicy i ich komplementarność;
•    działania mogą być realizowane jedynie w jednym kraju, o ile będą miały wpływtrans graniczny.

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej.
Instytucja Krajowa: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej.

Instytucja Zarządzająca w porozumieniu z Instytucją Krajową powołały Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu, który przekazuje informacje o Programie oraz udziela konsultacji wnioskodawcom i partnerom projektowym, wykonuje zadania związane z administracją propozycji projektowych i wniosków projektowych, przygotowuje umowy/decyzję o udzieleniu dofinansowania i administruje zmiany w projektach.

Funkcję Wspólnego Sekretariatu pełni Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Wspólny Sekretariat jest wspólnym zespołem o charakterze międzynarodowym, w którym zatrudnieni są pracownicy z obu krajów biorących udział w Programie, tzn. pracownicy Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej oraz delegowani pracownicy Urzędów Marszałkowskich Województw Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego.

Projekt Pomocy Technicznej WS Czechy 2019 (pdf)

We wdrażanie Programu są włączone Podmioty Regionalne (odpowiednio urzędy krajskie I marszałkowskie), które w szczególności prowadzą działania informacyjne i promocyjne, konsultacje, szkolenia w regionach. Instytucje uczestniczące w wykonywaniu kontroli (kontrolerzy) nadzorują przebieg realizacji projektów od strony rzeczowej i finansowej i zatwierdzają kwalifikowane wydatki. 

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA PROGRAMU

www.cz-pl.eu