rozmiar czcionki: A | A | A

Rozsztrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne w roku akademickim 2023/2024

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że tegoroczna - już piąta - edycja Programu stypendialnego organizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego została rozstrzygnięta!
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Głównymi kryteriami przyznawania stypendiów było uzyskanie przez kandydata średniej ocen na poziomie co najmniej 4,0 oraz deklaracja podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.
W tegorocznym naborze, w obliczu szeroko prowadzonej kampanii informacyjnej w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze - wpłynęły aż 82 wnioski o przyznanie stypendium, spełniające wymogi formalno-prawne.
W efekcie poczynionych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego starań, w tym roku stypendia otrzyma aż 82 studentów, w tym: 64 studentów pielęgniarstwa, 5 studentów położnictwa oraz 13 studentów ratownictwa medycznego!
W budżecie Województwa Dolnośląskiego zabezpieczono środki na realizację stypendiów w roku akademickim 2023/2024 w ramach zadania pn.: Program stypendialny dla kadry medycznej, w łącznej wysokości 1 107 000,00 zł (w tym: 369 000,00 zł na 2023 r. oraz 738 000,00 zł na 2024 r.) tj. zapewniające możliwość udzielenia stypendium w wysokości 1.500 zł brutto - 82 studentom studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.

Szczegółowe warunki wypłaty oraz zasady rozliczenia stypendium określi umowa zawierana ze studentami. Nadmieniamy, że o dalszych działaniach, celem podpisania stosownych umów zostaniecie Państwo poinformowani indywidualnie.   

W załączeniu:
1. Uchwała Nr 7733/VI/23  ZWD z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie przyznania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne - pobierz.
2. Załącznik do uchwały - lista studentów, którym przyznano stypendia - pobierz.

PROGRAM STYPENDIALNY DLA KADRY MEDYCZNEJ

Szanowni Państwo,

 z dniem 5 października 2023 r. rusza nabór wniosków do nowej edycji programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. To już piąta edycja programu stypendialnego.

Termin składania wniosków: 05.10.2023 r. - 30.10.2023 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w wysokości 1 500,00 zł brutto miesięcznie w okresie od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na ww. kierunkach.

 Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:
  - nie powtarza roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
  - nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
  - uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;
  - podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat. Szczegóły podano w załącznikach:

  - Plakat stypendialny - pobierz
  - Treść ogłoszenia - pobierz
  - Zasady udzielania stypendiów - pobierz
  - Wniosek o przyznanie stypendium - pobierz
  - Wykaz podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Dolnośląskiego - pobierz
  - Oświadczenie do celów podatkowych - pobierz.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne

Szanowni Państwo.

Niniejszym informujemy, że tegoroczna - już czwarta - edycja Programu stypendialnego organizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego została rozstrzygnięta!

W tegorocznym naborze, w obliczu szeroko prowadzonej kampanii informacyjnej (na profilach w social mediach oraz w siedzibach właściwych podmiotów), w którą zaangażowały się aktywnie obok przedstawicieli Samorządu Województwa również przedstawiciele samorządów zawodów pielęgniarek i położnych, reprezentujących osoby wykonujące ww. zawody oraz przedstawiciele ww. uczelni - w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze - wpłynęło aż 70 wniosków o przyznanie stypendium, w tym 70 spełniło wymogi formalno-prawne.

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2022r. do 30 czerwca 2023r.

Głównymi kryteriami przyznawania stypendiów było uzyskanie przez kandydata średniej ocen na poziomie co najmniej 4,0 oraz deklaracja podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.

W budżecie Województwa Dolnośląskiego na realizację stypendiów w roku akademickim 2022/2023 zabezpieczono środki w łącznej wysokości 675.000,00 zł. Zapewnia to udzielenie stypendium w wysokości po 1.500 zł brutto miesięcznie dla 50 studentów.

Jednocześnie - ze względu na rosnące zainteresowanie Programem stypendialnym oraz wynikające z niego korzyści dla regionu - Zarząd Województwa postanowił zwiększyć środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ten cel.

Dzięki temu stypendia otrzyma również pozostałych 20 studentów studiów pierwszego stopnia, kształcących się na kierunku pielęgniarstwo w, zgodnie z treścią Załącznika nr 3.


W efekcie poczynionych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego starań, w tym roku stypendia otrzyma aż 70 studentów, w tym: 50 studentów pielęgniarstwa, 5 studentów położnictwa oraz 15 studentów ratownictwa medycznego!


Szczegółowe warunki wypłaty oraz zasady rozliczenia stypendium określi umowa zawierana ze studentami. Nadmieniamy, że o dalszych działaniach, celem podpisania stosownych umów zostaniecie Państwo poinformowani indywidualnie. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

W załączeniu:

1. Uchwała Nr 6139/VI/2022 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2022r. w sprawie przyznania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne - pobierz
2. Załącznik do uchwały - lista studentów, którym przyznano stypendia - pobierz
3. Lista pozostałych studentów studiów pierwszego stopnia, kształcących się na kierunku pielęgniarstwo,  których rekomenduje się do przyznania stypendium w roku akademickim 2022/2023 - pobierz

PROGRAM STYPENDIALNY DLA KADRY MEDYCZNEJ

Szanowni Państwo,
Z dniem 3 października 2022 r. rusza nabór wniosków do nowej edycji programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne.

To już czwarta edycja programu stypendialnego.

Termin składania wniosków
3.10.2022 - 28.10. 2022 r.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w wysokości 1 500,00 zł brutto miesięcznie, w okresie od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na ww. kierunkach. Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:

- nie powtarza roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
- nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
- uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;
- podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.


Szczegóły podano w załącznikach:
1) Treść ogłoszenia - pobierz
2) Zasady udzielania stypendiów - pobierz
3) Wniosek o przyznanie stypendium - pobierz
4) Wykaz podmiotów leczniczych samorządu Województwa Dolnośląskiego - pobierz
5) Oświadczenie do celów podatkowych - pobierz