rozmiar czcionki: A | A | A

digital LIFE4CE – Telemedycyna dla Europy Środkowe

Szanowni Państwo, 

w załączeniu informację nt. "digitalLIFE4CE – Telemedycyna dla Europy Środkowej"

Szczegóły w załączniku - pobierz

 

 

Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19

Szanowni Państwo,

w załączeniu przestawiamy informację nt. realizacji Projektu: 

"Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19".

Szczegóły w załączeniu - pobierz


Projekty TITTAN i REGIONS4PERMED

Szanowni Państwo,

W załączeniu informacje w zakresie realizacji Projektów TITTAN i REGIONS4PERMED.

Szczegóły w załączniku - załącznik

UPRIGHT

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy o uruchomieniu projektu UPRIGHT.

Całość projektu UPRIGHT jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Głównym beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

Szczegóły w załączniku - pobierz


SEMESTER 5 ACTIVITIES

SEMESTER 5 ACTIVITIES

1. INTERREGIONAL WORKSHOP ON PERSONALISED HEALTH - pobierz
2. TECHNOLOGY FOR HEALTHY AGEING WORKSHOP - pobierz
3. IN SITU VISIT TO ALMERE – Amsterdam and Almere, 24-25th of April - pobierz

4. IN SITU VISIT TO: - pobierz

A) GALICIA – Compostela, 18-19th of June

B) SCOTLAND – Glasgow and Edinburgh, 25-26th of June

C) SAXONY – Dresde, 2-3rd of July

Projekt "TITTAN" -INTERREG Europe

Szanowni Państwo,

w załączeniu informacje nt. Projektu  "TITTAN" (INTERREG Europe)

Załącznik - pobierz

07/07/17

PROJEKT TITTAN

Obecnie trwa trzecie półrocze realizacji projektu TITTAN, które kończy się 30 września 2017 roku. Zakończenie projektu planowane jest na 30.IX.2020. Podczas dotychczasowego owocnego działania organizowane były różne inicjatywy związane z wymianą wiedzy pomiędzy regionami uczestniczącymi w projekcie. Głównym celem Projektu TITTAN jest wymiana najlepszych praktyk między siedmioma projektowo powiązanymi regionami. W tym celu w miesiącach styczniu i lutym 2017 r. Przeprowadzono łącznie cztery wizytacje InSitu w których uczestniczyło siedem zaangażowanych partnerów. Dolny Śląsk uczestniczył w jednym takim spotkaniu.

Celem tych wizyt było pogłębienie dobrych praktyk zgłoszonych w dziedzinie innowacji zewnętrznych.

• 16 i 17 stycznia 2017 r. miała miejsce wizyta InSitu zorganizowana przez Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica w Mediolanie.z udziałem przedstawicieli Dolnego Śląska

• 18 i 19 stycznia 2017 r. Wizyta InSitu zorganizowana przez Axencia Galega para o Conecemento w Saúde, Santiago de Compostela.

• 17 lutego 2017 r. Wizyta InSitu zorganizowana przez Digital Health & Care Insitute oraz University of Starthclyde w Glasgow.

• 22 i 23 lutego 2017 r. Wizyta InSitu zorganizowana przez Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias w Bilbao.

 

Drugi semestr (zakończył się 31 marca) służył nie tylko pogłębianiu wiedzy dotyczącej dobrych praktyk w zakresie INSTRUMENTÓW INNOWACYJNYCH INNOWACJI, ale także rozpoczęciu prac nad drugą dziedziną projektu, która koncentruje się na wspieraniu innowacji Inside OUT w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się. Te działania są kontynuowane w trzecim półroczu.

 

W dniach 6, 7 i 8 marca Mediolan był gospodarzem drugiego międzyregionalnego warsztatu projektu, w którym pod kierownictwem Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica uczestniczyli eksperci z siedmiu regionów, którzy wymienili się doświadczeniami dotyczącymi ustanowienia Innowacyjnych ekosystemów w sektorze opieki zdrowotnej, w jaki sposób mogą wspierać transfer technologii od badań do przedsiębiorstw w sektorze opieki zdrowotnej i jak mogą przyczynić się do rozwiązania problemu aktywnego starzenia się. Podczas warsztatów przestawiono w sumie 12 najlepszych praktyk skupionych na Open Innovation, platformach współpracy i telemonitoringu. Ponadto podczas drugiego warsztatu partnerzy mieli okazję odwiedzić Fundację Don Gnocchi, organizację skupiającą ponad 5 500 pracowników i konsultantów. Działającą pod akredytacją włoskiej służby zdrowia w 29 centrach. Jej działalność obejmuje ochronę zdrowia, rehabilitację, opiekę społeczną i usługi socjalne. Prowadzi również intensywne badania naukowe i edukację na różnych poziomach.

 

Partnerzy projektu spotkali się ponownie w dniach 29, 30 i 31 maja w Amsterdamie i Almere w celu omówienia pozostałych najlepszych praktyk zgłoszonych w dziedzinie innowacji wewnętrznych. Poza tym partnerzy pracują na bieżąco przy opracowywaniu regionalnych planów działania w celu osiągnięcia sukcesu w tym angażującym i wymagającym projekcie.

07/07/17

PROJEKT CAREWELL

Projekt CareWell realizowany był na Dolnym Śląsku w okresie od 1.02.2014 do 28,02,2017, w ramach Programu ICTPSP. System CareWell był dedykowany dla tworzonego Centrum Kompetencji Geriatrycznej Szpitala Specjalistycznego im. A.Falkiewicza we Wrocławiu. Innowacyjna koncepcja Projektu CareWell była dostosowana do rozwiązywania problemów związanych ze zmianami demograficznymi ponieważ tradycyjne rozwiązania przestają odpowiadać potrzebom starzejącego się społeczeństwa. Główny cel Projektu polegał na porównaniu efektów stosowania zintegrowanej teleopieki,  z dotychczasowym modelem opieki, w grupie osób  SŁABOWITYCH - powyżej 65 roku życia i z co najmniej dwiema jednostkami chorobowymi z których jedna to Cykrzyca, POChP, Nadciśnienie i Niewydolność serca,.
 
CareWell skupiał się na zapewnieniu opieki i wsparciu dla osób starszych, które mają kompleksowe potrzeby opieki zdrowotnej i socjalnej. Przebywając w domu, z powodu wielu chorób przewlekłych, nalezą oni do grupy wysokiego ryzyka i wymagają częstych  interwencji placówki medycznej. Cel ten został osiągnięty poprzez wdrożenie platform Informacyjno Komunikacyjnych Technologii (IKT) oraz koordynacji usług opieki społecznej. Ważnym celem jest też monitorowanie pacjentów oraz zaangażowanie nieformalnych opiekunów. Poprzez monitorowanie pacjentów, którzy potrzebują wsparcia platformy IKT, wdrożone kanały komunikacji pozwalają uniknąć dublowania wysiłków podczas procesu diagnostycznego i terapeutycznego pacjentów. Dodatkowo, podobnie jak inne platformy tego typu oparte na technologiach IKT, platforma poprawiła przestrzeganie przez pacjentów procedur leczenia, zwiększyła poczucie bezpieczeństwa i świadomość o stanie ich zdrowia zarówno u pacjentów jak i u opiekunów. Wszystko to przyczyniło się do poprawy wyników klinicznych i dobrostanu pacjentów. Komisja Europejska zyznała Projektowi najwyższą z możliwych ocen.

Zastosowane technologie wspierają opiekunów nieformalnych słabowitych  pacjentów uświadamiają jak ważna i skuteczna jest opieka zastępcza. Zgodnie z założeniem Projektu wdrażane były jedynie aplikacje/systemy istniejące i wdrożone i dlatego wdrożony tylko jedną aplikację mobilną  tylko dla pacjenta. Projekt CareWell pokazał, że istnieje konieczność  wdrożenia aplikacji mobilnych umożliwiających bezpośrednie włączenie w proces opieki również opiekunów nieformalnych i personel medyczny. Dodatkowo stwierdzono konieczność spersonalizowanie opieki  czyli wdrożenie usługi na najwyższym poziomie dojrzałości.

InTraMed-C2C

InTraMed-C2C

Wstęp

Kliniki posiadają bardzo duży potencjał innowacyjny na poziomie produktu, procesu i usług w obszarze ogólnie pojętego przemysłu medycznego. Niestety nie przekłada się to w wystarczającym stopniu na praktyczne wdrożenia wyników innowacyjnych pomysłów w postaci produktów biznesowych, ochrony prawa własności intelektualnej, bądź lepszych procesów zarządzania własnością intelektualną w sektorze ochrony zdrowia. Przeszkodą są przede wszystkim odmienne interesy szpitali (dobro pacjentów, skuteczne zarządzanie sferą usług medycznych etc.) oraz dużych firm (maksymalizacja zysku, uzyskanie przewagi konkurencyjnej, wypracowanie marki itp.). Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz personel medyczny opracowujący innowacyjne pomysły nie mają zasobów ani możliwości komercyjnego transferu nowych technologii.

Koncepcja Projektu

InTraMed-C2C inicjuje, rozwija i dostarcza narzędzi dla wzmocnienia dostępu małych i średnich przedsiębiorstw (na poziomie europejskim) do potencjału innowacyjnego w szpitalach oraz otwiera nowe rynki dla nowatorskich produktów oraz usług. Firmy w sektorze MŚP są zainteresowane uzyskaniem takiego dostępu i uczestniczeniem w procesie transferu innowacji, posiadają bowiem cechy sprzyjające odniesieniu sukcesu. Głównym atutem jest to, że charakteryzują się elastycznością potrzebną do opracowania lab-typów, prototypów oraz małych rozwiązań biznesowych wynikających z codziennej pracy klinicznej. W ramach projektu organizowane będą warsztaty pilotażowe odpowiadające regionalnym zapotrzebowaniom w sektorze medycznym, które będą skupiały środowiska zainteresowane współpracą.
Pierwszym etapem projektu InTraMed-C2C jest monitoring, analiza oraz porównanie sytuacji
dotyczącej transferu innowacji w sektorze medycznym w poszczególnych krajach i u poszczególnych partnerów projektu. Etap ten obejmuje weryfikację relacji dwustronnych pomiędzy szpitalami a MŚP, jak również ogólnych warunków związanych z politycznymi ograniczeniami w sektorze ochrony zdrowia w poszczególnych krajach, systemem zwrotu kosztów finansowania transferu innowacji oraz późniejszego finansowania usług medycznych lub sprzedaży produktów i świadczenia usług medycznych.
Drugim etapem projektu jest opracowanie koncepcji, w jaki sposób sprawdzone już narzędzia
można wykorzystać na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Grupy docelowe

1. Kliniki / szpitale: w tym szpitale uniwersyteckie i kliniki wszystkich typów, publiczne, prywatne. Grupami docelowymi w tych klinikach są głównie lekarze, ale także naukowcy (R&D), technicy i pielęgniarki. W każdej z tych grup partner projektu zdefiniuje osoby związane z innowacjami według takich kryteriów jak lista publikacji, udział w projektach badawczych, wypracowane innowacje (IP) itp.

2. MŚP: decydenci / zarząd, naukowcy (R&D), marketing / rozwój produktu. Wśród MŚP będą dominować firmy, które posiadają własne zasoby lub współpracują z innymi w inicjowaniu i realizacji projektów w zakresie transferu technologii.

3. Instytucje R&D: decydenci, zarząd, naukowcy, inżynierowie, technicy.

4. Inne grupy: firmy ubezpieczeniowe, decydenci w sektorze ochrony zdrowia oraz politycy.

Szczegóły projektu na stronie:

http://intramed-c2c.eu/pl

 

10/30/09

Projekt EU-MED-EAST

Projekt jest częścią trójnarodowego projektu EU-MED-EAST, w ramach którego została stworzona międzynarodowa regionalna sieć zajmująca się zagadnieniami opieki zdrowotnej i socjalnej. Projekt był realizowany pod patronatem i ze wsparciem Unii Europejskiej.

 

Projekt został zrealizowany z powodzeniem

To top

Program Right

Informacja na temat Programu Right.

 

Program RIGHT był programem realizowanym w ramach Szóstego Programu Ramowego UE – Priorytetu 2: Technologie Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt trwał 30 miesięcy. Oficjalnie rozpoczął się 01.01.2006.

Program RIGHT był przewidziany jako inteligentne narzędzie z elektronicznym systemem wspomagającym opiekę zdrowotną, oferujący w czasie rzeczywistym wsparcie dla personelu medycznego nowych Państw Członkowskich w diagnozie i podejmowaniu decyzji w leczeniu. RIGHT rozwijał opartą na semantyce infrastrukturę informacji zdrowotnych będącą w stanie integrować informacje i serwisy internetowe. Taka infrastruktura, w odniesieniu do każdego pacjenta, dostarczała lekarzom niezbędnych informacji z historii choroby, odpowiednie wskazówki lecznicze, właściwe i aktualne wyniki badań, informacje o dostępnych usługach medycznych, technikach i lekach, ich działaniu i efektach ubocznych, być może także doświadczenia z innych podobnych przypadków i porady specjalistów.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego był jednym z 11 wykonawców programu, skupionych w międzynarodowym Konsorcjum złożonym z:

• 2 partnerów naukowych: Konsorcjum MIP (Mediolan) – główny wykonawca (koordynator), który będzie się zajmował modelem biznesowym oraz Uniwersytet w Patras (Grecja) – zadanie: ontologia NLP

• 2 użytkowników medycznych: Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych w Cluj w Rumunii oraz Departament Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu w Debreczynie na Wegrzech

• 2 „multiplikatorów”: Województwo Dolnośląskie oraz Instytut Zdrowia Publicznego Republiki Słowenii

• 5 dostawców IT (technologii informatycznych):

„Reform” (Słowenia) – dostawca systemu zarządzania danymi zdrowotnymi, indeksowanie i wyszukiwanie informacji, KM (zarządzanie wiedzą);

„T-Service” (Włochy) – będzie się zajmować potrzebami użytkowników i KM

„Oration” (Grecja) – projekty i integracja

„MEDISELL” (Cypr) – DSS: system porównywania leków i protokołów profilów pacjentów

„SWORD” (Luksemburg) – całościowy integrator systemu, będzie też rozwijał serwis sieciowy, wielokanałowy system dostarczania danych oraz DSS

 

Urząd Marszałkowski początkowo wdrażał program w 4 wybranych przychodniach z terenu Dolnego Śląska, reprezentujących różne obszary (miejskie, podmiejskie i wiejskie). Zadaniem UM było zastosowanie programu w celu zredukowania pomyłek w diagnozie i leczeniu ludzi starszych, powyżej 65 roku życia. Szczególnie oceną programu RIGHT objęte zostały następujące choroby:

• Przewlekłą obturacyjna choroba płuc

• Depresja u ludzi starszych

 

Program RIGHT został zrealizowany z powodzeniem.

To top

Projekt: 4 Leaf Clover

4-LISTNA KONICZYNA - 4 LEAF CLOVER

 

Model jakości sektora usług dla seniorów

 

Realizowany był w ramach Programu ustawicznego nauczania Leonardo da Vinci

Partnerzy:Dania AMU P1

Portugalia SOPROFOR P2

Polska, UMWD P3

Niemcy LEG P4

Włochy COOS Marche P5

Szkocja University of Strathclyde P6

 

Prezentacja instytucji partnerów

 

Profile instytucji uczestniczących w projekcie miał istotne znaczenie w tym projekcie. Specjalnie Projekt MESSage (Modele Doskonałości w Usługach dla Starszych) (duński i niemiecki partner) oraz projekty 6-go Programu Ramowego: -CAALYX (eksperyment Otaczania Kompletną Życiową Pomocą) i RIGHT (Włochy i polski partner) były bardzo przydatne, jeśli chodzi o ich skutki w pracy analitycznej w sektorze usług dla osób starszych i przez wdrażanie technologicznych rozwiazań. Ponadto szkocki, niemiecki i polski partner są uczestnikami europejska sieć Silver Economy Network europejskich Regionów (SEN@ER) może potencjalnie zostać użyty do rozpowszechniania celów Projektu.

Prezentacja celów, zadań i efektów

Definicja sektora: obszar roboczy sektora usług dla seniorów. Sektor został zdefinowany znacznie szerszym wachlarzem niż typowe troski. Mogły one zostać podzielone zasadniczo do 4 kategorie:

- usługi dotyczące gospodarstwa domowego (np. sprzątanie)

- usługa osobistej opowiedzialności (troska)

- niedochodowe usługi społeczne (np. ochotnicy)

- usługi opowiedzialności za przedsiębiorstwo (np. dozorca)

 

Projekt został zrealizowany z powodzeniem.

To top