rozmiar czcionki: A | A | A

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego uczestniczy w europejskim projekcie TITTAN, dotyczącym wspierania innowacji w sektorze zdrowia

20.07.2016 10:42 10:42

Celem jest stworzenie sieci wymiany doświadczeń pomiędzy 7 regionami europejskimi. W ramach funduszy europejskich Projekt ma budżet w wysokości około 1,7 mln euro (170 000 EUR dla Dolnego Śląska). Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego uczestniczy w projekcie TITTAN (Sieć na rzecz technologii, Innowacji przemian w procesie starzenia ), który ma na celu stworzenie sieci wymiany wiedzy pomiędzy 7 europejskimi regionami w celu wspierania innowacji i transferu technologii w sektorze zdrowia. Projekt jest finansowany przez program Interreg Europy i został wybrany w bardzo konkurencyjnym naborze, w którym uczestniczyło 2,158 Europejskich organizacji które złożyły 261 wniosków projektów.

Zamysłem projektu jest wymiana dobrych praktyk między partnerami tak, aby promować trzy różne działania: transfer innowacji z firm do sektora usług zdrowotnych z uwzględnieniem zamówień publicznych Innowacji; transfer technologii w zakresie usług zdrowotnych dla pacjentów oraz zaangażowanie obywateli w zarządzanie zdrowiem i procesem starzenia się poprzez propagowanie zdrowego stylu życia oraz wdrażanie innowacyjnych technologii.

 

Projekt, który ma, w ramach funduszy europejskich łączny budżet w wysokości około 1,7 mln euro (około 170 000 EUR dla Dolnego Śląska), jest podzielony na dwie fazy: Pierwsza faza koncentruje się na wymianie dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami partnerstwa i planu działania projektu dla każdego partnera, w czasie do 30 miesięcy; Druga faza koncentruje się na realizacji planów działania wcześniej zaplanowanych przez partnerów, przez kolejne 24 miesiące.

 

Spotkanie inauguracyjne projektu odbyło się 30go maja w Urzędzie Miasta Amsterdam aby uruchomić, koordynowanie i planowanie działań projektowych. Następnie w miesiącu wrześniu partnerzy spotkają się ponownie w Santiago de Compostela, przy okazji pierwszego z pięciu warsztatów, które będą organizowane podczas całego okresu realizacji projektu. Warsztaty zostaną zorganizowane wokół tematu dobrych praktyk, które są obecnie realizowane przez każdego regionu wokół pierwszego obszaru tematycznego: przyjęcia i rozwoju innowacyjnych praktyk z zewnątrz do wnętrza systemu zdrowia.

 

Partnerzy

 

 

Lower Silesia Voivodeship Marshal Office is participating in TITTAN, a European project to foster innovation in the Health Sector

 

The objective is to establish a network for exchanging experiences within 7 European regions. The Project has a budget of nearly 1,7 million euro (170 000 EUR for LSV) of European funds. Lower Silesia Voivodeship Marshal Office participates in TITTAN project (Translation, Innovation & Technology Transfer in Ageing Network), which aims to establish a network of knowledge exchange within 7 European regions with the aim of fostering innovation and technology transfer in the field of health. The project is funded by the program Interreg Europe, and it was selected in a very competitive call, in which 2.158 European organizations participated through the proposal of 261 projects.

The project is meant to share good practices between the partners in order to promote three different action lines: Innovation transfer from the companies to the health services (outside-in), including Public Procurement of Innovation; transfer of technology in the field of the health services to the patients and involvement of citizens in the management of health and ageing processes by promoting healthy lifestyles and innovative technologies.

The plan, which has a total budget of nearly 1,7 million euro of European Funds, is divided in two phases. The first phase is focused on the exchange of good practices between the members of the partnership and the design of an action plan per each partner, with an extension of 30 months; the second phase is focused on the implementation of the action plans formerly designed by the partners, with an extension of 24 months.

The kick-off meeting of the project took place at May 30th in the City Council of Amsterdam with the objective to launch, coordinate and plan the project activities. During the next month of September they will meet again in Santiago de Compostela, on the occasion of the first of five workshops, which will be organized during the total duration of the project. This workshop will be organized around the good practices which are currently being implemented by each region around the first thematic area: adoption and development of innovative practices from outside to inside of the health systems.

 

Partners