rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie stypendiów

07.12.2021 10:04 10:04

ROZSTRZYGNIĘCIE

naboru wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne

 

Niniejszym informujemy, że tegoroczna - już trzecia - edycja

Programu stypendialnego organizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego została rozstrzygnięta!

 

W tegorocznym naborze, w obliczu szeroko prowadzonej kampanii informacyjnej (na profilach w social mediach oraz w siedzibach właściwych podmiotów), w którą zaangażowały się aktywnie obok przedstawicieli Samorządu Województwa również przedstawiciele samorządów zawodów pielęgniarek i położnych, reprezentujących osoby wykonujące ww. zawody oraz przedstawiciele ww. uczelni - w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze - wpłynęły aż 52 wnioski o przyznanie stypendium, w tym 50 spełniło wymogi formalno-prawne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz współczesnego rynku pracy tegoroczna edycja Programu dedykowana jest - obok pielęgniarek i położnych - również kolejnej grupie zawodowej tj. ratownikom medycznych.

W tegorocznej edycji wzrosła również kwota przyznawanego stypendium z 1000 zł do 1500 zł. Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2021r. do 30 czerwca 2022r.

Głównymi kryteriami przyznawania stypendiów było uzyskanie przez kandydata średniej ocen na poziomie co najmniej 4,0 oraz deklaracja podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.

W budżecie Województwa Dolnośląskiego na realizację stypendiów w roku akademickim 2021/2022 zabezpieczono środki w łącznej wysokości 405.000,00 zł. Zapewnia to udzielenie stypendium w wysokości po 1.500 zł brutto miesięcznie dla 30 studentów.

Jednocześnie - ze względu na rosnące zainteresowanie Programem stypendialnym oraz wynikające z niego korzyści dla regionu - Zarząd Województwa postanowił zwiększyć środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ten cel. Dzięki temu stypendia otrzyma również pozostałych 20 studentów, którzy wstępnie znaleźli się na liście rezerwowej.

W efekcie poczynionych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego starań, w tym roku stypendia otrzyma aż 50 studentów, w tym: 41 studentów pielęgniarstwa, 2 studentów położnictwa oraz 7 studentów ratownictwa medycznego!

Szczegółowe warunki wypłaty oraz zasady rozliczenia stypendium określi umowa zawierana ze studentami. Nadmieniamy, że o dalszych działaniach, celem podpisania stosownych umów zostaniecie Państwo poinformowani indywidualnie.

 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

 

 

W załączeniu:

1. Uchwała Nr 4625/VI/2021 ZWD z dnia 3 grudnia 2021r. w sprawie przyznania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne wraz z wykazem studentów, którym przyznaje się stypendium w roku akademickim 2021/2022 - uchwała

2. Załącznik do uchwały - lista studentów, którym przyznano stypendia - załącznik

3. Lista rezerwowa studentów studiów pierwszego stopnia, kształcących się na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne, których rekomenduje się do przyznania stypendium w roku akademickim 2021/2022 - lista rezerwowa