rozmiar czcionki: A | A | A

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

25.11.2015 08:37 08:37

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU IM.DRA A. SOKOŁOWSKIEGO Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 4, 58-309 WAŁBRZYCH

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182), ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U., Nr 151, poz. 896) oraz regulamin przeprowadzania konkursu.
I Kandydat winien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
1. posiadać tytuł zawodowy lekarza,
2. prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,
3. tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
4. co najmniej ośmioletni  staż pracy w zawodzie.
II Kandydat winien złożyć  następujące dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
5. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy tj. świadectwo pracy (w razie gdy  stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy ( w przypadku , gdy stosunek pracy nadal trwa),
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku kierowniczym,
7. inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
8. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz.1182 z późn. zm.).
Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” z podaniem imienia i nazwiska kandydata, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego w terminie do 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
sekretariat pok. 104  (I piętro),
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30- 15.30
W przypadku przesłania dokumentów listem poleconym decyduje data wpływu ofert.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, przy czym ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w ciągu miesiąca po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu dostępne są
w sekretariacie pok. 104 (I piętro) przy ul. wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.