rozmiar czcionki: A | A | A

Regiony partnerskie Województwa Dolnośląskiego

Do regionów partnerskich Województwa Dolnośląskiego należą:

 • Wolne Państwo Saksonia (Niemcy)
 • Kraj Związkowy Dolna Saksonia (Niemcy)
 • Kraj Związkowy Brandenburgia (Niemcy)
 • Kraj Liberecki (Czechy)
 • Kraj Hradecki (Czechy)
 • Kraj Ołomuniecki (Czechy)
 • Kraj Pardubicki (Czechy)
 • Kraj Środkowoczeski (Czechy)
 • Obwód Dnipropietrowski (Ukraina)
 • Obwód Kirowogradzki (Ukraina)
 • Region Vastmanland (Szwecja)
 • Autonomiczna Republika Adżarii (Gruzja)
 • Prowincja Anhui (Chiny)
 • Republika Serbska (Bośnia i Hercegowina)
 • Prowincja Gyeonggi (Republika Korei)
 • Okręg Nordland (Norwegia)

Wolne Państwo Saksonia

Współpraca Dolnego Śląska z Saksonią trwa od 1999 roku i realizowana jest na podstawie wspólnego oświadczenia o współpracy.

17 czerwca 2021 r. w 30. rocznicę  podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami zostało podpisane Wspólne Oświadczenie o Współpracy między Województwem Dolnośląskim i Wolnym Państwem Saksonia, wyrażające wolę dalszego pogłębiania współpracy. Podpisane Oświadczenie swą treścią nawiązuje do dokumentu podpisanego 17 września 1999 r.

Kontakty między regionami mają charakter transgraniczny a na ich zacieśnienie wpływa m.in. działalność Biura Łącznikowego Saksonii we Wrocławiu.

Obok kontaktów bilateralnych współpraca z Wolnym Państwem Saksonią odbywa się także w ramach inicjatyw wielostronnych, m.in. w Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej, a także inicjatywy Partnerstwo Odra.

Kraj Związkowy Brandenburgia

Międzyregionalna współpraca Województwa Dolnośląskiego i Kraju Związkowego Brandenburgia prowadzona jest na podstawie wspólnego oświadczenia o współpracy, podpisanego w dn. 24 października 2016 r. we Wrocławiu.

Wspólne inicjatywy dotyczą rozwoju współpracy w branży medialnej i filmowej, kontaktów pomiędzy przedstawicielami regionalnych związków sportowych oraz podmiotów zaangażowanych w rozwój gospodarki żywnościowej. 

Oba regiony angażują się w prace Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej oraz inicjatywy Partnerstwa Odry.

Kraj Związkowy Dolna Saksonia

Współpraca Dolnego Śląska z Dolną Saksonią trwa od ponad 25 lat.

Porozumienie o współpracy między Województwem Dolnośląskim i Krajem Związkowym Dolna Saksonia zostało podpisane 24 sierpnia 2000 roku w Hanowerze podczas trwania światowej wystawy EXPO. Wcześniej współpraca z Dolną Saksonią prowadzona była przez województwo wrocławskie.

Kontakty Dolnego Śląska z Dolną Saksonią wiążą się z historią obu regionów. Na terenie Dolnej Saksonii swoją nową ojczyznę znalazła znaczna część Niemców, którzy po zakończeniu II wojny światowej musieli opuścić Dolny Śląsk. W 1977 roku Rząd Dolnej Saksonii ufundował Nagrodę Kulturalną Śląska, której głównym zamierzeniem było honorowanie i docenianie artystów pochodzenia śląskiego z terenów Niemiec, którzy w wyniku działań powojennych znaleźli swoją nową ojczyznę w Dolnej Saksonii, a swoją twórczością pielęgnowali dorobek, podtrzymywali tożsamość śląską i promowali wiedzę o Śląsku.

Obecnie Nagroda przeznaczona jest także dla twórców polskich i dodatkowo wręczana instytucjom, które swoją działalnością przyczyniają się do porozumienia i pojednania między społeczeństwami z Polski i Niemiec. Polskimi laureatami Nagrody jest wiele wybitnych postaci świata kultury i życia społecznego, m.in. Tadeusz Różewicz, Kurt Masur, bp Alfons Nossol, Olga Tokarczuk, Bente Kahan, Andrzej Kosendiak a także Fundacja dla Porozumienia Europejskiego Krzyżowa, Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu oraz Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.

Przykładem dolnosaksońskiej inwestycji gospodarczej na Dolnym Śląsku jest zakład Volkswgena, istniejący w Polkowicach od 1999 roku. Znaczący inwestor Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  produkuje silniki dużej mocy.

We współpracę z Dolną Saksonią zaangażowana jest również Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego organizująca wizyty  studyjne dla młodzieży z Polski i Niemiec w obszarach historii, stosunków polsko – niemieckich, Unii Europejskiej, komunikacji międzykulturowej, ekologii oraz warsztaty medialno-dziennikarskie i artystyczne.

Kraj Środkowoczeski

Kraj Środkowoczeski dołączył do grona partnerów Województwa Dolnośląskiego w dn. 20 września 2018 r. Podpisane w tym dniu we Wrocławiu porozumienie o współpracy międzyregionalnej zakłada podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie m.in. gospodarki, turystyki, kultury.

W odróżnieniu do pozostałych regionów partnerskich z Republiki Czeskiej, kontakty z Krajem Środkowoczeskim nie mają charakteru transgranicznego, ponieważ region ten  ulokowany jest wokół Pragi.

Kraj Pardubicki, Kraj Liberecki, Kraj Kralovohradecki, Kraj Ołomuniecki

Współpraca z krajami czeskimi (odpowiednik polskich województw) trwa od końca lat 90. XX wieku i ma charakter transgraniczny.


Formalnie kontakty z Krajem Ołomunieckim rozpoczęły się w 2001 r.  wraz z podpisaniem listu intencyjnego. Porozumienia  o współpracy dwustronnej z  krajami: Libereckim, Kralowohradeckim, Pardubickim zostały zawarte w 2003 roku.

Współpraca transgraniczna koncentruje się na zagadnieniach dotyczących połączeń kolejowych i drogowych, współpracy w dziedzinie turystyki (m. in. prezentacje regionów podczas targów turystycznych we Wrocławiu oraz Hradcu Kralove), inicjatywach edukacyjnych (współpraca szkół średnich z Wrocławia i Kraju Pardubickiego), kulturze (działania prowadzone m. in. przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu).

Od 2015 roku współpraca przybrała formę działań wielostronnych w związku z utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM Z O.O. z siedzibą w Jeleniej Górze, którego członkami są: Województwo Dolnośląskie oraz kraje: Liberecki, Kralowohradecki, Ołomuniecki i Pardubici, a także polskie i czeskie biura Euroregionów Nysa i Glacensis.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) jest europejskim instrumentem prawnym umożliwiającym podmiotom publicznym z różnych państw członkowskich tworzenie ponadgranicznych grup współpracy posiadających osobowość prawną. Instytucja EUWT została powołana z myślą o wspieraniu współpracy terytorialnej (transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej). Jest odpowiedzią na wyzwania związane z prowadzeniem współpracy, związane przede wszystkim z różnorodnością warunków, systemów prawnych i procedur krajowych.

W ramach EUWT NOVUM Z O.O. funkcjonują tematyczne grupy robocze zajmujące się działaniami na polsko-czeskim pograniczu oraz realizowane są m. in. projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.


Autonomiczna Republika Adżarii

Zakres relacji Województwa Dolnośląskiego i Autonomicznej Republiki Adżarii został określony na podstawie międzyregionalnego porozumienia o współpracy, podpisanego we Wrocławiu w dn. 27.02.2016 r., jak i oświadczenia o współpracy - którego stronami są Sejmik Województwa Dolnośląskiego i Rada Najwyższa Autonomicznej Republiki Adżarii - z dn. 11.05.2017 r.


Do głównych dziedzin współpracy należą:

Turystyka – m.in. udział w targach branżowych organizowanych w regionie partnera, organizacja press i media tour dla polskich i gruzińskich dziennikarzy i touroperatorów.

Gospodarka – m.in. organizacja wzajemnych misji ekonomicznych, biznes forum i spotkań B2B; zapoznanie gruzińskich partnerów z wymogami UE w zakresie standardów produkcji i eksportu żywności (owoce cytrusowe); współpraca przy opracowywaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Regionalnego Adżarii; transfer polskiego know-how w dziedzinie rolnictwa, dotyczącego głównie przechowywania i przetwórstwa produktów rolnych.

Edukacja i kultura obejmująca m.in. współpracę teatrów, organizację wymian artystycznych i wydarzeń kulturalnych a także, realizację wspólnych projektów przez regionalne ośrodki telewizyjne.

Medycyna – organizacja staży medycznych dla gruzińskich lekarzy i pracowników służby zdrowia w szpitalach Dolnego Śląska; wymiana wiedzy na temat funkcjonowania szpitali regionalnych oraz doświadczeń medycznych i technologii w sferze transplantologii, mikrochirurgii, ratownictwa medycznego, zastosowania komórek macierzystych itd.

Szkolnictwo wyższe – wymiana studentów i kadry naukowej w oparciu o kontakty Państwowego Uniwersytetu w Batumi z Akademią Wychowania Fizycznego i Wyższą Szkołą Bankową z Wrocławia; promocja dolnośląskich uczelni wyższych wśród młodzieży z Gruzji.

Wzajemne kontakty obejmują także partnerstwa samorządów lokalnych z obu regionów czy organizację staży dla pracowników samorządowych w administracji regionu partnerskiego.


19 lipca 2018 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił rezolucję dotyczącą X rocznicy wybuchu wojny w Gruzji w sierpniu 2008 roku.

Republika Serbska

Porozumienie regulujące dwustronne kontakty zostało podpisane we Wrocławiu w dn. 27.02.2018 r. 

Na mocy dokumentu, do głównych dziedzin współpracy należą: gospodarka, transport, ochrona środowiska, administracja, kultura, turystyka, edukacja, nauka i technologie oraz kwestia wykorzystania środków UE na wsparcie rozwoju regionalnego. Władze Dolnego Śląska i Republiki Serbskiej zadeklarowały wolę podejmowania inicjatyw angażujących społeczności obu regionów a także ich organizacje społeczne i przedsiębiorców.

Współpraca z Republiką Serbską (Bośnia i Hercegowina) ma charakter historyczny. Po II wojnie światowej na terenie Dolnego Śląska osiedliło się ok. 18 tys. osób polskiego pochodzenia, którzy przybyli z Bośni. Byli to potomkowie Polaków, którzy w XIX w. wyemigrowali z Galicji do Bośni. W Bolesławcu działa Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół, które m.in. organizuje wizyty przedstawicieli rodzin repatriantów Bośni. Na terenie powiatu bolesławieckiego organizowane są wydarzenia promujące kulturę bałkańską a władze powiatu utrzymują kontakty z partnerami w Bośni i Hercegowinie.

Prowincja Anhui

22 września 2017 r. Województwo Dolnośląskie podpisało umowę o współpracy regionalnej z Prowincją Anhui z Chińskiej Republiki Ludowej.

Do głównych dziedzin współpracy należą:

- gospodarka i wsparcie wymiany handlowej, nauka i technologie, edukacja, kultura, zdrowie, turystyka, rolnictwo, współpraca izb handlowych i przemysłowych, wymiana młodzieży, współpraca uczelni wyższych.


Region Västmanland

Dwustronne kontakty Województwa Dolnośląskiego i Regionu Västmanland ze Szwecji reguluje umowa o współpracy zawarta we Wrocławiu w dn. 8 marca 2013 r.

Na jej podstawie wspólne przedsięwzięcia mogą być podejmowane w dziedzinach:

ochrona środowiska, ochrona zdrowia, edukacja i wymiana młodzieży, kultura, nauka, współpraca uczelni wyższych i ośrodków naukowo - badawczych,  infrastruktura.


Prowincja Gyeonggi

Porozumienie między Województwem Dolnośląskim a Prowincją Gyeonggi o współpracy międzyregionalnej zostało podpisane w dn. 06.11.2023 roku. Podpisanie porozumienia nastąpiło przy okazji inauguracji bezpośredniego połączenia lotniczego Wrocław - Seul bardzo istotnego w kontekście polsko - koreańskiej współpracy gospodarczej oraz inwestycji koreańskich i obecności społeczności koreańskiej na Dolnym Śląsku.

Porozumienie zakłada współpracę w zakresie współpracy gospodarczej i wymiany handlowej, współpracy w zakresie ochrony środowiska i produkcji żywności wysokiej jakości, edukacji i szkolnictwa wyższego, turystyki i promocji regionów.

Okręg Nordland

Porozumienie między Województwem Dolnośląskim a Okręgiem Nordland o współpracy międzyregionalnej zostało podpisane we Wrocławiu w dn. 21.03.2024 r. U podstaw współpracy leżą relacje gospodarcze pomiędzy dolnośląskimi i norweskimi przedsiębiorstwami w zakresie hodowli ryb i rozwoju akwakultury.

Dolny Śląsk jest zainteresowany rozwojem i budową gospodarki zajmującej się nowoczesną i ekologiczną produkcją żywności. Samorządowa spółka Stawy Milickie kultywuje wielowiekowe tradycje hodowli ryb, która stanowi dziś ważną część regionalnej gospodarki.

Porozumienie ma wspierać wzajemną wymianę doświadczeń oraz realizację wspólnych projektów w dziedzinach takich jak:
- współpraca handlowa i gospodarcza oraz rozwój rynków pracy w obu regionach,
- rozwój akwakultury, rybołówstwa i zrównoważonej produkcji zdrowej żywności,
- rozwój kontaktów między ośrodkami badawczo-rozwojowymi i centrami transferu technologii,
- edukacja i szkolnictwo wyższe,
- kultura, współpraca pomiędzy instytucjami kultury,
- turystyka i promocja wzajemna regionów,
- wykorzystanie środków finansowych pochodzących z funduszy Norwegii, Polski i Unii Europejskiej