rozmiar czcionki: A | A | A

Zasady używania herbu i flagi

 

Zasady używania herbu określa uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLVII/810/09 z 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi heraldycznej Województwa Dolnośląskiego.

Według tych zasad herb jest symbolem używanym na oznaczanie:
1. dokumentów tworzonych przez organy Województwa Dolnośląskiego, w szczególności: decyzji administracyjnych, pism kierowanych do instytucji i urzędów oraz pism okolicznościowych i listów gratulacyjnych,


2. materiałów reklamowych i promocyjnych, których wydawcą lub wspierającym, w szczególności finansowo, jest Województwo Dolnośląskie na podstawie zawieranych umów i porozumień.


I). Herbem Województwa Dolnośląskiego jest:
„W polu złotym orzeł czarny; przez tułów i skrzydła orła przepaska sierpowa srebrna, na niej pośrodku takiż krzyż.”
Wzór herbu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


II). Flagę heraldyczną Województwa Dolnośląskiego stanowi płat materii o proporcjach 5:8 w kolorze żółtym (złotym) z umieszczonym na środku flagi godłem herbowym Województwa Dolnośląskiego.

Wzór flagi określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Wzór flagi w wersji pionowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

1. Herbu Województwa Dolnośląskiego używają organy Województwa oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.


2. Herb umieszcza się na budynkach, w pomieszczeniach urzędowych oraz salach posiedzeń organów Województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.


3. Flagę heraldyczną Województwa podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad organów Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.


4. Herb i flagę heraldyczną Województwa mogą używać inne podmioty oraz można je umieszczać w innych miejscach niż wymienione w punkcie 2 i 3. Otaczanie herbu i flagi czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem członków regionalnej wspólnoty samorządowej oraz organów, instytucji i organizacji, które tych symboli używają.


4.1. Symbole Województwa są umieszczane w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek.


5. Używanie symboli Województwa w celach komercyjnych, w szczególności na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego bądź mających charakter promocyjno-reklamowy, a także zamieszczanie ich w znaku towarowym, wymaga zgody Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Używanie symboli województwa nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes województwa dolnośląskiego, a ich wykorzystanie nie może być sprzeczne z prawem i porządkiem publicznym.


Wniosek o wyrażenie zgody na komercyjne wykorzystanie herbu województwa dolnośląskiego.

Wniosek o wyrażenie zgody na komercyjne wykorzystanie flagi województwa dolnośląskiego.Załączniki pochodzą z Księgi Systemu Identyfikacji Wizualnej 2010 UMWD.