rozmiar czcionki: A | A | A

UWAGA! ORGANIZATORZY PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - COROCZNE SPRAWOZDANIE

30.11.2023 15:50

Przypomnienie o corocznym sprawozdaniu dotyczącym publicznego transportu zbiorowego

Przypominamy, że gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, związek metropolitalny - o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1, w zakresie swojej właściwości, przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, właściwemu Marszałkowi Województwa informacje dotyczące publicznego transportu zbiorowego!!

Wszelkie niezbędne informacje zostały umieszczone na poniższej stronie internetowej:

sprawozdawczość - art.49 (DZ.U. 2011 nr 5 poz. 13)

 

Marszałek województwa, na podstawie otrzymanych informacji, przygotowuje zbiorczą informację dotyczącą publicznego transportu zbiorowego na całym obszarze objętym swoją właściwością i w terminie do dnia 31 marca każdego roku przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw transportu.