rozmiar czcionki: A | A | A

USTAWA z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

05.08.2016 07:44


 

 

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art.52 regulaminu Sejmu

 

 ustawa

z dnia 21 lipca 2016 r.

o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowymArt. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893) wprowadza się następujące zmiany:


1)        art. 78 otrzymuje brzmienie:

„Art. 78.

1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

2. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2017 r.”;


2)        w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy „31 grudnia 2016 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2017 r.”;


3)        w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2018 r.”.


Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

MARSZAŁEK SEJMU

Marek Kuchciński


http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/716_u.htm