rozmiar czcionki: A | A | A

Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020

10.05.2016 09:40

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) wspierany będzie m.in. Cel Tematyczny 7 (CT 7) polegający na Promowaniu zrównoważonego transportu i usuwaniu niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.

W celu wypełnienia warunku wstępnego 7.1 Transport i 7.2 Kolej warunkowości ex ante Zarząd Województwa Dolnośląskiego 25 kwietnia br. podjął uchwałę nr 2123/V/16 w sprawie przyjęcia Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020. Dokument wraz z niezbędnymi załącznikami w dniu 28 kwietnia br. został przesłany do Komisji Europejskiej za pomocą specjalnego systemu komunikacji z Komisją Europejską – tzw. systemu SFC.


Obecnie trwa etap weryfikacji przez służby Komisji Europejskiej. Po jego zakończeniu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 zostanie poinformowana przez przedstawicieli KE o ostatecznym spełnieniu warunku ex ante.


Ponadto zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) projekt Planu inwestycji transportowych  o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020 podlegał wymogowi przeprowadzenia postępowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach którego dokument wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano opiniowaniu przez właściwe organy oraz zapewniono udział społeczeństwa na każdym etapie prowadzonego postępowania. W dniu 4 maja br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2157/V/16 zakończył procedurę SOOŚ podając do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu wraz z pisemnym podsumowaniem z przeprowadzonego postępowania.


Z pełną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego, ul. Świdnicka 12/16, 50 - 068 Wrocław, sekretariat (III piętro), w godzinach pracy biura oraz na stronie internetowej irt.wroc.pl