rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje społeczne „Planu inwestycji transportowych"

22.02.2016 10:50

Rozpoczęły się konsultacje społeczne „Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informujemy, iż na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) od dnia 22 lutego 2016 r. do 22 marca 2016 r. prowadzone są konsultacje społeczne opracowanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego projektu „Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach zapewnienia udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.Z niezbędną dokumentacją obejmującą:


1.    Projekt Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020,
2.    Prognozę oddziaływania na środowisko dotyczącą rozwiązań przyjętych w projekcie Planu, można zapoznać się w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego, ul. Świdnicka 12/16, 50 - 068 Wrocław, sekretariat (III piętro), w godzinach pracy biura oraz na stronie internetowej irt.wroc.plUwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres korespondencyjny oraz przedmiot uwag i wniosków. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:


1.    Na piśmie na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Świdnicka 12/16, 50 - 068 Wrocław (osobiście lub listownie).
2.    Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres irt@irt.wroc.pl
3.    Ustnie do protokołu w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego, pok. 10.


W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy dopisać: „Uwagi SOOS Ex-ante”.