rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie w sprawie poszukiwania wykonawcy opracowania Diagnozy w zakresie społeczeństwa informacyjnego.

14.04.2011 09:25

W związku z realizacją projektu pn. "Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020" koordynator ds. badań poszukuje wykonawcy opracowania Diagnozy w zakresie społeczeństwa informacyjnego.

W związku z realizacją projektu pt. „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020” (POKL.08.02.02-02-002/10) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, lata 2007-2013, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne strategie innowacji; finansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego,     koordynator ds. badań poszukuje wykonawcy do opracowania


Diagnozy w zakresie społeczeństwa informacyjnego

Zakres i metodologia badań:
1.    Należy opracować kompleksową diagnozę punktu wyjścia stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku w zakresie: infrastruktury, umiejętności mieszkańców w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu, gospodarki, administracji publicznej, edukacji, ochrony zdrowia;
2.    Należy zidentyfikować obszary wykluczenia cyfrowego na Dolnym Śląsku i skonstruować mapę wykluczenia cyfrowego na Dolnym Śląsku;
3.    Należy zidentyfikować projekty kluczowe dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie;
4.    Należy przeanalizować dane z perspektywy równości płci, uwzględniając płeć kulturową jako zmienną badawczą. Dane statystyczne pozyskane w ramach diagnozy winny być segregowane ze względu na płeć, zaś ich interpretacja zweryfikowana pod kątem równości płci by wyeliminować ewentualną tendencyjność.
5.    Należy posłużyć się co najmniej następującymi metodami badawczymi:
    - analiza danych wtórnych
    - analiza danych pierwotnych
    - SWOT.
Szczegółowe wymagania minimalne odnośnie zakresu prac zawierają załączniki:


Załącznik nr 1 –     Zakres opracowań diagnostycznych dla Strategii w ramach poszczególnych obszarów badawczych;
Załącznik nr 2 – Wykaz danych do analizy w ramach poszczególnych obszarów badawczych;
Załącznik nr 3 – Zakres badań ankietowych w ramach poszczególnych obszarów badawczych.

Wymagania wobec Wykonawcy:
O zamówienie mogą ubiegać się kierownicy zespołów badawczych, którzy:

1.    Posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie wiodącej, tj. Informatyce lub Telekomunikacji;
2.    Mogą wykazać się dorobkiem publikacyjnym w dyscyplinie wiodącej;
3.    Posiadają doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi;
4.    Zapewnią Zespół Badawczy
a)    złożony z co najmniej pięciu doświadczonych pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora w dziedzinach „Informatyka lub Telekomunikacja” oraz „Ekonomia lub Nauki o zarządzaniu lub Socjologia”; 
b)    w składzie którego znajdzie się co najmniej 2 pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, w tym jeden będący ekspertem w dyscyplinie „Ekonomia lub Nauki o zarządzaniu lub Socjologia”, a drugi w dyscyplinie „Informatyka lub Telekomunikacja”;
c)    mający w swym składzie co najmniej jednego pracownika naukowego, który uczestniczył w badaniach metodą foresight;
d)    mający w swym składzie przynajmniej jednego pracownika naukowego, który zrealizował co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, w tym co najmniej jedno w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania.
Uwaga: za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna zrealizowane (rozpoczęte i zakończone) minimum dwie usługi dotyczące przeprowadzenia diagnozy w zakresie strategii regionalnej.

Kryteriami dopuszczającymi będą:
1.    Doświadczenie zespołu w zakresie pisania ekspertyz/ opinii/ analiz w zakresie regionalnych strategii rozwoju;
2.    Uczestnictwo członków zespołu w realizacji diagnozy w zakresie regionalnej strategii rozwoju.

Kryterium wyboru oferty będzie:
1.    Cena brutto.

Oferty mogą składać zarówno osoby fizyczne jak i prawne. W przypadku osób prawnych Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecania całości ani części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
Termin i sposób składania ofert:
Oferty (formularz w załączniku) należy składać osobiście w godz. 8:00 – 15:00 w sekretariacie Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki (budynek C-5, p. 102, ul. Janiszewskiego 7/9, 50-372 Wrocław) do dnia 21 kwietnia 2011 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie zaadresowanej do koordynatora projektu ds. badań – dr inż. Jacka Oko.

Do oferty należy dołączyć:
1.    Wykaz wykonanych przez kierownika oraz członków zespołu usług (prac, projektów badawczych, opracowań związanych z rozpatrywaną tematyką) – formularz w załączniku
2.    Komplet dokumentów CV członków zespołu zawierających informacje o:
    doświadczeniu zawodowym,
    udziale w badaniach opisanych w Kryteriach dopuszczających,
    uczestnictwie w realizacji projektów w w/w obszarze tematycznym.
3.    W przypadku osób prawnych aktualną kserokopię wpisu do KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
4.    Oświadczenie kierownika zespołu o spełnianiu w/w kryteriów dopuszczających.
5.    Oświadczenia kierownika oraz każdego członka zespołu z osobna o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i nr 153 poz. 1271).
W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu ds. badań  - dr inż. Jackiem Oko
tel. 71 320 33 69, e-mail: jacek.oko@pwr.wroc.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego