rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa – raport za I półrocze 2016

05.08.2016 14:57

Z dniem 1 marca 2016 roku Operator Infrastruktury DSS (firma Fondlar sp. z o.o., wpisana pod numerem 10708 w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej) rozpoczęła faktyczną działalność na rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych. Tego dnia krajowy Regulator tego rynku (Prezes UKE) zatwierdził przedłożony przez OI DSS cennik „opłat za dostęp hurtowy przedstawiony w Ofercie ramowej”, jako zgodny z warunkami Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2012 roku, dot. notyfikacji pomocy Państwa w projekcie budowy sieci DSS. Jednocześnie Regulator uznał cennik za zgodny z rekomendowaną przez Regulatora Ofertą referencyjną i Wytycznymi z dnia 12 grudnia 2014 roku.Województwo Dolnośląskie  zaktualizowało, na podstawie dokumentacji powykonawczej sieci DSS, wartość wskaźników określających potencjalne oddziaływanie projektu. W zasięgu sieci szerokopasmowej (zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej przyjęto promień oddziaływania równy 5 km od każdego potencjalnego węzła dostępu) znalazło się 232 982 gospodarstw domowych, położonych w miejscowościach o statusie NGA-biały lub NGA-szary. W gospodarstwach tych zamieszkuje łącznie  809 178 osób, co odpowiada ok. 27,8% populacji Dolnego Śląska. Należy przy tym pamiętać, że DSS jest siecią usług hurtowych, a prezentowane wskaźniki obrazują potencjalną dostępność usługi detalicznej dostarczanej końcowemu odbiorcy. Proces ten realizowany jest  wyłącznie przez lokalnych operatorów sieci dostępowych (dalej jako: OSD), którzy sami decydują, czy skorzystać z oferty OI DSS. Udostępnienie usług detalicznych mieszkańcom może w wielu przypadkach wymagać budowy lub rozbudowy sieci dostępowych. Uzyskanie dofinansowania na ten cel jest możliwe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla perspektywy 2014-2020.

 

Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku OI DSS zawarł umowy ramowe z 14 OSD, w tym z 9 OSD zostały podpisane również umowy szczegółowe na świadczenie usług hurtowych.  Jednocześnie wg danych na dzień 30.06.2016, liczba użytkowników końcowych korzystających z szerokiego pasma DSS za pośrednictwem OSD wyniosła 1 311 osób. OI DSS oprócz bieżącego udostępniania usług dla OSD, prowadzi dalszą rozbudowę sieci DSS zgodnie z harmonogramem określonym w umowie partnerstwa publiczno-prywatnego. Województwo sprawuje nadzór właścicielski nad wykorzystaniem DSS. Równolegle finalizowany jest proces podpisywania umów o korzystanie z nieruchomości gruntowych, w granicach których została zabudowana infrastruktura DSS, oraz wypełnienie względem tych nieruchomości ustawowego obowiązku wnioskowania o adekwatne wpisy w księgach wieczystych. Archiwizowana jest również dokumentacja projektu wytworzona w trakcie jego realizacji.  

 

Dodatkowe szczegóły z działalności OI DSS zawarto w załączonym wyciągu z jego raportu okresowego za I półrocze 2016 r. Kolejne raporty o Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej będą prezentowane w cyklu półrocznym.

Informacje o aktualnej ofercie OI DSS można znaleźć na jego stronie internetowej: http://www.dssoperator.pl/  oraz na profilu DSS Operator w serwisie Facebook.