rozmiar czcionki: A | A | A

XLVII sesja Sejmiku

15.07.2022 11:33

W porządku obrad m.in. uchwały w sprawach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, nadania statutu Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych, zmian w budżecie województwa dolnośląskiego na rok 2022 oraz przyznania złotych i srebrnych odznak honorowych zasłużony dla województwa dolnośląskiego. Radni podjęli 43 uchwały.

Założenie Branżowej Szkoły Specjalnej II Stopnia dla uczniów niewidomych i słabowidzących umożliwi młodym ludziom zarówno zdobycie praktycznego zawodu, jak i odpowiednie przygotowanie do egzaminów maturalnych. Dzięki temu absolwenci będą lepiej przystosowani do wymogów rynku pracy, a także będą mieli większą szansę na samodzielne życie.
Dużym ułatwieniem będą także stypendia przyznawane studentom pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego.Na początku sesji Przewodniczący Sejmiku Andrzej Jaroch wraz z Marszałkiem Cezarym Przybylskim wręczyli Złote Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” pani Krystynie Piosik i panu Michałowi Siekierce, za zasługi na polu edukacji patriotycznej, upowszechniania trudnej prawdy historycznej i  pojednania z sąsiadami.


Krystyna Piosik

przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu. Swą pracę wykonywała z niezwykłym oddaniem zarówno dla młodzieży jaki i dla społeczności lokalnej. Poprzez swe działania promowała Dolny Śląsk poza granicami kraju. Organizowała wymianę młodzieży szkolnej ze szkołami w Gruzji, na Ukrainie, w Niemczech, dzięki temu młodzież z Milicza mogła poznać kulturę, historię i środowisko przyrodnicze tych krajów. Pani Krystyna jest koordynatorem akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, w ramach której co roku wyjeżdża z młodzieżą na Kresy, by ratować polskie mogiły pozostawione za wschodnią granicą, m.in. w miejscowościach: Bar, Rodatycze, Tuligłowy, Kitajgród, Rokitno, Staje. Realizuje także projekt „Wołyń – Dolny Śląsk bez granic”. Przez wiele lat Krystyna Piosik uczestniczyła w projektach edukacyjnych Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego dotyczących bezinwestycyjnego oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii, ochrony klimatu i zdrowia mieszkańców przed zagrożeniami. Zainicjowała współpracę z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, dzięki której przy szkole uruchomiono stację pomiarową jakości powietrza. Krystyna Piosik rozwijała także wolontariat w szkole, organizując projekty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności np.: „Odbudowa wolontariatu po doświadczeniu pandemii”. W ramach swojej działalności patriotycznej współorganizowała 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości i 30. rocznicę wolnych wyborów w Polsce. Prowadzi zbiórkę darów, które są przekazywane na Ukrainę i zbiórkę zniczy, które są zapalane na cmentarzach kresowych. W 2014 r. została odznaczona srebrną Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.


Michał Siekierka

jest autorem wielu artykułów, które ukazały się w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, publicystycznych, a także w prasie codziennej. Angażuje się w działalność społeczną i naukową, swoje badania poświęca problematyce ukraińskiej, niemieckiej, czeskiej oraz kresowej ze szczególnym uwzględnieniem jej wkładu w historię i kulturę Dolnego Śląska. Jest autorem monografii zatytułowanej „SS – Galizien. Między ideologią nazizmu, ukraińskim nacjonalizmem a zbrodniami”. Jest współautorem publikacji „Przywracanie pamięci. Historia Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (SUOZUN) oraz publikacji „100-lecie odzyskania niepodległości. Ustrój, prawo, obyczaje”. Pełni funkcję wiceprezesa w Stowarzyszeniu Upamiętnienia Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Uczestniczył w opracowaniu projektu „Żywa lekcja historii” ukazującego historii dawnych Kresów II RP oraz Dolnego Śląska, prowadzonego w 65 dolnośląskich szkołach średnich. Pan Michał organizuje liczne uroczystości, sympozja naukowe, prelekcje, wystawy i konferencje naukowe, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest redaktorem wysoko ocenianego przez IPN czasopisma historyczno-publicystycznego „Na Rubieży”, którego tematyka jest związana z historią i martyrologią Kresów Wschodnich II RP, a które jest prenumerowane w Polsce i poza jej granicami. Michał Siekierka uczestniczył w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, aktywnie zabiegając o ustanowienie dnia 11 lipca „Narodowym Dniem Pamięci Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP”. Został odznaczony przez Prezydenta RP „Brązowym Krzyżem Zasługi” i medalem „Pro Patria” przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Włącza się w restaurację miejsc pamięci o Polakach, znajdujących się w Ukrainie. W 2013 r. przeprowadził wywiady z przesiedleńcami z Wołynia i Małopolski Wschodniej, którzy odbudowywali Wrocław po 1945 r. Pan Michał jest członkiem „Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej” i „Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego”. Współorganizował konferencję „Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim” oraz konferencję pt. „Dyplomacja lokalna i regionalna. Nowoczesne formy kształcenia oraz współpraca środowiska akademickiego i partnerów zagranicznych z sektorem publicznym i prywatnym”. W 2019 r. założył Stowarzyszenie Projekt Akademia, w ramach którego zrealizował dwa projekty edukacyjne dla młodzieży z Dolnego Śląska: „Świadomy obywatel – racjonalny wyborca” oraz „Głosy i ścieżki historii”. Przyczynił się także do zorganizowania konferencji popularnonaukowej „Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019”, która odbywała się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.