rozmiar czcionki: A | A | A

Aktualizacja Planu Wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

11 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6759/VI/23 w sprawie zmiany uchwały nr 6146/V/18 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Aktualizacja planu podyktowana jest zmianą Regulaminu Organizacyjnego UMWD oraz weryfikacją aktualności dokumentów wykonawczych.

Dokument PW SRWD 2030 do pobrania TUTAJ

Zmiana Planu wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

11 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5620/VI/22 w sprawie zmiany uchwały nr 6146/V/18 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Dokument planu wykonawczego DO POBRANIA

Aktualizacja Planu wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

28 marca 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5087/VI/22 w sprawie zmiany uchwały nr 6146/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

W związku z aktualizacją na kolejne lata niektórych dokumentów wykonawczych, zaistniała konieczność aktualizacji Planu wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Dokument Planu wykonawczego do pobrania TUTAJ

Zmiana Planu Wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

12 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2978/VI/20 w sprawie zmiany uchwały nr 6146/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Aktualizacja Planu Wykonawczego podyktowana była zmianami nazw jednostek odpowiedzialnych za programy oraz obszary, a także w związku z koniecznością aktualizacji informacji w zakresie opracowania dokumentów wykonawczych oraz raportu o stanie województwa.

 

PLAN WYKONAWCZY do pobrania tutaj.

Zmiana Planu Wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

29 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 311/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 6146/V/18 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Plan wykonawczy do pobrania TUTAJ

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 wersja wydrukowana

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030

 

Errata do wydrukowanej wersji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

 

- str. 53 jest: "4.4.Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie bezpieczeństwa energetycznego 4.5.Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie bezpieczeństwa energetycznego" powinno być: "4.4.Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie bezpieczeństwa energetycznego 4.5. Ochrona obiektów i terenów dziedzictwa kulturowego".

Zmiana Planu Wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

10 września 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1177/VI/19 z  w sprawie zmiany uchwały nr 6146/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Aktualizacja Planu Wykonawczego podyktowana była wnioskiem Instytutu Rozwoju Terytorialnego w sprawie ujęcia w Planie Wykonawczym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 nowego dokumentu wykonawczego jakim jest Dolnośląska Polityka Wodna.
Ponadto zaktualizowano zapisy dotyczące Strategii Energetycznej oraz przedsięwzięcia przypisane do niektórych dokumentów wykonawczych: Polityki krajobrazowej – audytu krajobrazowego dla województwa dolnośląskiego, Dolnośląskiej Polityki Rowerowej, Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym (w tym plan rozwoju sieci drogowej województwa dolnośląskiego w zakresie dróg wojewódzkich), Polityki Miejskiej Województwa Dolnośląskiego, Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku.

PLAN WYKONAWCZY (załącznik do uchwały) do pobrania tutaj.

<

Plan Wykonawczy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego przyjęty.

W dniu 31 października 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 6146/V/18, przyjął Plan Wykonawczy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

W związku ze zmianą Struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego niezbędna okazała się aktualizacja Planu Wykonawczego SRWD 2030. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 311/VI/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. przyjął nowy PLAN WYKONAWCZY.

Głównym celem Planu Wykonawczego SRWD 2030 jest  uporządkowanie działań prowadzących do skutecznej realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, efektywnego wydatkowania środków krajowych i europejskich oraz ułatwienia monitoringu osiągniętych postępów.

Konferencja promująca Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Marszałek Województwa Dolnośląskiego zaprasza na konferencję promującą Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, która odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. o godz.11:00 w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (sala 1222) w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Powstańców Warszawy 1.

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

PROGRAM KONFERENCJI


Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 uchwalona

W dniu 20 września 2018 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Nowa strategia rozwoju Dolnego Śląska powstała w wyniku współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego z Komitetem Ekspertów i Komitetem Sterującym złożonym z przedstawicieli lokalnych jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społeczno-gospodarczych z województwa dolnośląskiego.

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 

Errata do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

- str. 49 jest: "4.4. Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie bezpieczeństwa energetycznego. Ochrona obiektów i terenów dziedzictwa kulturowego" powinno być: "4.4.Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie bezpieczeństwa energetycznego. 4.5. Ochrona obiektów i terenów dziedzictwa kulturowego".

- str. 49 - 50 jest: "4.4.4. Wsparcie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego w regionie, 4.4.5 Wspieranie i udostępnianie zintegrowanych działań służących ochronie dziedzictwa kulturowego i jego promocji, 4.4.6. Wsparcie zagospodarowania i udostępnienia na cele turystyki lub kultury najważniejszych obiektów zabytkowych oraz miejsc historycznych o znaczeniu regionalnym" powinno być: "4.5.1. Wsparcie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego w regionie, 4.5.2 Wspieranie i udostępnianie zintegrowanych działań służących ochronie dziedzictwa kulturowego i jego promocji, 4.5.3. Wsparcie zagospodarowania i udostępnienia na cele turystyki lub kultury najważniejszych obiektów zabytkowych oraz miejsc historycznych o znaczeniu regionalnym".

- str. 50 jest: "4.5. Rozwój gospodarki cyrkularnej 4.5.1.Wsparcie przedsięwzięć na rzecz zmniejszenia zużycia surowców oraz ograniczenia wytwarzania odpadów w procesach produkcyjnych 4.5.2. Wsparcie projektów wykorzystujących rynek surowców wtórnych i "re-manufacturing" 4.5.3. Rozwój modeli biznesowych wspierających rozbudowane systemy serwisowania i napraw produktów 4.5.4. Edukacja społeczna na rzecz gospodarki cyrkularnej (kampanie społeczne, kampanie świadomościowe)", powinno być: "4.6. Rozwój gospodarki cyrkularnej 4.6.1.Wsparcie przedsięwzięć na rzecz zmniejszenia zużycia surowców oraz ograniczenia wytwarzania odpadów w procesach produkcyjnych 4.6.2. Wsparcie projektów wykorzystujących rynek surowców wtórnych i "re-manufacturing" 4.6.3. Rozwój modeli biznesowych wspierających rozbudowane systemy serwisowania i napraw produktów 4.6.4. Edukacja społeczna na rzecz gospodarki cyrkularnej (kampanie społeczne, kampanie świadomościowe)"

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 trafił pod obrady Sejmiku

W dniu 10 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Dokument będzie procedowany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie uzgodnienia projektu SRWD 2030

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu decyzją nr 100/RPP/SRW-1713/2018 uzgodnił projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Decyzja PGW Wody Polskie str.1

Decyzja PGW Wody Polskie str.2

Pozytywna opinia projektu SRWD 2030 Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, na posiedzeniu w dniu 28 marca 2018 r., pozytywnie zaopiniowała projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Konsultacje społeczne SRWD 2030, Wrocław 23 marca 2018 r.


W dniu 23 marca 2018 r. we Wrocławiu odbyło się ostatnie z czterech, spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Gospodarzem spotkania był Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Jerzy Michalak. Samorząd województwa reprezentowali ponadto: Marek Obrębalski radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Maciej Zathey dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego oraz Zbigniew Dynak dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD.
Blisko 60 uczestników spotkania miało okazję zapoznać się diagnozą prospektywną nowej strategii, scenariuszami, misją i wizją Dolnego Śląska oraz harmonogramem wdrażania i ramami finansowymi dokumentu. Po prezentacji głównych założeń dokumentu miała miejsce dyskusja, która dotyczyła przyszłości regionu, potrzeb jego mieszkańców, sposobów przezwyciężania różnic rozwojowych oraz kierunków działań wzmacniających jego potencjał i konkurencyjność. Ponadto podczas dyskusji zostały wyjaśnione wątpliwości dotyczące projektu Strategii oraz podsumowano przebieg konsultacji społecznych nad dokumentem, które miały miejsce na Dolnym Śląsku przez ostatni miesiąc. Aktywny udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, partnerzy społeczno-gospodarczy, przedstawiciele świata nauki oraz mieszkańcy subregionu wrocławskiego.

Konsultacje społeczne SRWD 2030, Wałbrzych 21 marca 2018 r.

W dniu 21 marca, w Wałbrzychu, odbyło się kolejne z zaplanowanych spotkań konsultacyjnych dotyczących Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Gospodarzem spotkania była Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Iwona Krawczyk, ponadto Samorząd Województwa reprezentowali: Marek Obrębalski – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Zbigniew Dynak – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz Przemysław Malczewski – Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Regionalnego.

Blisko 60 uczestników spotkania miało okazję zapoznać się diagnozą prospektywną nowej strategii, scenariuszami, misją i wizją Dolnego Śląska oraz harmonogramem wdrażania i ramami finansowymi dokumentu. Godzinna dyskusja, która odbyła się na zakończenie pokazuje jak duże jest zainteresowanie nową strategią wśród samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i społecznych.

PREZENTACJA


Konsultacje społeczne SRWD 2030, Jelenia Góra 15 marca 2018 r.

W dniu 15 marca 2018 r. w Jeleniej Górze odbyło się drugie, z czterech, spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Gospodarzem spotkania był Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski. Samorząd województwa reprezentowali ponadto: Marek Obrębalski radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Przemysław Malczewski zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego oraz Zbigniew Dynak dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. Aktywny udział w dyskusji wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, partnerzy społeczno-gospodarczy, przedstawiciele świata nauki oraz mieszkańcy subregionu jeleniogórskiego. Dyskusja dotyczyła przyszłości regionu i potrzeb jego mieszkańców, sposobów przezwyciężania różnic rozwojowych oraz kierunków działań wzmacniających jego potencjał i konkurencyjność.

Celem spotkania było przybliżenie głównych założeń projektu oraz dyskusja nad jego treścią.

Konsultacje społeczne SRWD 2030, Legnica 9 marca 2018 r.

 

 

W dniu 9 marca 2018 r. w Legnicy odbyło się pierwsze, z czterech, spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Gospodarzem spotkania był Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski. Samorząd województwa reprezentowali ponadto: Marek Obrębalski radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Maciej Zathey dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego oraz Zbigniew Dynak dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD.

Do aktywnego udziału w dyskusji na temat przyszłości regionu, sposobów przezwyciężania różnic rozwojowych oraz kierunków działań wzmacniających jego potencjał i konkurencyjność zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawiciele świata nauki oraz mieszkańcy subregionu legnicko – głogowskiego obejmującego powiaty: głogowski, górowski, polkowicki, lubiński, legnicki, Miasto Legnica.

Celem spotkania było przybliżenie głównych założeń projektu oraz dyskusja nad jego treścią.

 

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO WE WROCŁAWIU !!!

ZMIANA TERMINU DOTYCZY WYŁĄCZNIE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO WE WROCŁAWIU, KTÓRE  ODBĘDZIE SIĘ 23 MARCA 2018 R. WE WROCŁAWSKIM KOMPLEKSIE SZKOLENIOWYM PRZY UL. SZTABOWEJ 100 (BUDYNEK B).

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017, poz. 1376 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, trwających w dniach 19 lutego 2018 r. –26 marca 2018 r.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl   w zakładce Rozwój Regionalny zamieszczony został projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50–411 Wrocław
lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej srwd2030@dolnyslask.pl.

W tytule listu/maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne SRWD 2030 – Departament Rozwoju Regionalnego UMWD”.

Uwagi będzie można również zgłaszać w czasie trwania subregionalnych spotkań konsultacyjnych.

Podczas konsultacji przewidziane są spotkania m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi wg harmonogramu:
•    9 marca 2018 r. Legnica
•    15 marca 2018 r. Jelenia Góra
•    21 marca 2018 r. Wałbrzych
•    23 marca 2018 Wrocław

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na mądrym i zrównoważonym rozwoju Dolnego Śląska.

 

 

Załączniki:

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Formularz zgłaszania uwag

 

Wersja robocza Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Wersja robocza Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 z dnia 25 stycznia 2018 r. , która będzie przedmiotem obrad podczas posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, zaplanowanego na dzień 2 lutego br., o godz. 13.00 w sali nr 1221.

   Prezentowany dokument został zatwierdzony przez członków Komitetu Ekspertów i Grupy Roboczej ds. SRWD 2030, i uwzględnia uwagi Komitetu Sterującego ds. SRWD 2030, zgłaszane do końca grudnia 2017 r.

   Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komitet Sterujący zostanie przekazany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do konsultacji społecznych.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

24 października br. odbyło się we Wrocławiu inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Komitet odpowiada za koordynację prac nad projektem Strategii, w tym za ocenę założeń Strategii i jej modelu wdrażania, a także ocenę uwag i propozycji zgłoszonych do projektu dokumentu podczas konsultacji społecznych. W jego skład wchodzą m.in. radni  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i jednostek otoczenia biznesu.
W czasie inauguracyjnego posiedzenia Komitetu zostały przedstawione wyzwania rozwojowe Dolnego Śląska, ramy diagnostyczne dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w kontekście wymienionych wyzwań oraz propozycja wizji i celów strategicznych rozwoju województwa dolnośląskiego do roku 2030.

Sprawozdanie z inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 znajduje się tutaj.

Prezentacje z posiedzenia:

Ramy diagnostyczne dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w kontekście wyzwań rozwojowych Dolnego Śląska

Wizja i cele strategiczne rozwoju województwa dolnośląskiego do roku 2030 - propozycja

ZMIANA TERMINU NA 31.08.2017 r.

W związku z licznymi prośbami zainteresowanych podmiotów z Dolnego Śląska przedłuża się do dnia 31 sierpnia br. termin zgłaszania propozycji strategicznych przedsięwzięć rozwojowych dla Dolnego Śląska do uwzględnienia w projekcie Strategii. Propozycje zgłoszone po tym terminie nie będą analizowane.

Subregionalne spotkania konsultacyjne nt. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego z perspektywą do 2030, Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza na subregionalne spotkania konsultacyjne, które odbędą się 14 lipca 2017 r. w Legnicy, 21 lipca br. w Jeleniej Górze, 24 lipca br. w Wałbrzychu i 27 lipca br. we Wrocławiu. Ramowy program spotkań dostępny jest TUTAJ.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencjach na adres: srwd2030@dolnyslask.pl

Zaproszenie na spotkania jest skierowane do jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społeczno-gospodarczych wszystkich subregionów Dolnego Śląska. Spotkania rozpoczną dyskusję nad kształtem projektu dokumentu, umożliwią zgłaszanie wniosków oraz postulatów na temat kluczowych przedsięwzięć dla realizacji celów rozwojowych województwa.

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 będzie kluczowym dokumentem określającym kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego naszego regionu w nadchodzącej perspektywie finansowej UE.  Z tego względu Zarząd Województwa pragnie zapoznać się z jak najszerszą opinią lokalnych społeczności Dolnego Śląska na temat zagadnień, które powinny się w niej znaleźć. Dlatego władze województwa zapraszają przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu terytorialnego naszego województwa, partnerów społecznych i gospodarczych, świata nauki oraz mieszkańców województwa do aktywnego udziału w dyskusji na temat przyszłości regionu, sposobów przezwyciężania różnic rozwojowych oraz kierunków działań wzmacniających jego potencjał i konkurencyjność.

Prosimy jednocześnie o zgłaszanie propozycji Państwa zdaniem pięciu najważniejszych strategicznych przedsięwzięć rozwojowych dla Dolnego Śląska do uwzględnienia w projekcie Strategii. Ankieta w tej sprawie jest dostępna do pobrania TUTAJ.

Odpowiedzi na ankiety prosimy wysyłać  do 31 lipca br. wyłącznie w formie elektronicznej na adres: srwd2030@dolnyslask.pl