rozmiar czcionki: A | A | A


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2023 r.

25.01.2023 12:40

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) oraz na podstawie uchwały nr L/1018/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.” Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2023 roku.Termin naboru: 25 stycznia - 16 lutego 2023 roku.
Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2023 roku, w realizacji projektów mających za zadanie poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Dominik Wojciechowski, tel. (71) 776 97 47, e-mail: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl.

 

Załączniki:

  1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 6453/VI/23 z dnia 24 stycznia 2023 r.
  2. Wzór oferty 2023
  3. Wzór sprawozdania 2023
  4. Oświadczenie o formalnym uczestnictwie w programie i wpisaniu zadania w Sołecką Strategię Rozwoju
  5. Oświadczenie oferenta dotyczące nr konta bankowego
  6. Ustawa o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  7. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.