rozmiar czcionki: A | A | A

BIEŻĄCE NABORY / KONKURSY /2024.05.06/ Ogłoszenie o naborze wniosków - "Zarządzanie zasobami wodnymi - nabór III” od 10 czerwca 2024 r. do dnia 25 czerwca 2024 r. (wnioskodawca: Gminy)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Nabór skierowany jest do gmin na operacje w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących.
Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych, jednak nie wyższej niż 500 000 zł na operację.

Miejsce składania wniosków:
Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego, w godz. od 7.30 do 15.30, w dniach pracy Urzędu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r.  w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755 z późn. zm.) limit środków na powyższe operacje określony został dla województwa dolnośląskiego w wysokości 4 378 043 EURO.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.
Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
tel. (71) 776 93 50, fax. (71) 776 94 00
www.prow.dolnyslask.pl, prow@dolnyslask.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.Ogłoszenie (pobierz)

2.Uchwała Zarządu (pobierz)

3.Formularze wniosków (link)


***

 


/2023.12.28/ Ogłoszenie o naborze wniosków - "Zarządzanie zasobami wodnymi - nabór II” od 05 lutego 2024 r. do dnia 27 lutego 2024 r. (wnioskodawca: Gminy)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Nabór skierowany jest do gmin na operacje w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących.
Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych, jednak nie wyższej niż 500 000 zł na operację.

Miejsce składania wniosków:
Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego, w godz. od 7.30 do 15.30, w dniach pracy Urzędu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r.  w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755 z późn. zm.) limit środków na powyższe operacje określony został dla województwa dolnośląskiego w wysokości 4 493 846 EURO.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.
Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
tel. (71) 776 93 50, fax. (71) 776 94 00
www.prow.dolnyslask.pl, prow@dolnyslask.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.Ogłoszenie (pobierz)

2.Uchwała Zarządu (pobierz)

3.Formularze wniosków (link)


***

/2023.09.14/ Ogłoszenie o naborze wniosków - "Zarządzanie zasobami wodnymi - nabór I od 16 października 2023 r. do dnia 10 listopada 2023 r. (wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Nabór skierowany jest do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych.
Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych, jednak nie wyższej niż 10 000 000 zł na operację.

Miejsce składania wniosków:
Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego, w godz. od 7.30 do 15.30, w dniach pracy Urzędu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r.  w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755 z późn. zm.) limit środków na powyższe operacje określony został dla województwa mazowieckiego i pozostałych województw w wysokości 31 916 521 EURO.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.
Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
tel. (71) 776 93 50, fax. (71) 776 94 00
www.prow.dolnyslask.pl, prow@dolnyslask.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.Ogłoszenie (pobierz)

2.Uchwała Zarządu (pobierz)

3.Formularze wniosków (link)


***/2022.10.07/ Ogłoszenie o naborze wniosków - "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – II nabór od 10 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków w II naborze o przyznanie pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 10 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r.Miejsce składania wniosków:
Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, w godz. od 7.30 do 15.30, w dniach pracy Urzędu, albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.).
Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach II naboru będą dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755 z późn. zm.) przewidywana w II naborze wysokość limitu środków dostępnych dla województwa dolnośląskiego to 16 464 344,51 euro.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl. (zakładki „PROW 2014-2020” i „Nabory, listy rankingowe” https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/ogloszenia/nabory-wnioskow/)

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
www.prow.dolnyslask.pl, prow@dolnyslask.pl, tel. 071 776 93 50.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. OGŁOSZENIE o II naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" (pobierz plik)

2. Uchwała Nr 5978/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2022 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – II nabór (pobierz plik)

3. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy
https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi/


***
#

/2022.08.17/ Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – VI nabór od 19 września 2022 r. do 04 października 2022 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków w VI naborze o dofinansowani na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 19 września 2022 r. do dnia 04 października 2022 r.

Miejsca składania wniosków:
Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (starostowie, jako organy przeprowadzające i wykonujące postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, w godz. od 7.30 do 15.30 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – (Dz. U. z 2022 r. poz. 896) albo w postaci elektronicznej do podmiotu wdrażającego na adres do doręczeń elektronicznych /UMWD_WROCLAW/SkrytkaESP, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 poz. 569 z późn. zm.).
W przypadku dokumentacji przekazanej w formie elektronicznej, należy przedłożyć oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy o zgodności przekazanego materiału z oryginałem.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl (zakładki „PROW 2014-2020” i „Nabory, listy rankingowe”).

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, www.prow.dolnyslask.pl , prow@dolnyslask.pl , tel. (71) 776 97 32.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. OGŁOSZENIE o VI naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" (pobierz plik)

2. Uchwała Nr 4791/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - VI nabór (pobierz plik)

3. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy  http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/scalanie-gruntow/


***


/2022.03.22/


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oparciu o § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. 2015 poz. 851, z późn. zm.)).

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w terminie od 8 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022r.


Miejsce składania wniosków: lokalne grupy działania, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2019 poz. 1167, z późn. zm.) zainteresowani udziałem w konkursie, składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.


Forma i wysokość pomocy:
Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

– 2020 (Dz.U. 2022 poz. 201), stawka pomocy dla wszystkich Wnioskodawców została określona w wysokości 74.000,00 zł,
przy czym:
- pierwsza transza pomocy to 20% przyznanej kwoty pomocy, którą wypłaca
się po przedstawieniu samorządowi województwa informacji o miejscach i terminach spotkań w ramach planu włączenia społeczność i stworzeniu strony internetowej;

- druga transza pomocy to 80% przyznanej kwoty pomocy, która jest wypłacana
po zakończeniu operacji, tj. po przedstawieniu samorządowi województwa przygotowanej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która spełnia warunki dostępu w konkursie na wybór LSR.

Niezbędne formularze i instrukcje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami, udostępnione są na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod adresem www.prow.dolnyslask.pl (zakładki „PROW 2014 - 2020” i „Nabory, listy rankingowe”).


Do pobrania:

Uchwała nr 5052 /VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego (pobierz pdf) dotycząca ww. naboru

Ogłoszenie o naborze (pobierz pdf)


*
/2022.03.09/


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza III nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 28 marca 2022 r. do 20 maja 2022 r.

Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (gminy, spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu,  ul. Wybrzeże J. Słowackiego, w godz. od 7.30 do 15.30, w dniach pracy Urzędu, albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012  r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (pobierz plik)

2. Uchwała Nr 981/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik)

3. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją (przejdź do strony z formularzami - pkt 2 gospodarka wodno ściekowa)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. (ze zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (przejdź do strony  - pkt 2 gospodarka wodno ściekowa)


Osoby do kontaktu:

Katarzyna Jędrzejczak - 71 / 776 96 71

Anna Moll - 71 / 776 96 75

Robert Płoskoń - 71 / 776 97 32

***/2022.01.13/ Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – V nabór od 17 lutego 2022 r. do 21 marca 2021 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków w V naborze o dofinansowani na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 17 lutego 2022 r. do dnia 21 marca 2022 r.

Miejsca składania wniosków:
Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (starostowie, jako organy przeprowadzające i wykonujące postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, w godz. od 7.30 do 15.30 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) albo w postaci elektronicznej do podmiotu wdrażającego na adres do doręczeń elektronicznych /UMWD_WROCLAW/SkrytkaESP, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U.  poz. 2320 z późn. zm.).
W przypadku dokumentacji przekazanej w formie elektronicznej, należy przedłożyć oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy o zgodności przekazanego materiału z oryginałem.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl (zakładki „PROW 2014-2020” i „Nabory, listy rankingowe”).

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, www.prow.dolnyslask.pl , prow@dolnyslask.pl , tel. (71) 776 97 32.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. OGŁOSZENIE o V naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" (pobierz plik - SCALANIE GRUNTÓW OGŁOSZENIE 2022-V.pdf)

2. Uchwała Nr 4791/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - V nabór (pobierz plik - SCALANIE_GRUNTÓW-V_2022.01.17_U_4791-VI-22.pdf)

3. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy  http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/scalanie-gruntow/


***/2019.07.11/


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza II nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020    w terminie od 26 lipca 2019 r. do 9 września 2019 r.

Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (gminy, spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 pok. 428, IV p., w godz. od 7.30 do 15.30, albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012  r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113).

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (pobierz plik)

2. Uchwała Nr 981/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik)

3. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją (przejdź do strony z formularzami - pkt 2 gospodarka wodno ściekowa)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. (ze zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (przejdź do strony  - pkt 2 gospodarka wodno ściekowa)

5. Informacja odnośnie kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu  (pobierz plik)
******

/2019.03.08/ Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – IV nabór od 11 kwietnia 2019 r. do 24 maja 2019 r.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 11 kwietnia 2019 r. do 24 maja 2019 r.

Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (starostowie, jako organy przeprowadzające i wykonujące postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 pok. 428, IV p., w godz. od 7.30 do 15.30 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.).

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl (dokumenty i wytyczne->scalanie gruntów)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. OGŁOSZENIE o IV naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" (pobierz plik - SCALANIE GRUNTÓW IV-OGŁOSZENIE 2019.pdf)

2. Uchwała Nr 459/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - IV nabór (pobierz - SCALANIE GRUNTÓW IV-Uchwała 459_VI_2019.pdf)

3. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy  http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/scalanie-gruntow/***


/2018.03.12/ - KRYTERIA PUNKTOWE DO NABORÓW W RAMACH ODNOWY WSI (zabytki i kultura)

INWESTYCJE W OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE KULTURALNE:

Uchwała nr 4897/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DOCHÓD PODATKOWY GMIN
GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA
STOPA BEZROBOCIA (marzec 2017-luty 2018)

OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO:

Uchwała nr 4898/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NOCLEGI UDZIELONE TURYSTOM

#


/2018.02.27/ - Sprostowania do ogłoszeń w naborach na operacje typu:

1.    "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - link

#


/2018.02.16/ -ZABYTKI (uwaga: ogłoszenie dotyczące obiektów kulturalnych znajduje się poniżej tego ogłoszenia)

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza  nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu"Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 12 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr 4898/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik)
Ogłoszenie – załącznik do Uchwała nr 4898/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik)Miejsce składania wniosków:

Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (gminy oraz instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 pok. 428, IV p., w godz. od 7.30 do 15.30. albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.).

Zasady przyznawania punktów:
O kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" decydowała będzie suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji.
Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 16 punktów, według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji - od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów
 - z zastrzeżeniem limitu środków w wysokości 1 679 787 euro (Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
Zgodnie z § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  dla Województwa Dolnośląskiego określone zostały następujące kryteria wyboru operacji:
1)    Załączenie do wniosku o przyznanie pomocy opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków o złym stanie technicznym zabytku i konieczności natychmiastowego podjęcia prac o charakterze interwencyjnym - 5 punktów;
Podstawą przyznania punktów będzie stosowna opinia opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.
2)    W wyniku realizacji operacji:
a)  więcej niż 50% dotychczas używanej powierzchni obiektu budowlanego będącego jej przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu - 4 punkty,
b)  nie więcej niż 50% i nie mniej niż 30% powierzchni obiektu budowlanego będącego jej przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu - 3 punkty,
c)  mniej niż 30% i nie mniej niż 20% powierzchni obiektu budowlanego będącego jej przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu - 1 punkt;
Podstawą przyznania punktów będzie przedłożenie szczegółowego opisu dotyczącego uzyskania przez obiekt budowlany nowego przeznaczenia.
3)     Obiekt budowlany będący przedmiotem operacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany:
a)  do rejestru zabytków - 4 punkty,
b)  do wojewódzkiej ewidencji zabytków - 2 punkty;
Punkty będą przyznawane w oparciu o załączone do wniosku o przyznanie pomocy zaświadczenie o wpisie danego obiektu do rejestru lub ewidencji.
4)    operacja będzie realizowana w powiecie, w którym na 1000 zamieszkałych osób według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej przypada:
a)  co najmniej 100 noclegów udzielonych turystom - 3 punkty,
b)  mniej niż 100 i co najmniej 50 noclegów udzielonych turystom - 2 punkty,
c)  mniej niż 50 i co najmniej 10 noclegów udzielonych turystom - 1 punkt;
Zestawienie powiatów sporządzone w oparciu o dane dostępne w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start),  zawierające informacje o liczbie noclegów udzielonych turystom oraz przyznanych na tej podstawie punktach zostanie opublikowane nie później niż w dniu rozpoczęcia naboru na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl (Aktualności PROW 2014-2020).
5)    Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty turystycznej, edukacyjnej lub kulturalnej - 3 punkty;
Wnioskodawca ma obowiązek uzasadnić innowacyjność danej operacji poprzez jej szczegółowy opis, w tym załączenie do wniosku stosownych dokumentów potwierdzających wskazaną we wniosku o przyznanie pomocy innowacyjność np. opinia stowarzyszenia architektów, stowarzyszenia inżynierów budownictwa, branżowej uczelni wyższej, wojewódzkiego domu kultury.
6)    Operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków
o przyznanie pomocy występuje, co najmniej jedna ze wskazanych form ochrony przyrody: parki narodowe; rezerwaty przyrody; parki krajobrazowe;  obszary chronionego krajobrazu; obszary Natura 2000; pomniki przyrody; stanowiska dokumentacyjne; użytki ekologiczne; zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów - 1 punkt.
Weryfikacja będzie prowadzona w oparciu o ogólnodostępne bazy danych
np. prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf.
7)    O obiekt budowlany będący przedmiotem operacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy znajduje się w:
–  miejscowości wymienionej w co najmniej jednym załączniku do uchwały nr 3893/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia listy szlaków turystycznych o znaczeniu regionalnym dla Województwa Dolnośląskiego (pobierz plik) - 6 punktów,
–  gminie, w której występuje zabytek wymieniony w co najmniej jednym załączniku do uchwały nr 3893/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia listy szlaków turystycznych o znaczeniu regionalnym  dla Województwa Dolnośląskiego - 3 punkty.
 Wnioskodawca w celu uzyskania punktów będzie zobowiązany przedłożyć oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium. Weryfikacja będzie prowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. nr 3893/III/10.
8)    W gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy znajduje się co najmniej 10 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - 6 punktów.
Warunkiem otrzymania punktów będzie przedłożenie zaświadczeń potwierdzających wpisy w rejestrach.


Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
tel. (71) 776 93 50, fax. (71) 776 94 00
www.prow.dolnyslask.pl, prow@dolnyslask.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

#


/2018.02.16/ - KULTURA

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 12 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.


Uchwała nr 4897/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r.w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik)


Ogłoszenie – załącznik do Uchwała nr 4897/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik)


Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (gminy oraz instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 pok. 428, IV p., w godz. od 7.30 do 15.30. albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z póżn. zm.).

Zasady przyznawania punktów:
O kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" decydowała będzie suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji.
Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 16 punktów, według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji - od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów
 - z zastrzeżeniem limitu środków w wysokości 6 047 235 euro (Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Zgodnie z § 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  dla Województwa Dolnośląskiego określone zostały następujące kryteria wyboru operacji:

1)    Operacja przewiduje, że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym będącym jej przedmiotem będą prowadzone zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały charakter stały lub będą się odbywały cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji, tj. w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta
- 4 punkty;
Podstawą przyznania punktów będzie załączony do wniosku o przyznanie pomocy „Plan działalności obiektu” pełniącego funkcje kulturalne zawierający nazwę inicjatywy społecznej, jej szczegółowy opis, ilość godzin, termin. W przypadku inicjatyw społecznych, które będą trwały krócej niż okres trwałości operacji  należy mieć na uwadze zapewnienie zachowania „ciągłości czasowej” tj. prowadzenia w okresie pięciu lat od płatności końcowej zajęć artystycznych, nauki języków obcych, zajęć opiekuńczo-wychowawcze lub innych inicjatyw społecznych. Faktyczna realizacja takiej deklaracji będzie objęta szczegółową oceną na etapie wniosku o płatność oraz będzie monitorowana w okresie trwałości operacji.
2)    Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której będzie realizowana operacja, w przeliczeniu na mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, kształtuje się na poziomie:
a) nie więcej niż 50% średniej krajowej - 3 punkty,
b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej - 2 punkty,
c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 1 punkt;
Zestawienie gmin sporządzone w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, zawierające informacje o dochodzie podatkowym oraz przyznanej na jego podstawie liczbie punktów zostanie opublikowane nie później niż w dniu rozpoczęcia naboru na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl (Aktualności PROW 2014-2020).
3)    Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty kulturalnej dostępnej dla zróżnicowanych grup odbiorców - 3 punkty;
Wnioskodawca ma obowiązek uzasadnić innowacyjność danej operacji poprzez jej szczegółowy opis, w tym załączenie do wniosku stosownych dokumentów potwierdzających wskazaną we wniosku o przyznanie pomocy innowacyjność np. opinia stowarzyszenia architektów, stowarzyszenia inżynierów budownictwa, branżowej uczelni wyższej, wojewódzkiego domu kultury.
4)    Operacja uwzględnia wyposażenie obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji w mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50%
zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną, albo obiekt budowlany będący przedmiotem operacji jest wyposażony w mikroinstalację, która zapewnia pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną - 3 punkty;
Potwierdzenie spełnienia warunku stanowić będzie audyt energetyczny lub opinia certyfikowanego instalatora instalacji odnawialnego źródła energii o możliwości zapewnienia pokrycia co najmniej w 50% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną przez istniejącą lub wybudowaną w ramach operacji instalację odnawialnego źródła energii lub inny dokument wystawiony przez osobę lub podmiot posiadający uprawnienia w tym zakresie.
Wnioskodawca, który wskazał, że przewiduje wyposażenie obiektu w instalację lub już ją posiada powinien dołączyć dokument opisujący instalację, m.in. jej parametry techniczne, moc w rozbiciu na energię elektryczną oraz cieplną.
5)    Operacja przewiduje powstanie i utrzymanie przez okres trwałości operacji, tj. w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta, albo utrzymanie przez ten okres:
a) co najmniej dwóch miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
- 3 punkty,
b) jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne - 2 punkty,
c) miejsca pracy w wymiarze 0,5 etatu w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
- 1 punkt;
Podstawą przyznania punktów będzie oświadczenie Wnioskodawcy odnośnie utworzenia i/lub utrzymania w okresie pięciu lat od płatności końcowej miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. Faktyczna realizacja takiej deklaracji będzie objęta szczegółową oceną na etapie wniosku o płatność oraz będzie monitorowana w okresie trwałości operacji.
6)    Operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia ustalona według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej wynosi:
a) co najmniej 60 osób/km2 - 2 punkty,
b) co najmniej 25 osób/km2 i mniej niż 60 osób/km2 - 1 punkt;
Zestawienie gmin sporządzone w oparciu o dane dostępne w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start), zawierające informacje o liczbie ludności na 1 km2 oraz przyznanej na tej podstawie liczbie punktów zostanie opublikowane nie później niż w dniu rozpoczęcia naboru na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl (Aktualności PROW 2014-2020).
7)    Średnia stopa bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy była wyższa albo równa średniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie - 1 punkt;
Zestawienie powiatów sporządzone w oparciu o dane dostępne w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start),  zawierające informacje o stopie bezrobocia rejestrowanego oraz przyznanych na tej podstawie punktach zostanie opublikowane nie później niż w dniu rozpoczęcia naboru na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl (Aktualności PROW 2014-2020).
8)    Operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków
o przyznanie pomocy występuje, co najmniej jedna ze wskazanych form ochrony przyrody: parki narodowe; rezerwaty przyrody; parki krajobrazowe;  obszary chronionego krajobrazu; obszary Natura 2000; pomniki przyrody; stanowiska dokumentacyjne; użytki ekologiczne; zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów - 1 punkt.
Weryfikacja będzie prowadzona w oparciu o ogólnodostępne bazy danych np. prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf.
9)    Operacja będzie realizowana w:
– sołectwie, które na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przystąpiło do realizacji inicjatywy Odnowa Wsi na podstawie uchwały nr XXXVI/598/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącego realizacji działań z zakresu Odnowy Wsi na terenie województwa dolnośląskiego, a w przypadku gdy operacja obejmuje kilka sołectw - co najmniej 50% z nich, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, przystąpiło do realizacji tej inicjatywy - 4 punkty,
– gminie, która na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przystąpiła do realizacji inicjatywy Odnowa Wsi na podstawie uchwały  nr XXXVI/598/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącego realizacji działań z zakresu Odnowy Wsi na terenie województwa dolnośląskiego - 2 punkty. Weryfikacja będzie prowadzona w oparciu o dołączone uchwały Rady Gminy oraz zebrania wiejskiego.
 
10)    W miejscowości, w której będzie realizowana operacja, funkcjonują:
– co najmniej trzy organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne, które swą działalność rozpoczęły co najmniej rok przed ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy - 4 punkty,
– jedna albo dwie organizacje pozarządowe lub jedna albo dwie grupy nieformalne, które swą działalność rozpoczęły co najmniej rok przed ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy - 2 punkty.
Weryfikacja będzie prowadzona w oparciu o następujące dokumenty:
a)    dokumenty potwierdzające rejestrację organizacji pozarządowej w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz innych rejestrach,
b)    dokumenty potwierdzające zakres działalności statutowej organizacji pozarządowej,
c)    dokumenty potwierdzające działalność (funkcjonowanie) organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej np. poprzez udział w konkursach, przeglądach, festiwalach dotyczących obszaru działalności danej organizacji pozarządowej (wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy wnioskodawca będzie zobowiązany do załączenia np. dyplomów lub wyróżnień z poszczególnych przedsięwzięć organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych) - katalog wymienionych wyżej dokumentów można rozszerzyć o informacje prasowe, zrzuty ze strony internetowej danej organizacji, wykaz wydanych publikacji, utworów muzycznych, filmów, itp.,
d)    dokumenty potwierdzające formę finansowania działalności organizacji pozarządowej (np. dotacje, składki, uzyskane granty i ich rozliczenie).
11)    W miejscowości, w której będzie realizowana operacja, nie była realizowana operacja z zakresu inwestycji dotyczących obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lub działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
objętego tym programem, która odpowiadała warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego tym programem - 2 punkty,
Weryfikacja będzie prowadzona w oparciu dane zgromadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
12)    W obiekcie budowlanym będącym przedmiotem operacji będzie zapewniony dostęp do sieci Internet osobom korzystającym z tego obiektu - 2 punkty;
Weryfikacja będzie prowadzona w oparciu o stosowne oświadczenie wnioskodawcy np. o umieszczeniu informacji z podanym hasłem do WI-Fi. Szczegółowa ocena zostanie dokonana na etapie wniosku o płatność oraz będzie monitorowana w okresie trwałości operacji.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
tel. (71) 776 93 50, fax. (71) 776 94 00
www.prow.dolnyslask.pl, prow@dolnyslask.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

#

/2017.11.17/

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza III nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – III nabór w terminie od 18 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r.

Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (starostowie, jako organy przeprowadzające i wykonujące postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 pok. 428, IV p., w godz. od 7.30 do 15.30. albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl (dokumenty i wytyczne->scalanie gruntów)

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" (pobierz plik pdf).
2. Uchwała Nr 4512/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – III nabór (pobierz plik pdf) .
3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) (pobierz plik).
4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1 z) (aktualizacja marzec 2017 r.) (pobierz plik).

#

 


/2017.01.03/

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 26 stycznia 2017 r. do 14 marca 2017 r.

Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związki powiatów) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 pok. 428, IV p., w godz. od 7.30 do 15.30, albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012  r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie (pobierz plik pdf)

2. Uchwała Nr 3167/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków (pobierz plik pdf)

3. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją (pobierz formularze


#


/2016.10.13/

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza II nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów"  w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – II nabór w terminie od 14 listopada 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (starostowie, jako organy przeprowadzające i wykonujące postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 pok. 428, IV p., w godz. od 7.30 do 15.30. albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113).

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl (dokumenty i wytyczne->scalanie gruntów)

 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" (pobierz plik pdf)

2. Uchwała Nr 2821/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik pdf)

3. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją (pobierz formularze


#


/2016.09.26/

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w terminie od 24 października 2016 r. do 7 grudnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (gminy, spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 pok. 428, IV p., w godz. od 7.30 do 15.30, albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012  r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113).

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (pobierz plik)

2. Uchwała Nr 2718/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik)

3. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją (pobierz plik) - 01.09.2016 (Uwaga! w dniu 05.10.2016 zmianie uległa instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (pobierz plik)

5. Informacja dotycząca kryteriów regionalnych przyjętych w Województwie Dolnośląskim (pobierz plik) - 30.09.2016,

6. Dokumentacja towarzysząca w tym pytania/odpowiedzi, inne wskaźniki oceny punktowej (przejdź do strony z formularzami wniosków)


#


/2016.02.29/


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 31 marca 2016 r. do 27 maja 2016 r.

Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (starostowie, jako organy przeprowadzające i wykonujące postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 pok. 428, IV p., w godz. od 7.30 do 15.30.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl (dokumenty i wytyczne->scalanie gruntów)


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" (pobierz plik pdf)

2. Uchwała Nr 1878/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik pdf)

3. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją (pobierz plik)
#


/2016.02.10/

Uchwałą nr 1781/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2016 r. przyjęty został tzw. wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020.


Uchwała 1781/V/16 z dnia 10 lutego 2016 - pobierz#/2015.12.18/

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 20 stycznia 2016 r. do 18 marca 2016 r.

Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (gminy, związki międzygminne, powiaty i związki powiatów) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 pok. 428, IV p., w godz. od 8.00 do 15.00.

Dane wskazane w § 11 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1414), stanowiące podstawę do nadania punktów w ramach kryterium regionalnego zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl nie później niż w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” (pobierz plik PDF)

2. Uchwała Nr 1505/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik PDF)

3. Wniosek o przyznanie pomocy (pobierz plik XLS) - 05.10.2015,

4. Instrukcja do Wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik PDF) - POPRAWIONA 16.10.2015

5. Kryterium regionalne dla Województwa Dolnośląskiego - drogi lokalne (pobierz plik PDF)

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (pobierz plik PDF)#
/2015.12.07/

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów którzy będą uczestniczyli w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)


Zgodnie z Uchwałą nr 1524/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dn. 07.12.2015 r. informujemy o możliwości składania wniosków kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji, która zostanie powołana w celu wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS)


I. Termin składania wniosków:  8 grudnia 2015 r. do  17 grudnia 2015 r.;

II. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pok. 428, IV p., w dniach od poniedziałku do piątku w  godz. od 8.00 do 15.00. Złożenie aplikacji potwierdza się na jego kopii. Dokumenty aplikacyjne można również przesłać pocztą w zamkniętej kopercie na ww. adres. Dokumenty należy składać z dopiskiem: „WNIOSEK O WPIS DO WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH RLKS”. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty, o terminie decyduje data stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

III. Minimalne wymagania jakie musi spełniać kandydat na eksperta:

Kandydat na eksperta zobowiązany jest do:

1. Złożenia wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów w ramach RLKS stanowiącego załącznik 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminu prac Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

2. Złożenia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz posiadaną wiedzę w dziedzinie objętej: Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności LEADER, Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim w zakresie wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2015 poz. 1358).

3. Kandydat na eksperta musi spełniać także pozostałe warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

IV. Dodatkowe informacje:

1. Wzór wniosku wraz z Regulaminem, o którym mowa w pkt. III.1 dostępny jest poniżej.

2. Do eksperta stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 t.j. z późn. zm.).

3. Wykaz kandydatów na ekspertów umieszczony będzie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.umwd.dolnyslask.pl.

4. Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. (71) 776 93 50, fax. (71) 776 94 00,  prow@dolnyslask.pl.DOKUMENTY DO POBRANIA:


Wersja PDF:

1.OGŁOSZENIE wraz z uchwałą [pobierz PDF]

2.Uchwała nr 1504/V/15 z dnia 01.12.2015 Zarządu Województwa Dolnośląskiego przyjmująca Regulamin naboru kandydatów na ekspertów i Regulamin prac Komisji ds wyboru LSR [pobierz PDF]


Wersja edytowalna dokumentów aplikacyjnych:

2a. Regulamin naboru kandydatów na ekspertów wraz z załącznikami [pobierz regulamin i załączniki]

2b. Regulamin prac Komisji ds wyboru LSR [pobierz regulamin] wraz z załącznikami  [pobierz załączniki]


*/2015.10.09/Ogłoszenie o naborze wniosków o wybór LSR do realizacji przez LGD, 2014-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)  (w oparciu o art. 6 i art. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378))


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków w konkursie na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w terminie od 12 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.;.

Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie, zgodnie z Regulaminem konkursu na wybór LSR, składają wypełnione wnioski w wersji papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pok. 428, IV p., w godz. od 8.00 do 15.00.

Regulamin konkursu na wybór LSR, formularz wniosku o wybór LSR, instrukcja wypełniania wniosku oraz formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR a także informacje o dokumentach potwierdzających spełnienie warunków i kryteriów wyboru LSR udostępnione są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl

Wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR ustalona zostanie w sposób określony w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu na wybór LSR, zamieszczonym na stronie www.prow.dolnyslask.pl .
 
Objęte konkursem Lokalne Strategie Rozwoju mogą być współfinansowane ze środków:

-  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
-  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
-  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
-  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
tel. (71) 776 93 50, fax. (71) 776 94 00
www.prow.dolnyslask.pl , prow@dolnyslask.pl


Pliki do pobrania:

UCHWAŁA NR 1265/V/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 7 października 2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca
składania wniosków w konkursie na wybór  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)


Ogłoszenie o konkursie na wybór  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)


REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Załączniki do regulaminu:
1. Formularz wniosku o wybór LSR oraz instrukcja wypełniania wniosku;
2
. Kryteria wyboru LSR;
3. Struktura i wymagania dotyczące LSR;
4. Formularz karty oceny wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
5. Formularz karty oceny LSR pod względem spełniania kryteriów wyboru LSR dla członka komisji;
6. Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR.


Umowa "RAMOWA" - o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


Załącznik do umowy ramowej - Harmonogram

* * *


/2015.06.26/

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w oparciu o § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 851)).

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów dla poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie
 od 15 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r.;

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci, o których mowa w art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju z udziałem lokalnej społeczności lub art. 15 ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 zainteresowani udziałem w konkursie, składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pok. 428, IV p., w godz. 8.00- 15.00.

1) Ogłoszenie o naborze na poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze"

2) Uchwała nr 797/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.06.2015 r.  w sprawie ogłoszenia naboru na poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze"  


3) Formularze, dokumenty i wytyczne 

*