rozmiar czcionki: A | A | A

LEGISLACJA PROW 2014-2020

 

LEGISLACJA KRAJOWAProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- PROW na lata 2014–2020 - wersja pełna  (pobierz .pdf 7,89 MB) -12.12.2014
- PROW na lata 2014–2020 - wersja skrócona (pobierz .pdf 3,96 MB) -12.12.2014

- PROW na lata 2014–2020 - wersja pełna (pobierz .pdf 7,53 MB) - aktualizacja 27.04.2016
- PROW na lata 2014–2020 - wersja skrócona (fileadmin/user_upload/PROW_2014-2020/Legislacja/2016.04.27_PROW2014-2020_skrot_zm.pdfpobierz .pdf 2,59 MB) - aktualizacja 27.04.2016USTAWY 1. Ustawa "RLKS" z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

1a) Zmiana ustawy "RLKS" z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (wchodzi w życie 18.01.2017)

1b) Zmiana ustawy "RLKS" z dnia 21 kwietnia 2017 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (wchodzi w życie 9.05.2017)

1c) Tekst jednolity ze zmianą ustawy "RLKS" z dnia 20 lipca 2018r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (wchodzi w życie 07.09.2018)

2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

2a) Zmiana ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (wchodzi w życie 18.01.2017)

2b) Tekst jednolity ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24.02.2017)

2c) Tekst jednolity ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (obowiązuje od 15.03.2020 do 31.12.2020)

2d) Zmiana ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (obowiązuje od 25.08.2020)

3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

3a. Zmiana ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (z dn. 02 lipca 2017)

3b. Zmiana ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (31.03.2020-31.12.2020)

ROZPORZĄDZENIA


     Podstawowe usługi i Odnowa Wsi,

     LEADER - Wsparcie przygotowawcze

     LEADER -   Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
     lokalnego kierowanego przez społeczność
,

     LEADER -  Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną
     grupą działania
,

     LEADER -  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (rozp 08.2015, zmiana rozp 11.2019)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r.fileadmin/user_upload/PROW_2014-2020/Legislacja/Rozporz_PL/2015.11.03_rozp_zaliczki.pdf w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - po zmianach tekst jednolity od 04.10.2018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zmiana od 16.01.2020)


UCHWAŁY ZWD - obsługa działań PROW przez pracowników Wydziału Obszarów Wiejskich


- Uchwała nr 863/V/2015 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem pomocy w ramach delegowanego działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik . pdf )

- Uchwała nr 1264/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do załatwiania spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR oraz wypłaty pomocy finansowej lokalnym grupom działania LGD. (pobierz plik . pdf )
LEGISLACJA UE

 


- EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu pobierz plik (.pdf 0,47 MB)

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 pobierz plik (.pdf 2,41 MB)

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 (zmiana od 01.04.2020)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
pobierz plik (.pdf 1,61 MB)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 (zmiana od 13.11.2018)

- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe.
pobierz plik (.pdf 897,69 kB)

- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 807/2014 (fileadmin/user_upload/PROW_2014-2020/Legislacja/Rozporz_UE/2.rozp_KE_807_2014_uzup_1305_zm_01.01.2018.pdftj. zmiana od 01.01.2018)

- Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
pobierz plik (.pdf 1,33 MB)

- Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 808/2014 (tj. zmiana 10.06.2018)*