rozmiar czcionki: A | A | A

 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

- II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz

- wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej, czyli art. 32-35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 320).

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:

1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),

2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),

3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),

4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),

5) innowacyjność (w skali lokalnej),

6) decentralizacja zarządzania i finansowania,

7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

(źródło: www.minrol.gov.pl)1.2014-2020 Lokalne Grupy Działania z siedzibą na terenie Dolnego Śląska: 

Wykaz Lokalnych Grup Działania z siedzibą na Dolnym Śląsku, wybranych do realizacji LSR w okresie 2014-2020  (link)2.DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA:

 

1.PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LSR NA LATA 2014-2020 - wydanie III uzupełnione 2015 ( pobierz plik pdf)

2.Struktura LSR ( pobierz plik pdf)- 24.06.2015

3. „Zasady realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Polsce” (pobierz plik - pdf 208,88 kB)

4. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – uzupełnienie informacji zawartych w poradniku (pobierz plik - pdf 296,35 kB)

5.  Zasady finansowania „Wsparcia przygotowawczego” i „Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” oraz ustalania alokacji środków na lokalną strategię rozwoju w ramach działania LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (pobierz plik - pdf 2,72 MB)

6. Inkubatory przetwórstwa lokalnego (inkubatory kuchenne) (.pdf 427,88 kB)

7. Planowanie budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w świetle obowiązku przeznaczenia 50% budżetu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy (.pdf 373,53 kB)

8. Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów (.pdf 363,53 kB) (.doc 63,53 kB)

9.  Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014-2020 (.pdf 431,54 kB)

10. Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 1/1/2015 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (.pdf 7,12 MB) ramach (załączniki edytowalne .zip)

11. Wytyczne nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (.pdf 19 MB)  - 30.08.2016r.

12. Wytyczne nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (.pdf) - Załącznik nr 2 do Wytycznych (.xls)

13. Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz załączniki (1,2,2a,3,4,) do Wytycznych (.zip)
3.Pytania i odpowiedzi LEADER:


WYBÓR LSR:

1.Zestaw z dnia 02.12.2015, tabela pytań i odpowiedzi (pobierz plik .rar 7MB)

* Oznaczenia kolorów:
Kolor czarny – pytania i odpowiedzi z pierwszej tury.
Kolor czerwony – pytania i odpowiedzi z drugiej tury (w tym zmiany w zakresie odpowiedzi z pierwszej tury)
Kolor niebieski – pytania i odpowiedzi z trzeciej tury (w tym zmiany w zakresie odpowiedzi z pierwszej tury)


WDRAŻANIE LSR W RAMACH PODDZIAŁAŃ 19.2, 19.3, 19.4:

1.Zestaw z dnia 19.10.2016 (pobierz plik .rar 12MB)

2.Zestaw z dnia 12.12.2016 (pobierz plik .zip 3,8MB)

3.Zestaw z dnia 29.12.2016 (pobierz plik .zip 1,8MB)

4.Zestaw z dnia 02.01.2017 (pobierz plik .zip 4,6MB)


#