rozmiar czcionki: A | A | A

Zmiana zapisów umów z powodu COVID-19

15.06.2020 11:27

Z uwagi na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), jakie znalazły się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) opracowane zostały formularze zmian umów w ramach:


>     operacji typu 7.2 1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych;
>     poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:
>>>      z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
>>>      na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Do czasu wprowadzenia nowych wersji formularzy umów dla operacji w ramach ww. zakresów, aneksy mają zastosowanie także w przypadku zawierania nowych umów o przyznaniu pomocy. Oznacza to, że w przypadku podpisywania umowy z przyszłym beneficjentem Samorząd będzie równocześnie podpisywał z nim umowę oraz aneks do tej umowy na obowiązującym formularzu umowy (tj. 7z / 4z w przypadku premii).
W odniesieniu do umów już zawartych, aneksem mogą zostać wprowadzone zmiany na wniosek beneficjenta.Powyższe zmiany obejmują w szczególności:

  1. Usunięto przypis dotyczący ustawy o zmianie ustawy, przepisów ustawy określających konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisów wydanych na podstawie art.43a ust. 6 ustawy nie stosuje się do kosztów ogólnych poniesionych przed dniem 18 stycznia 2017 r.
  2. W 7.2.2 poprawiono numerację przypisów: po przypisie 11 dodaje się przypisy 11a, 11b, 11c, 11d
  3. Wprowadzono dobrowolność wyrażenia przez beneficjenta zgody na prowadzenie korespondencji elektronicznej przez wprowadzenie zapisu: Beneficjent wyraża zgodę/nie wyraża zgody 1 na prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej na adres Urzędu Marszałkowskiego, wobec czego wszelka korespondencja pomiędzy Samorządem Województwa a Beneficjentem może być/nie może być1 prowadzona przy użyciu urządzeń teleinformatycznych
  4. Wprowadzono zapis dotyczący zastosowania zmniejszeń z tytułu niezgodności  w przypadku gdy dana niezgodność jest taka sama jak niezgodność wcześniej stwierdzona w ramach tego samego działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  5. Zaktualizowano liczbę sporządzanych aneksów w ramach działania M07.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE ZWIĄZANE Z COVID-19 (LINK)


***