rozmiar czcionki: A | A | A

Stanowisko MRiRW w zakresie realizacji PROW 2014-2020 w okresie epidemii koronawirusa.

19.03.2020 11:26

Stanowisko przekazane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:


"Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 i wpływ tej sytuacji na nabory wniosków o przyznanie pomocy oraz realizację operacji i składanie wniosków o płatność w ramach PROW 2014-2020 uprzejmie proszę, w każdym przypadku gdy jest to możliwe, w szczególności w sytuacji niższej aktywności podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w stosunku do poprzednich naborów, wydłużać termin naboru (w tym termin na składanie ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla instrumentów wsparcia, których to dotyczy) albo ogłaszać kolejny nabór bezpośrednio po zamknięciu poprzedniego.
Określanie wydłużonych terminów naborów oraz terminów kolejnych naborów powinno się odbywać w zgodzie z przepisami obowiązującymi dla poszczególnych instrumentów wsparcia, w szczególności w zakresie:
1)      terminu, w jakim najpóźniej przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania wniosków, podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze,
2)      najkrótszego i najdłuższego terminu składania wniosków,
3)      wymogu, by w ramach niektórych instrumentów wsparcia, dla których właściwa jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, termin naboru przypadał w pierwszym albo w drugim kwartale roku kalendarzowego (dotyczy np. operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”).
Informacje o powyższych działaniach i założeniach przyjętych w sprawie wydłużania terminów naborów oraz ogłaszania kolejnych naborów powinny zostać zawarte w komunikatach agencji płatniczej oraz podmiotów wdrażających upublicznionych w trybie pilnym m.in. na stronach internetowych tych podmiotów.
Komunikat ten powinien również zawierać informacje, odpowiednie dla poszczególnych instrumentów wsparcia, o zasadach na jakich:
1)      podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy oraz beneficjenci mogą wystąpić do agencji płatniczej i podmiotów wdrażających z prośbą odpowiednio o przywrócenie lub przedłużenie terminu wykonania przez te podmioty czynności w toku postępowania w sprawie przyznania lub wypłaty pomocy w razie uchybienia terminu wykonania określonych czynności
w toku tych postępowań,
2)      możliwe jest całkowite lub częściowe zwolnienie beneficjentów z wykonania zobowiązania lub zmiana terminu jego wykonania w przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań z powodu okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.
W odniesieniu do kwestii ogłaszania naborów, ich prowadzenia i dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” informuję, że szczegółowe wskazówki
w tym zakresie zostaną przekazane odrębnym pismem.
Ponadto, mając na uwadze zaistniałą sytuację, zasadnym wydaje się zaprzestanie przeprowadzania czynności kontrolnych w terenie przez agencję płatniczą oraz podmioty wdrażające.
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 809/2014z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności:
1)      kontrole administracyjne dotyczące operacji inwestycyjnych obejmują przynajmniej jedną wizytę odnośnie do operacji będącej przedmiotem wsparcia lub miejsca inwestycji w celu weryfikacji jej realizacji (art. 48 ust. 5),
2)      państwa członkowskie organizują kontrole na miejscu dotyczące zatwierdzonych operacji na podstawie odpowiedniej próby. Jeżeli to możliwe, kontrole przeprowadza się przed dokonaniem ostatniej płatności dla danej operacji (art. 49 ust. 1).
Z uwagi na konieczność płynnej obsługi procedowanych spraw oraz wypłatę środków beneficjentom, proponuje się, w miarę możliwości, przeprowadzenie ww. kontroli „zza biurka”, bez bezpośredniego kontaktu z beneficjentami. W tym celu beneficjenci, tam gdzie jest to możliwe, powinni dostarczyć,
na prośbę agencji płatniczej lub podmiotu wdrażającego, dokumenty potwierdzające realizację operacji w zakresie finansowym oraz rzeczowym w formie elektronicznej. Podobne rozwiązanie zostało przyjęte przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie polityki spójności. Zdaniem MRiRW, wymagane przepisami kontrole na miejscu można ograniczyć do niezbędnego minimum.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 809/2014 wydatki objęte kontrolami na miejscu stanowią co najmniej 5% wydatków, przy czym przy obliczaniu minimalnego poziomu próby uwzględnia się kontrole przeprowadzone do końca roku kalendarzowego (art. 50 ust 1 i 2). W związku z tym wskaźnik 5% wydatków objętych kontrolami na miejscu będzie można uzupełnić w terminie późniejszym.
W odniesieniu do kontroli operacji inwestycyjnych możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia wizyty i uwzględnienie jej później w próbie dotyczącej kontroli na miejscu (art. 48 ust. 5 pkt a).
Powyższe, z uwagi na specyfikę niektórych instrumentów wsparcia, nie dotyczy płatności obszarowych w ramach PROW 2014–2020 (płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną) oraz płatności dobrostanowej, to znaczy płatności objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania i Kontroli.

Z poważaniem
Joanna Gierulska
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"