rozmiar czcionki: A | A | A

OSTATECZNA lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 24.10.2016-07.12.2016

28.07.2017 14:19

 

OSTATECZNA lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 24.10.2016-07.12.2016

Uchwała 4158/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (pobierz uchwałę)


Lista operacji - załącznik do uchwały 4158/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa"  (pobierz ostateczną listę rankingową)


W oparciu o § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1182) Zarząd Województwa podaje do publicznej wiadomości listę, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy oraz mieszczące się w limicie środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa.
Limit  środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa wynosi 43 965 450,26 zł  i obejmuje pozycje od 1 do 29 na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.
Zgodnie z § 2b ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755 z późn. zm.) podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej, zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków mniej niż o 50% tj. operacje od pozycji 30 do pozycji 38 na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, wzywa się do zawarcia umowy lub informuje się te podmioty o odmowie przyznania pomocy z uwagi na brak dostępności środków nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy.

>>>>>Wszystkie listy rankingowe PROW 2014-2020

*