rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o naborze wniosków o wybór LSR do realizacji przez LGD, 2014-2020

09.10.2015 10:08

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) (w oparciu o art. 6 i art. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378))


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków w konkursie na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w terminie od 12 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.;.

Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie, zgodnie z Regulaminem konkursu na wybór LSR, składają wypełnione wnioski w wersji papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pok. 428, IV p., w godz. od 8.00 do 15.00.

Regulamin konkursu na wybór LSR, formularz wniosku o wybór LSR, instrukcja wypełniania wniosku oraz formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR a także informacje o dokumentach potwierdzających spełnienie warunków i kryteriów wyboru LSR udostępnione są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl

Wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR ustalona zostanie w sposób określony w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu na wybór LSR, zamieszczonym na stronie www.prow.dolnyslask.pl .
 
Objęte konkursem Lokalne Strategie Rozwoju mogą być współfinansowane ze środków:

-  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
-  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
-  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
-  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
tel. (71) 776 93 50, fax. (71) 776 94 00
www.prow.dolnyslask.pl , prow@dolnyslask.pl

Pliki do pobrania:

UCHWAŁA NR 1265/V/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 7 października 2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca
składania wniosków w konkursie na wybór  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)


Ogłoszenie o konkursie na wybór  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)


REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Załączniki do regulaminu:
zał. 1. Formularz wniosku o wybór LSR oraz instrukcja wypełniania wniosku;
zał. 2
. Kryteria wyboru LSR;
zał. 3. Struktura i wymagania dotyczące LSR;
zał. 4. Formularz karty oceny wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
zał. 5. Formularz karty oceny LSR pod względem spełniania kryteriów wyboru LSR dla członka komisji;
zał. 6. Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR.


Umowa "RAMOWA" - o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Załącznik do do umowy ramowej - Harmonogram