rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Gospodarka wodno-ściekowa" (druga edycja)

11.07.2019 12:07Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza II nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020    w terminie od 26 lipca 2019 r. do 9 września 2019 r.

Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (gminy, spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 pok. 428, IV p., w godz. od 7.30 do 15.30, albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012  r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113).

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (pobierz plik)

2. Uchwała Nr 981/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik)

3. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją (przejdź do strony z formularzami - pkt 2 gospodarka wodno ściekowa)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. (ze zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (przejdź do strony  - pkt 2 gospodarka wodno ściekowa)

5. Informacja odnośnie kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu  (pobierz plik)
***