rozmiar czcionki: A | A | A

Nowe aneksy do umów o przyznaniu pomocy, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

16.02.2022 11:57

ARiMR przekazała do stosowania nowe wzory formularzy aneksów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:


-   na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pobierz plik),
-   z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pobierz plik),
-   na operacje grantowe (pobierz plik).


Wzory aneksów aktualizują zapisy umów o przyznanie pomocy dotyczące wydłużenia terminu wdrażania PROW 2014–2020, w tym wydłużenie do dnia 30 czerwca 2024 r. ostatecznego terminu składania wniosków o:
- wypłatę drugiej transzy, w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
- płatność, w przypadku pozostałych operacji.
Ponadto ww. formularze aktualizują i ujednolicają podejście dotyczące postanowień w zakresie korespondencji.


Aneksy mają zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie (tj. 4 stycznia 2022 r.) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2358).