rozmiar czcionki: A | A | A

LEADER poddziałanie 19.2, operacje inne i własne-nowa wersja (3z) umowy

29.12.2016 15:15

W związku z zatwierdzoną zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,dostępna jest wersja 3z wzoru umowy.

W przedmiotowej umowie zostały wprowadzone m.in. następujące zmiany:

 - doprecyzowano treść zobowiązania określonego w § 5 ust. 1 pkt 6 formularza umowy o przyznaniu pomocy, z którego wynika iż beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia kosztów zatrudnienia pracowników, w odniesieniu do utworzonych i utrzymanych miejsc pracy. Jeżeli w wyniku realizacji operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej zostaną utworzone miejsca pracy, istotne jest, aby efekty takiej operacji nie były generowane poprzez wsparcie z innych środków publicznych. W świetle powyższego, fakt uzyskania wsparcia z innych środków publicznych, np. ze środków Funduszu Pracy na zatrudnienie osób przez beneficjenta, stanowi przeszkodę w możliwości uzyskania refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji w związku z realizacją operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

 

- przeredagowano brzmienie zobowiązania określonego w § 5 ust. 1 pkt  2 formularza umowy zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 oraz z 2016 r. poz. 1390) oraz uaktualniono publikatory ustaw.


Wzór umowy o przyznaniu pomocy wersja 3z - grudzień 2016>>>>>formularze wniosków i umów LEADER 19.2


*