rozmiar czcionki: A | A | A

Aktualizacja instrukcji do wniosków o przyznanie pomocy

15.03.2017 10:06

scalanie gruntów, podstawowe usługi (gospodarka wodno-ściekowa), podstawowe usługi (targowiska)

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60) oraz udostępnieniem przez ARiMR od 18 marca 2017 r. Portalu Ogłoszeń, ARiMR udostępniła zaktualizowane instrukcje wypełniania wniosków o przyznanie pomocy:


•         dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zmiana pkt 13 str.2)
•         dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Podziałanie 7.2 "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (zmiana pkt 14 str. 2)
•         dla operacji typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów w ramach Poddziałania 7.2 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych PROW na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (zmiana pkt 14 str. 2)

* * *