rozmiar czcionki: A | A | A

Lista odmian zalecanych w roku 2024 r. dla województwa dolnośląskiego.

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

Lista odmian zalecanych w 2024 roku dla województwa dolnośląskiego.

Lista odmian zalecanych w roku 2023 r.dla województwa dolnośląskiego.

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

Lista odmian zalecanych w 2023 roku dla województwa dolnośląskiego.

Lista odmian zalecanych w 2022 roku dla województwa dolnośląskiego

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie dolnośląskim do 2021 r.

Lista odmian zalecanych w 2022 roku dla województwa dolnośląskiego.

Lista odmian zalecanych w 2021 roku dla województwa dolnośląskiego

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie dolnośląskim do 2020r.

Odmiany umieszczone na „liście” wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.

Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów ekonomicznych niż uprawa innych odmian.

Lista odmian zalecanych w 2021 roku dla województwa dolnośląskiego

PDO na Dolnym Śląsku

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne.

PDO jest wielopodmiotowym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa zarówno w skali kraju, jak i własnego regionu (województwa), tj.samorządy terytorialne, samorządy rolnicze, administracja rządowa, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki naukowe, związki plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa.

PDO jest unikatowym systemem doświadczalnictwa rolniczego w Unii Europejskiej, dzięki któremu wykorzystuje się efekt synergizmu w kontekście organizacyjno-ekonomicznym, wynikający ze wspólpracy pomiędzy istniejącymi w kraju jednostkami badawczo-doświadczalnymi.

PDO jest realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez COBORU.Na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach PDO w poszczególnych województwach tworzone są „listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa”.

Koordynacją systemu PDO na szczeblu centralnym zajmuje się Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, a najważniejsze ustalenia zapadają podczas posiedzeń Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO (organ opiniodawczy i doradczy dyrektora COBORU).

Za bezpośrednią realizacją PDO na terenie poszczególnych województw odpowiadają dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian, współpracujący z wojewódzkimi zespołami PDO, powołanymi przez partnerów ustawowych tj. Marszałka Województwa, Prezesa Izby Rolniczej oraz dyrektora COBORU.

Korzyści z realizacji PDO:

- Pełniejsze wykorzystanie postępu biologicznego (odmianowego) w rolnictwie.

- Systematyczny dopływ obiektywnej informacji o wartości użytkowej odmian i przydatności do uprawy w kraju, jak i różnych jego rejonach, a także przy stosowaniu różnych poziomów agrotechniki.

- Ułatwienie rolnikom trafnego doboru odmian do uprawy, dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania oraz stosowanej technologii uprawy.

- Regulacja dopływu do krajowego rolnictwa odmian roślin, zarówno z Krajowego rejestru, jak i  ze Wspólnotowych katalogów odmian.


Informacje dotyczące odmian zalecanych do uprawy na terenie Dolnego Śląska dostępne są na stronach internetowych: http://coboru.gov.pl/ oraz https://zybiszow.coboru.gov.pl/

 

Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie Dolnego Śląska w roku 2018

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na terenie Dolnego Śląska w roku 2019

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na terenie Dolnego Śląska w roku 2020